You are here

AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

A STUDY ON THE NICKNAMES USED BETWEEN THE ADMINISTRATIVE PERSONNEL IN ACADEMIC ORGANIZATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There is widespread use especially in the traditional way of life of nicknames in Turkish society. The nickname can also be used not only to praise people but also to vilify them. In this study, the nicknames and epithet used by the administrative staff working at the faculties of Süleyman Demirel University at the workplace were investigated. This work, which takes the first step in the subject, discusses whether the employees at workplaces wear nicknames to each other, why nicknames are used if they are worn, and the positive or negative effects of employees' associations. It can be considered that employees of an institution who have been in the same environment for a long time and have to do business can wear nicknames to each other. In this research, the place of the nicknames in the work places and the functions they performed are examined. Later on, the conceptual framework of the nicknames was drawn, and the use of nicknames and their attachments in the workplace was discussed. “Survey Epithet To Conducted Employees” A total of 122 administrative personnel were delivered from the faculties of Süleyman Demirel University. Sample selection was not conducted in the survey and all administrative staff survey were distributed. As a result of the analyzes made, there are significant results about the use of nicknames, the prevalence and the effect on the relations between people among administrative staff working in academic organizations.
Abstract (Original Language): 
Türk toplumunda, özellikle geleneksel yaşam biçimlerinde lakapların yaygın bir kullanımı vardır. Lakap sadece insanları övmek için değil aynı zamanda onları yermek için de kullanılabilir. Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde çalışan idarî personelin iş yerinde kullandığı lakap ve yakıştırmalar araştırılmıştır. Konuya ilk adım atan bu çalışma işyerlerinde çalışanların birbirlerine lakap takıp takmadıkları, takıyorlarsa kullanılan lakapların hangi gerekçelerle ortaya çıktığı ve çalışanlar arası ilişkilere olumlu ya da olumsuz etkileri tartışılmıştır. Uzun süre aynı ortamda kalan ve iş yapmak durumunda olan bir kurum çalışanlarının da birbirlerine lakaplar takabileceği düşünülebilir. Bu araştırmada lakapların işyerlerindeki yeri ve icra ettiği fonksiyonlar konusu incelenmiştir. Daha sonra lakapların kavramsal çerçevesi çizilmiş ve lakapların ve yakıştırmaların işyerlerinde kullanılması tartışılmıştır. Bu kavramsal çerçeve ışığında geliştirilen “Çalışanlara Yapılan Yakıştırmalar Anketi”, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı fakültelerden toplam 122 idarî personele ulaştırılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ve bütün idarî personele anket dağıtılmıştır. Sonuç olarak yapılan analizler sonucunda akademik örgütlerde çalışan idarî personel arasında lakapların kullanımı, yaygınlığı, insanlar arası ilişkilere etkisine dair önemli sonuçlar bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Ağırman, C. (1998). Ad Koyma ve Hz. Peygamber’in İsimlere Karşı Tutumu. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 123-143.
Aliağaoğlu, A. (2007). Lakap ve Logolarda Türkiye Şehirleri: Anlamların Coğrafyası. Doğu Coğrafya Dergisi, 12 (17), 263-290
Ataş, A. (2015). Lakaplar ve Sülaleler, www.atasali.com, erişim tarihi 10.12.2015.
Boyraz, Ş. (1998). Lakaplar Konusunda Bazı Dikkatler ve Bir Yöre Örneği. Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı, 7., s. 107- 138
Çelik, C. (2007). Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler: Kişi İsimlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2
Çoşar, A., M. (2003). Trabzon’da Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Derleme-Değerlendirme. TDAY-Belleten, I-II, 27-40.
Delice, A. (1999). Asr-ı Saadet, Hudlefa-İ Raşidin Ve Emeviler Döneminde Lakap Takma Ve Halifelerin Lakapları. Ekev Akademi Dergisi, 2 (1), 165-183
Demirci., Ü., Ö. (2014). Ardahan’ın Hanak İlçesinde Kullanılan Lakaplar. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 1(1).
Akademik Örgütlerde İdarî Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma
[261]
Ecker, R. (2013). Creation of Internet Relay Chat Nicknames and Their Usage in English Chatroom Discourse. Linguistik Online . 6(11)
Gökmen, E. (2015). XIX. Yüzyıl Ortalarında Tire Kazası Çiftliklerinin Sosyal Ve Ekonomik Durumu. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi,13, (3).
Kıvrak, R. (2014). Nuh Kasabasında Kullanılan Lakaplar. http://www.nuhlular.com/, erişim tarihi 09.12.2015.
Lakaw, A. (2006). Hiding Behind Nicknames A Linguistic Study Of Anonymity İn Irc Chatrooms. Växjö University School of Humanities English Department.
Metin, R. (2012). XVI. Yüzyılın Sonu Ve XVII. Yüzyılın Başlarında Bolu’da Sosyal Hayat. DPUJSS NUMBER 32, (II).
Mustak, C. (2001). Geçmişten Günümüze Buldan’da Kullanılan Lakaplar. Buldan Sempozyumu.
Oğuz, Ş. ve Oğuz, İ. (2008). Lakap Verme Geleneğinde Manisa İli Demirci İlçesi Örneği. Ankara; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, 1127-1139.
Uysal, B. (2012). Alevi İnanç Sisteminde Adlar Ve Dil-Kimlik İlişkisi. Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 62.
Yaldızkaya, Ö. F. (2014). Emirdağ’da Lakaplar Üzerine Bir Araştırma. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 1(1).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com