You are here

Acil servise Urogenital sistem şikayetleri ile başvuran çocuk hastaların retrospektif incelenmesi

Retrospective evaluation of children patients with genitourinary symptoms in emergency department

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of our study was to detect the retrospective evaluation of childhood patients who were admitted to emergency department with genitourinary symptoms. 75 cases were undertaken the study. The cases were diagnosed as: 31 urınary tract infections, 5 acut pyelonephritis, 3 acut glomerulonephritis, 5 urinary stone, 3 enuresis, 4 hydrocele, 3 torsion of testes, 3 acut epididymo-orchitis, 4 acut renal failure, 4 chronic renal failure, 6 genitourinary system anomalies and 4 genitourinary system trauma. The majority of the patients ( 57.3%) were hospitalized. İn conclusion our study showed that the children patients with genitourinary symptoms who were admitted to emergency department were needed to be hospitalized. Thus, we believe that these patients should be closely monitorized in the management of genitourinary symptoms.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ürogenital sistem şikayetleri ile acil servise başvuran çocukluk çağındaki hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmaya 75 vaka alındı. Bu olgulardan; 31'i idrar yolu enfeksiyonu, 5'i akut piyelonefrit, 3'ü akut glomerulonfrit, 5'i ürolitiyazis, 3'ü enürezis nokturna, 4'ü hidrosel, 3'ü testis torsiyonu, 3'ü akut epididimoorşit, 4'ü akut böbrek yetmezliği, 4'ü kronik börek yetmezliği, 6'sı ürogenital sistem anomalisi, 4'ü travmatik ürogenital sistem yaralanmasıydı. Hastaların büyük bir çoğunluğu yatırıldı (%57.3). Sonuç olarak bu çalışma genitoüriner semptomlarla acil servislere başvuran çocuk hastaların büyük çoğunluğunun yatış ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bundan dolayı, genitoüriner sistem şikayetleriyle başvuran hastaların yakın takip ve tedavisinin gerektiğini düşünmekteyiz.

REFERENCES

References: 

1. Http://www.mustafayildiz.8m.com/acildecocuk.html
2.Serel TA, Soyuipek S, Armağan A, Hoşcan MB, Tunç B: Asemptomatik piyüri ve bakteriürinin ilkokul çocuklarında prevalansı. Türk Üroloji Dergisi 2004; 30 (1): 68-71
3. Gerharz EW, Eiser C, Woodhouse CRJ: Current approach to assessing the quality of life in children and adolescants. J Urology 2002; 168 (4): 1669-70
4. Lundquist ST, Stack LB: Genitourinary emergencies: Diseas of the fore-skin, penis and ürethra. Emerg Med Clin North Am 2001; 19 (3): 529
5. Pillai SB, Besner GE: Pediatric testiculer problems. Pediatr Clin North Am 1998; 45 (4): 813
6. Sheldan CA: Pediatric genitourinary examination. Pediatr Clin North Am 2001; 48 (6): 1339
7. Http://www.tccd.org/kongre/bildiri2000/P23.html
8. http://www.ssk-ankcocuk.gov.tr/yy/idrar-enfeksiyon.html
9. Saad S, Duckett O: Urologic and gynecologic probmlems in children. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski SJ. Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide (6th
ed), McGraw-Hill, 2004; 900-905.
10. www.emedicine.com/ped/topic951.htm
11. Serel AT, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Öztürk A, Doğruer K, Ünal S, Çelik K. Epidemioloji of enuresis in turkish children. Scand J Urol Nephrol 1999; 731: 537-539

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com