You are here

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp fakültesi Kan Merkezinin 2000-2007 yılları tarama test sonuçları

Evaluation of serologic scanning tests results in blood donors in Süleyman Demirel University, Hospital of Medical faculty, Blood Center between 2000-2007

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of this retrospective study was to determine the seroprevalence of HbsAg, anti-HBC, anti-HIV and VDRL in our region by evaluating the serologic scanning test results in blood donors, and to compare them with these from different regions of Turkey. Methods: HBsAg, anti-HCV and anti-HIV were analyzed by ELİSA (Abbott, AXSYM) and VDRL were carried out. Results: We found that from 51361 serum samples positivity was 564 (1.1%) for HbsAg, 226(0.44%) for anti-HCV, 44 (0.09%) for anti-HIV, 43 (%0.08) for VDRL. Conclusion: Our findings have indicated that seropositivity rates of HBsAg and anti-HCV are under limit of Turkey's ratio.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp pakültesi Hastanesi Kan Merkezi donör tarama testi kayıtlarını retrospektif olarak inceleyerek bölgemizdeki HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL seroprevalanslarını saptamayı ve ülkemizin diğer bölgeleri ile karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: 51361 kan donöründe HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV ELİSA (Abbott, AXSYM) ve VDRL yöntemi ile çalışıldı. Bulgular: Toplam çalışılan 51361 serum örneğinde 564 (% 1,1) HBsAg, 226 (% 0,44) anti-HCV, 44 (% 0,09) anti-HIV ve 43 (%0.08) VDRL pozitifliği tespit edildi. Sonuç olarak, bizim bulgularımız, İsparta bölgesinin HBsAg ve anti-HCV seropozitiflik oranlarının Türkiye değerlerinin alt sınırında olduğunu göstermektedir.

REFERENCES

References: 

1.
Altuğl
u İ, Sayıner AA, Sertöz RY, Erensoy S, Bilgiç A. Ege Üniversitesi Kan Merkezi'nde kan vericilerinde HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV1/2 serolojik göstergelerininaraştırılması. İnfekDerg 1999; 13:281¬83.
2.
Yene
n OŞ. Viral hepatitler, "Topçu-Willke A, Söyletir G, Doğanay M, (eds), İnfeksiyon Hastalıkları LBaskı" Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1996: 641.
3. Straisser SI, McDonald GB. Hepatitis Viruses and Hematopoietic Cell Transplantation: A Guide to Patient andDonorManagement. Blood 1999; 93(4): 1127-36.
4. Banak
S
, Yoldaşcan E, Kılıç E. Adana ili yarı kırsal alanda yaşayan 10 yaş ve üzeri kişilerde hepatit B virusu (HBsAg) ve anti-hepatit C virusu (anti-HCV) prevalansı ve etkileyen faktörler. İnfek Derg 2002; 16(2):133-40.
5.
Kılıçturga
y K. Akut viral hepatitler. Aktüel Tıp Dergisi 1997;2: 19-23.
6.
Bilgi
ç A. Hastane infeksiyonu yönü ile viral hepatitler.
VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi(1997,Antalya)kitabında. 1997: 153-54.
7.
Abacıoğl
u H. Hepatit C virusu, "Ş Ustaçelebi (ed), Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, 1.Baskı" Güneş Kitabevi, Ankara, 1999: 881-889.
8.
Aydı
n F, Canyılmaz D, Cihanyurdu M ve ark. K.T.Ü. Farabi hastanesi kan merkezine başvuran 30190 kan donöründe HbsAg, HCV, HIV ve sifiliz seropozitifliği. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (1997, Antalya) Kitabında. 1997; 445.
9.
Dura
l S, Atalay G, Anter U. Ankara bölgesindeki kan donörlerinde HbsAg, anti-HCV, anti-HIV ve sifilizin 5 yıllık seroprevalansı. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (1997, Antalya) Kitabında. 1997;401.
10.
Yiği
t N, Görgün S, Yazgı H ve ark. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ocak 1995-mayıs 1997 tarihleri arasında baş vuran kan donörlerinde HbsAg, anti-HCV, anti-HIV ve sifilizin 5 yıllık seroprevalansı. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi(1997, Antalya) Kitabında. 1997; 402.
11.
Mıstı
k R, Balık İ. Türkiye'de viral hepatitlerin epidemiyolojisi: bir meta analiz, "K. Kılıçturgay (ed), Viral Hepatit 98, 1.baskı" Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Bursa, 1998 :9-20.
12.
Altındi
ş M, Yılmaz S, Dikengil T. Kuzey Kıbrıs bölgesi kan donörlerinde, askerlerde ve normal popülasyonda hepatit B,Cve HIV enfeksiyon sıklığı. Viral Hepatit Derg2001; 3:411-415.
13.
Demirc
i M, Cicioğlu Arıdoğan B, Taşkın P, Arda M. Isparta'da değişik yaş gruplarında Hepatit B belirleyicilerinin seroprevalansı Viral Hepatit Derg 2001; 3: 198-200.
14.
Kay
a S, Cicioğlu Aridoğan B, Adiloğlu AK, Demirci M. Isparta bölgesi kan donörlerinde HBsAg ve anti-HCV seroprevalansı. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2005;12(1):36-38.
15.
Delialioğl
u N, Öztürk C, Aslan G. Mersin ilinde HBsAg, anti-HCV ve anti-HDV seroprevalansı. Viral HepatitDerg2001; 3:416-418.
16.
AyP
, Karabey S. Türkiye'de gizli seyreden bir hiv/aids salgını mı var?: sayılar ve gerçekler arasındaki farklılıklar. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;19(2):90-97
17.
Dile
k İ, Demir C, Bay A, Akdeniz H, Öner AF. Türkiye'nin doğu bölgesindeki kan donörlerinde hbsag, anti-hcv, anti-hıv ve vdrl seropozitivite oranları. Turkish Journal ofHematology 2007;24(1):4-7
18.
Saraçl
ı MA, Doğancı L. Sifiliz tarama testleri: maliyet-etkinlik açısından değer mi? Gülhane Tıp Dergisi 2001;43(2):119-121

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com