You are here

Kan bağışçılarının kanlarındaki malondialdehit ve redükte glutatyon seviyeleri

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose of this study to determine blood malondialdehyde (MDA) and reduced glutathione (GSH) levels pre-and post-donation of whole blood donors. In the study, whole blood donor, blood from 20 individuals were spectrophotometric analysis. End of the study, before blood donation were mean MDA 24.91 ± 4.37 ^mol /g Hb and GSH levels 23.85 ± 6.23 (xmol /g Hb. End of the study, after blood donation were mean MDA 25.08 ± 4.66 (xmol /g Hb and GSH levels 23.58 ± 5.78 |xmol/g Hb. There was statistically no significant difference between before and after donation (p>0.05). These results indicate that, whole blood donation not affect MDA and GSH.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmadaki amaç; donasyon öncesi ve sonrası tam kan bağışçılarının kanlarındaki malondialdehit (MDA) ve redükte glutatyon (GSH) seviyelerinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında tam kan donörü 20 kişinin kanlarında spektrofotometrik analizler yapılmıştır. Çalışma sonunda, kan bağışı öncesi, bağışçılarda MDA ortalaması 24.91 ± 4.37 ^mol/g Hb iken, kan bağışı sonrası bu değer 25.08 ± 4.66 (xmol /g Hb olarak belirlenmiştir. GSH değerleri ise kan bağışı işlemi öncesi ortalama 23.85 ± 6.23 (xmol/g Hb iken, kan bağışı sonrası ortalama 23.58 ± 5.78 (xmol/g Hb olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda, donasyon öncesi ve sonrası MDA ve GSH seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu sonuçlar, tam kan bağışlamanın hücre fonksiyonu için zararlı olan MDA ve hücre içi ortamın önemli molekülü GSH üzerinde değişikliğe neden olmadığını göstermektedir.

REFERENCES

References: 

1-
Yıldı
z Ç, Emektaş G, Kanık A, Tiftik N, Solaz N, Aslan G ve ark. Neden kan bağışlamıyoruz. Mersin İli'nde yaşayanlarda kan bağışına genel bakış: anket çalışması. İnfeksiyon Dergisi . 2006; 20(1):41-55.
2-
Sola
z N. Ülkemiz ulusal kan politikası ve donör kazanım stratejisi. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon KursKitabı İstanbul:ŞanOfset. 2004:118-21.
3-
Hepgü
l S. Promosyon ve motivasyon. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kurs Kitabı . İstanbul: Şan Ofset. 2004:108-15.
S.D.Ü. Tıp pak. Derg. 2011:18(4)/128-131
131
Öğüt, kan bağışçılarında MDA GSH
4-
ÖzdemSS,ŞadanG,:Serbestoksije
n radikallerinin oluşumu ve klinik açıdan önemi. Akdeniz Ü. Tıp Fak. Derg. 1994;11:63-7.
5-
Gülbaha
r Ö. Protein oksidasyonunun mekanizması,
önemi ve yaşlılıkla ilişkisi. Turkish Journal of Geriatrics. 2007;10 (1):43-48.
6-
Sözme
n EY. Yaşlanma biyokimyası. In: Onat T, Emerk K, Sözmen EY. İnsan Biyokimyası. Ankara: Palme Yayıncılık. 2002:665-74.
7- Esterbauer H, Gebicki J, Puhl H, Jügens G. The role of lipid peroxidation and antioxidants in oxidative modification of LDL. Free Radic Biol Med . 1992;13:341-90.
8- Arrick B, Nathan C. Glutathione metabolism as determinant of the therapeutic efficacy: a review. CancerRes. 1984;33:4224-32.
9-Aktaş M, Değirmenci U, Ercan SK, Tamer L, Atik U. Redükte glutatyon ölçümünde hplc ve spektrofotometrik yöntemlerin karşılaştırılması. Türk Klinik Biyokimya Derg. 2005;3(3):95-99.
10- McCord J. Human disease, free radicals and the oxidant /antioxidantbalance. ClinBiochem. 1993;26:351-357.
11- Beutler E, Duron O, Kelly BM. Improved method for the determination of blood glutathione. J Lab Clin Med. 1963;61:882-90.
12- Draper HH, Hadley M Malondialdehyde determination as index of lipid peroxidation. Methods Enzymol. 1990;186:421-431.
13- Joswiak Z, Jasnowska B. Changes in oxygen-metabolizing enzymes and lipid peroxidation in human erythrocytes as a function of age of donor. ):77-83.
14- Aslan R, şekeroğlu MR, Tarakçıoğlu M, Köylü H. Investigation of malondialdehyde formation and antioxidant enzyme activity and stored blood. Haematologia 1997;28: 237-249.
15-Öğüt S, Polat M, Alanoğlu G. Çift Doz Eritrosit Aferezi Donörlerinin Kanlarındaki Malondialdehit (MDA) ve Redükte Glutatyon (GSH) Seviyeleri. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kongre Kitapçığı, 2010; S:239, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
16-Öğüt S, Polat M, Alanoğlu G. Tek doz tromboferez bağışçılarında total oksidatif stresin belirlenmesi. 6. Ulusal Hemaferez Kongresi Kongre Kitapçığı 2009; S: 46.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com