You are here

İsparta'da Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Anksiyete ile İlişkisi

Smoking Condition of The Hostey Students and Relation with Anxiety in Süleyman Demirel University

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In 1998, 350 studens were choosen by sytematic sampling among 2600 hostey students in the central campuse of Süleyman Demirel University and reached to 311 (88.9%) of them. In the question-narie form, in addition to the variables related to demographic features ans smoking status, STAI Form T-l trait anxiety inventory were included. While 27.3% of the students were regularly smokers and 8.7% of them rarely smokers, 36.0% of them current smokers, 6.1% of them ex-smokers and 57.9% of them were never-smokers. Boys were smoking more than girls. Like this, smoking status were differenced according to classes. For example, current smokers were 22.0% in the first class while this ratio were 34.3% in the fourth classes. The students who were not using alcohol and stated that their health were well and having good nutrition were smoking less than the others. Although the anxiety scores were high (48.3±6.7) but this was not effected by smoking.
Abstract (Original Language): 
Aralık 1998'de yapılan bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Kampusu ndeki yurtlarda kalmakta olan 2600 öğrencinin 350'si sistematik örnekleme ile belirlendi ve bunların 311 'ne (%88.9) ulaşıldı. Veri toplamada kullanılan anket formunda demografik özellikler ve sigara kullanımı ile ilgili bilgilerin yanısıra STAI Form Tl süreklilik anksiyete ölçeğine de yer verildi. Öğrencilerin %27.3'ü düzenli olarak ve %8.7'si arasıra olmak üzere %36.0'ı sigara içmekte; %6.I'i bırakmış ve %57.9'u ise hiç sigara içmemişti. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde sigara içenlerin oranının erkeklerde anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu gözlendi. Sigara içme durumunun sınıflara göre de değiştiği örneğin düzenli içicilerin oranı I. sınıf öğrenci/erinde %22.0 iken, 4. sınıflarda bu oranın %34.3 'e yükseldiği gözlendi. Ayrıca beslenme durumunun ve sağlığının iyi olduğunu söyleyenler ile hiç alkol kullanmadığını belirtenler, diğerlerine göre daha az oranda sigara içmekteydi. Araştırma grubundaki Öğrencilerin süreklilik anksiyete puanı genel olarak yüksek bulunmakla birlikte (48.3±6.7), bu puanın sigara içme durumundan anlamlı bir şekilde etkilenmediği gözlendi.
19-24

REFERENCES

References: 

1. Peto R, Lopez AD, Boreham J, T hım M, Heath
C Jr. Mortality from tobacco in developed
countries: indirect estimation from national vital
statistics. Lancet 1992; 339 (8804):I268-
1278.
2. Fielding J. E. Health Effects Of Involuntary
Smoking, The New England Journal Of Medicine,
1988 Dec I, 319(22), p.1452-9.
3. Doll R, Peto R, Wheat ley K, Gray R, Sutherland
I.Mortality in relation to smoking: 40 years1
on male British Doctors. BMJ 1994;
309:901-91/
4. Peto R. Smoking and death: The past 40 years
and the next 40. BMJ 1994; 309:937-939.
5. Pierce J P. International comparison of trends
in cigarette smoking prevalence. Am J Public
Health 1989; 79:152-157.
6. Nelson DE, Giovino GA, Shopland D E et al.
Trends İn Cigarette Smoking among US Adolescents,
1974 through 1991. Am J Public Health
1995; 85:34-40.
7.
PİAR Kamuoyu Araştırması 1988.
8.
Bilir N, Doğan. BG, Yıldız AN. Sigara İçme
Konusundaki Davranışlar ve Tutumlar (Anka-
23
İsparta'da Yurtta kalan Üniversite Öğrencilerinin Sigara /Öztürk, Çakmak
ra-Türkiye). Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı &IDRC. Ankara 1997.
9.
Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, Kanım No: 4207, Kabul Tarihi: 07.11.1996
10.
Dedeoğlıı N, Dönmez L, Aktekin M. Antalya'da sağlık personelinde tütün kullanımı. Sigara Alarmı 1994:1:7-11
11. Öner N, Le Comte A. Süreksiz DurumlukJSürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları 2. Baskı İstanbul 1985.
12.
Sezer RE, Açık Y, Bilgin N, Horasan E ve ark. Elazığ İli'nde görev yapan hemşire ve ebelerde sigara kullanımı. Sigara Alarmı 1994;1:12-18.
13.
Aykut M, Öztürk Y. Erciyes Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan öğren cilerin sigara içme durumu ve bunu etkileyen faktörler. Sağlık Dergisi 1989; 61(l):60-72.'
14.
Çetinkaya F, Eker H, İbiş B, Aykut M, Öztürk Y. Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin 1986¬1996 yılı sigara içme durumlarının karşılaştırılması. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 7-8 Kasım 1997, İstanbul, Özet Kitabı, P6.
15.
Bilir Ş, Mağden D, San NP, Atik B ve ark. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin sigara-al-kol-ilaç alma ve bağımlılık yapan maddeleri kullanma alışkanlığının araştırılması. Sağlık Dergisi 1993; 65(/):65-75.
16.
Keskinler D. Güraksm A, İnandı T, Tufan Y. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinde sigara içme prevelansı ve etkili faktörler. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 14-18 Nisan 1998 Adana, Özet Kitabı s. 467.
17.
Demircan C, Önder Y, Emirler N, Deniz R ve ark. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarında sigara içme sıklığı ve nedenlerinin incelenmesi. O.M.Ü: Tıp Dergisi 1994; 11(3):165-172.
18.
İbiş B, Çetinkaya F, Özcan. D. Erciyes Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan I. Ve IV:sıntf öğrencilerinin sigara içme durumu ve etkili faktörlerin araştırılması. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 7-8 Kasım 1997, İstanbul, Özet Kitabı, P7.
19.
Da bak Ş, Topba ş M, Dündar C, Coşku n M, Pekşen Y. Ondokuz Mayıs üniversitesi öğrencilerinde sigara içme prevalansı. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 7-8 Kasım 1997, İstanbul, Özet Kitabı, PIO.
20. Palton GC, Hibbert M, Roiser MJ, Carim JB, CaustJ and Bowes G. Is smoking associated with depression and anxiety in teenagerg? Am J Public Health 1996; 86:225-230.
21. Patton GC, Carl in JB, Coffey C, Wolfe R, Hibbert M, Bowes G. Depression, anxiety, and SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(4): 19-24
smoking initiation: a prospective study over 3 years. Am J Public Health 1998; 88:1518-22.
22.
Karavuş M, Hayran O, Çalı Ş, Dalkılıç A ve ark. Lise Öğrencilerinde stres düzeyinin sigara içme durumu ile karşılaştırılması. III. Halk Sağlığı Günleri (Gençlerin Sağlık Sorunları) 5-7 Mayıs 1993, Kayseri, Kongre Kitabı s. 117-123.
23.
Saltık A, Yılmaz T, Yorulmaz F, Yücel V, Dindar İ. Edime merkezinde orta dereceli 318 okul öğretmeninde sigara içme davranışı ve speilber-ger testi ile ölçülen kaygı düzeyinin incelenmesi. Ege Tıp Dergisi 1991; 3()(4):524-29.
24. Hu T, Lin Z, Keeler TE. Teenage smoking, attempts to quit, and. school performance. Am J Public Health 1998; 88:840-943.
25. Pate RP, Heath GW, Dowda M, Trost SG. Associations between physical activity and. other health behaviors in a representative sample of US Adolescents. Am J Public Health 1996; 86:1577-1581.
26. French AS, Perry , Leon GL, Fulkerson J A. Weight concerns, dieting behavior, and smoking initiation adolescents: A prospecive study. Am J Public Health 1994; 84:1818-1820.
^Teşekkür: Bu çalışmada emeği geçen İni. Dr. Ahmet Rıfkı Çora, İnt. Dr. Ergim Ceylan ve İnt.Dr. Tennure Tuna 'ya teşekkür ederiz.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com