You are here

STRATEJIK PLANLAMA, STRATEJIK PLANLAMAYA ILIŞKIN ALTERNATIF YAKLAŞıMLAR VE STRATEJIK YÖNETIM OKULLARı

Strategıc Plannıng, Alternatıve Perspectıves On Strategıc Plannıng and The Strategıc Management Schools

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to analyze the development of the notion of strategic planning from past to present, the different perspectives emerging in this process and the strategic management schools and arguments that direct all these perspectives. Within this scope, the primary and secondary sources relevant to the subject were reached and the study has been completed by using the methods of content analysis and archival research. The thing make the study important is the fact of present emphasize on strategic management practices and ignorance of the theoretical foundations of the strategic management. In this context, it has become necessary to discuss the process of practices on the basis of theoretical framework of strategic planning. Since the concept of strategic planning entered into the public administration literature after the 1980s together with the strengthening of the new public management approach in all over the world, alternative approaches for strategic planning especially in the public sector which has more application field has been tried to study.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, stratejik planlama kavramının geçmişten günümüze gelişimini ve bu süreçte beliren farklı yaklaşımlar ile bu yaklaşımlara yön veren stratejik yönetim okullarını ve savunularını teorik düzlemde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda konu ile alakalı birincil ve ikincil kaynaklara ulaşılmış ve arşiv araştırması ile içerik analizi yöntemleri kullanılarak çalışma tamamlanmıştır. Bu çalışmayı önemli kılan özellikle son dönemde stratejik planlama uygulamaların ön plana çok çıkması ve fakat stratejik planlamaya yön veren teorik çerçevenin ardıllanması gerçeği olmuştur. Bu bağlamda stratejik planlama yaklaşımına yönelik teorik çerçeve üzerinden uygulama süreçlerinin tartışılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Yine yeni kamu yönetimi yaklaşımının 1980'lerden sonra tüm dünyada güçlenmeye başlaması ile birlikte stratejik planlama kavramı kamu yönetimi literatürüne de girmiş olması nedeniyle özellikle kamu sektöründe daha fazla uygulama alanı bulunan stratejik planlamaya ilişkin alternatif yaklaşımlar irdelenmeye çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

BARCA, Mehmet (2009), "Stratejik Yönetim Düşüncesinin Gelişimi", ASO Medya, Sayı: 4/5/6, s. 34-52.
BARCA, Mehmet ve Ahmet Nohutçu (2008), "Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim ve Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Uygulamasına Eleştirisel Bir Bakış", Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Editörler: Balcı, Asım ve Diğerleri, Seçkin Yayınları, Ankara, s. 337-362.
BERRY, Frances Stokes, Baron Wechsler (1995), "State Agencies' Experience with Strategic Planning: Findings from a Natural Survey", Public Administration Review, Vol: 55, No: 2, s. 159-168.
BRYSON, John M (2004), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, 3rd Edition, San Francisco, Jossey-Bass.
ÇEVİK, Hasan Hüseyin (2010), Kamu Yönetimi, Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar, Seçkin Yayınları, Ankara.
ÇETİN, Sefa (2008), "Kamu Sektöründe Stratejik Planlama: Türkiye'de İl Özel İdarelerinde Bir Araştırma", 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu,
DEMİR, Cengiz ve Mustafa Kemal YILMAZ (2010), "Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, s. 69-88.
DİNÇER, Ömer (1998), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Genişletilmiş ve Yenilenmiş 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
DPT (2006), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. Sürüm, Haziran, Ankara, www.dpt.gov.tr (22.02.2011).
ERKAN, Volkan (2008), Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler, DPT
Yayını, Yayın No: 2579, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Şubat, Ankara.
Sakarya
171
Süleyman Demirel Üniversitesi
Vizyoner Dergisi
Y.2013, C.4, S.9., ss.152-172
Suleyman Demirel University
The Journal of Visionary
Y.2013, Vol.4, No.9., pp.152-172
ERTÜRK, Mümin (2011), İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Beta Basım, İstanbul.
ERKUT, Halil (2009), Stratejik Yönetimin Temelleri-Yönetimin Kanatları,
Birinci Basım, Yalın Yayıncılık, İstanbul.
GÜÇLÜ, Nezahat (2003), "Stratejik Yönetim", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, s. 61 -85.
GÜRER, Harun (2006), "Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmasına Yönelik Öneriler", Sayıştay Dergisi, Sayı: 63, Ekim-Aralık, s. 91-105.
KILIÇ, Mustafa ve Volkan Erkan (2006), "Stratejik Planlama ve Dengeli Performans Yönetimi Yaklaşımları Bir Arada Olabilir mi?", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s. 77-93.
KRİEMADİS, Thanos, Elena Theakou (2007), "Strategic Planning Models in
Public
an
d Non-Profit Sport Organizations", SMIJ- Vol: 3, No: 2, s. 27¬37.
MURAT, Güven, Muhlis Bağdigen (2008), Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara.
NARİNOĞLU, Ahmet (2007), Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Uygulama, 1. Basım, Mart Matbaacılık, İstanbul.
NOHUTÇU, Ahmet (2008), "Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Uygulama
Girişimleri", 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya.
PARLAK, Bekir ve Zahid SOBACI (2010), Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Gözden Geçirilmiş ve Geliştirilmiş 3. Baskı, Alfa Aktüel Yayını, Bursa.
PRITCHETT, C. Herman (1945), "Organization for Regional Planning",
University of North Carolina Press, Vol: 3, No: 23, s. 387-394.
SARVAN, Fulya, Eren Durmuş Arıcı, Janset Özen, Bahattin Özdemir, Ebru Tarcan İçigen (2003), "On Stratejik Yönetim Okulu: Biçimleşme Okulunun Bütünleştirici Çerçevesi", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:3, Sayı: 6, s. 73¬122.
ŞENTÜRK, Hulusi (2005), Belediyelerde Stratejik Planlama, Birinci Baskı, İlke
Yayınları, İstanbul.
172
Süleyman Demirel Üniversitesi
Vizyoner Dergisi
Y.2013, C.4, S.9., ss.152-172
Suleyman Demirel University
The Journal of Visionary
Y.2013, Vol.4, No.9., pp.152-172
YÜZBAŞIOĞLU, Nedim (2004), 2000'li Yıllarda Strateji ve Planlama, Çizgi
Kitabevi, 2004.
YILMAZ, Kutluhan (2003), "Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması", Sayıştay Dergisi, Sayı: 50-51, Temmuz-Aralık, s. 67-86.
173

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com