You are here

DRUCKER PERSPEKTİFİNDE INOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: GİRİŞİMCİ İŞLETME

THE IMPACT OF INOVATION ON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRİSES ON DRUCKER'S PERSPECTIVE: ENTREPRENEUR BUSINESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, th e survival of existing businesses depend on effective administration as well as innovative behaviour. The existing businesses to maintain their positions and to developing in the market they think that inovative. In the same way, entrepreneur who is a new entrant to the market must create an effective management structure. So, entrepreneurship, inovation and management are intertwined each other and so important concepts. This study covers that concepts of Drucker's ideas in the light of the concept of entrepreneurial businesses by addressing explains. Also, this study present that today inovation or an efficient management system reveal alone is not enough.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde mevcut işletmelerinin ayakta kalmaları etkin yönetilmelerine bağlı olduğu kadar inovatif davranışlarına da bağlıdır. Piyasada yer alan mevcut işletmeler konumunu korumak ve gelişmek için inovatif düşünmek zorundadır. Aynı şekilde piyasaya yeni giren girişimci ise etkin bir yönetim yapısı oluşturmak zorundadır. Yani, girişimcilik, inovasyon ve yönetim birbiri ile iç içe ve önemli kavramlardır. Bu çalışma bu kavramları kapsayan girişimci işletme kavramını Drucker'ın düşünceleri ışığında ele alarak açıklamaktadır. Ayrıca bu çalışma günümüzde inovasyonun veya etkin bir yönetim sisteminin tek başına yeterli olmadığını ortaya koymaktadır.

REFERENCES

References: 

BEATTY, J. (1998). Peter Drucker'a
Göre
Dünya, Osman Akınbay (Çev.), Sistem Yay., İstanbul.
COULTER, M. K. (2003), Entrepreneurship in Action, 2. Baskı, Upper Saddle River, N.J., Prentıce Hall.
DÖM S., (2008).Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yay., 2. Baskı, Ankara,
DRUCKER,
P
. F., (1985). Innovation and Entrepreneurship, Harper&Row Publishers, New York,
DRUCKER, P. F., (1994).Kapitalist Ötesi Toplum, Belkıs Çorakçı (Çev.), İnkılap Kitabevi, İstanbul,
DRUCKER, P. F., (1998 ). The Discipline of Innovation, Harvard Business Review,http://ogsp.typepad.com/focus_or_die_ogsp/files/drucker_1 985_the_discipline_of_innovation.pdf
DRUCKER, P. F., (2001). Innovation and Management, Butterworth Heinemann Inc., Oxford,.
DRUCKER, P. F., (2012.). Yönetim, İlker Gülfidan (Çev.), Optimist Yayınları, İstanbul,
HİTT, M. A., R.D.
IRELAND
, S.M. CAMP, Ve D.L. SEXTON. (2002).
Strategic Entrepreneurship Creating A New Mindset, Blackwell
Publıshıng, USA,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com