You are here

TELEVİZYON REKLAMLARINDA ÜNLÜ KİŞİLERİN KULLANILMASININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: CİNSİYET EKSENİNDE BİR İNCELEME

IMPACT OF CELEBRITY APPEARANCE ON TV COMMERCIALS ON BUYING BEHAVIORS: A GENDER BASED STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Being one of the most popular marketing tools of our age, commercial has the objective of attracting people's attention to a certain product, service, idea or brand. It is a common strategy to make celebrities appear on TV commercials in order to attract attention within popular culture as well as to change people's mind. This study has the objective of determining to what extent celebrity appearances on TV commercials impacts buying behaviors of consumers as well as researching how it differs from one gender to other.
Abstract (Original Language): 
Çağın en popüler pazarlama araçlarından biri olarak nitelendirilen reklamın temel amacı insanların dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikre ya da markaya çekmektir. Popüler kültür içerisinde dikkat çekme, ikna etme aracı olarak ünlü yüzlerin reklamlarda kullanılması, pazarlamada sıklıkla karşılaşılan bir stratejidir. Bu çalışmada amaçlanan ünlü kişilerin TV reklamlarında kullanılmasının tüketicilerin tutumlarına, satın alma davranışlarına etkisini ortaya koymak ve bu etkinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelenmektedir.

REFERENCES

References: 

AAKER, D., ve NORRIS, D.
(1982)
. "Characteristics of TV Commercials Perceived as Informative." Journal of Advertising Research 22 (2): 61-70.
AKBULUT, N.,
v
e ERDOĞAN, E. (2007). Televizyon Reklam Filmi Yapımı. Beta Yayıncılık: İstanbul.
AKTUĞLU, I. K. (2006). "Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Küresel İletişim Dergisi,
sayı 2: 1-16.
AVŞAR, B. Z., ve ELDEN M. (2004). Reklam Ve Reklam Mevzuatı. Ankara: RTÜK Yayınları.
AYANWALE A. B., AlIMI T. ve AYANBIMIPE M. A. (2005) "The Influence of Advertising on Consumer Brand Preference". J. Soc. Sci., 10(1): 9-16.
BABACAN, M. (2005). Reklamcılık Temel Kavramlar. Bursa: Detay Yayıncılık.
BABACAN, M. (2012). Nedir bu reklam?. Güncellenmiş 2.Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi.
BOLATITO, O. (2012) "Effects of Advertising on Consumer Preference for Telecommunication Firms in Nigeria". New Media and Mass
Communication, Vol.6, ISSN: 2224-3267.
BOZKURT, İ. (2006). İletişim Odaklı Pazarlama:Tüketiciden Müşteri Yaratmak. İstanbul: MediaCat Yayınları.
ÇAMDERELİ, M. (2006). Reklam Arası. Konya: Tablet Kitapevi.
ÇARDAKLI, S. (2008). Televizyon Reklamlarında Tanınmış Kişilerin Kullanılmasının Reklamın Hatırlanması Üzerindeki Etkisi Konusunda Bir Pilot Araştırma, Edirne Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
CERAN, Y., ve KARAÇOR, S. (2013). "Pazarlama İletişim Aracı Olarak Reklam: Reklam Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi". Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1): 9-24.
ÇERÇİ, F. (2009). Çocukların Reklamı Anlama ve Algılama Düzeyleri ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Mersin İlinde Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
CHAUHAN M. R. (1995). Advertising: The Social Ad. Challange. Anmol
Publications.
132
ÇİMEN,
D
. (2011). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Televizyon Reklamlarında Kadın. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi T. C. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Ankara.
DURSUN, T. http://akademik.maltepe.edu.tr/~tolgadursun/files/BPI%202- Reklam %20 devam%C4% B1.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2012).
ELDEN, M. (2003): Reklam Yazarlığı. İstanbul: İletişim Yayınları.
ELDEN, M. (2005). "Global Reklam Kampanyalarında Yaratıcılığın Önemi". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 32: 65-82.
ELDEN, M. (2013). Reklam ve reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.
ELDEN M., ve BAKIR U. (2010). Reklam Çekicilikleri:Cinsellik, Mizah, Korku. İstanbul: İletişim Yayınları.
ELDEM Ü. İ., ve ANAR, Ö. (2011). "Küreselleşme İçinde Ünlülerin Kullanıldığı Reklamlar; "Yerli Malı Yurdun Malı" Anlayışı ve Pepsi Örneği". Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 63-71.
ERTUNÇ, F. (2011). Çocuk Dünyasında Reklamın Rolü: Televizyon Reklamlarında Çocuklara Yönelik Düzenlemeler. Ankara: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.
KAMINS, M. A. (1989). "Celebrity and Non-Celebrity Advertising In A
Two- Sided Contex". Journal of Advertising Research, 34-41.
KARAÇOR, S. (2007). Reklam İletişimi. Konya: Çizgi Yayıncılık.
KARAFAKİOĞLU, M. (1988). "Televizyon Reklamlarında Ünlü İsimler". Pazarlama Dünyası Dergisi, 2(8): 15- 19.
KOCABAŞ, F. ve ELDEN M. (1997). Reklamcılık. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
KURTULUŞ, K. (1989). Araştırma Yöntembilimi (Araştırma Yöntemleri). İstanbul: İşletme Fakültesi Yayınları.
LINDSTROM, M. (2012). Brandwashed: Pazarlama ve Reklamcılık Sektörünün Uyguladığı Hilelere Çarpıcı Bir Bakış, L. Göktem (Çev.), İstanbul: Optimist Yayınları.
MICIAK, A. R., SHANKLIN, W. L. (1994). "Choosing Celebrity
Endorsers". Marketing Management, 3(3): 51-59.
OKUMUŞ, A., ÇETİNTÜRK, N. ve ÇETİN, E. (2011). "Geleneksel İlan ve Advertorial (tanıtıcı reklam) Uygulamalarının Reklam ve Reklamı Yapılan Ürünün Algısına İlişkin Değerlemelerinin Faktör Analizi Temelli İncelenmesi". İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Dergisi, 40(2): 176-194. ÖZGÜVEN, F. (2013). Mobil Pazarlama ve Mobil Reklam: Tüketicilerin
Mobil reklamcılığa Karşı Tutumlarının Analizi. Bursa: Dora Yayınları.
133
RAMACATTI, F. D. (1998).
Başarılı
Reklamın Sırları, Rengin Erdoğmuş (Çev.), İstanbul: Epsilon Yayınevi.
SERTTAŞ ERTİKE, A. (2010). Reklam. Ankara: Detay Yayıncılık.
SULLIVAN,
L
. (2011). Satan Reklam Yaratmak, Sevtap Yaman (Çev.), Ankara: Mediacat Yayınları.
TAYFUR G. (2004). Reklamcılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TEK, B. (1999). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Beta Yayınları.
ULU, B. B. (2007). Televizyon reklamlarında star kullanımının tüketiciler üzerine etkisi: İzmir ilinde üniversite öğrencileri arasında bir uygulama, Yüksek lisans tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
UZTUĞ, F. (2008). Markan Kadar Konuş:Marka İletişimi Stratejileri.
İstanbul: MediaCat Yayınları.
YAŞAR, A. (2011). Televizyon Reklamlarının Hukuki Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği. İstanbul: On İki Levha Yayınları.
URL 1 :http://hbogm.meb. gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/halkla il iskiler/moduller/reklamvetanitim hizmetleri.pdf.
URL2: http://istanbulreklamfirmalari.com/bolgesel-reklamlar/.
URL3: http://iournal.qu.edu.az/article pdf/1027 320.pdf.
URL4:http://wordpower.blogcu.com/reklamlarda-unlu-kullanimi-ve-pazarlamaya-ol....

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com