You are here

ORGUT KÜLTÜRÜ ALGISINDA CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

THE EFFECT OF GENDER FACTOR ON ORGANIZATIONAL CULTURE PERCEPTION AND AN APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Human beings are socio-economic life form that have the qualifications of a changing As the structure of emotion and thought. Place of sex factor is often discussed in shaping the emotions and thoughts. Observed differences in the perception of men's and women'senvironment and the problems faced. This situation is the research object that in the perception oforganizational culture. Question of "In the organization; due to a combination of people with different demographic characteristics that ocur, organizational culture, how affected by gender variable factor in perceptual dimension way?" discussed in this study. Therefore, the effect of gender factor in the perception of organizational culture has been tested with "Denison Scale" in Suleyman Demirel University Research Hospital.
Abstract (Original Language): 
İnsan duygu ve düşünce yapısı itibariyle değişken niteliklere sahip bir sosyo-ekonomik canlıdır. Duygu ve düşüncelerin şekillenmesinde cinsiyet faktörünün yeri sıklıkla tartışılmaktadır. Erkek ve Kadınların çevreleri ve karşılaştıkları problemleri algılamasında farklılıklar gözlenmektedir. Bu durumun örgüt kültürü algısındaki yeri bir araştırma konusudur. Bu çalışmada "çeşitli demografik özelliklere sahip kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan örgüt içinde meydana gelen örgüt kültürü algısal anlamda cinsiyet faktörü değişkeninden nasıl etkilenmektedir?" sorusu tartışılacaktır. Bu nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesinde cinsiyet faktörünün örgüt kültürü algısı üzerindeki etkisi "Denison Ölçeği" ile test edilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKSU, N. (2008), Örgüt Kültürü Bağlamında Farklılıkların Yönetimi Ve Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa.
CHO, H. J. (2000), The validity and reliability of the organizational culture questionnaire, http://www.denisonculture.com/culture/culture under.html, erişim tarihi: 05.06.2011
DEMİR,C. ve ÖZTÜRK, U.C (2011). Örgüt Kültürünün Örgütsel
Bağlılık Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, ss.17-41.
DENİSON, D. R. ve MİSHRA, A.K. (1995), Towards a theory of organizational culture and effectiveness, Organization Science, 6(2); 204-223.
DOĞAN, B. (2007), Örgüt Kültürü, Beta Yayınları, İstanbul.
DURĞUN, S. (2006). "Örgüt Kültürü Ve Örgütsel İletişim" Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 112-132
ERDEM, F. (1996), İşletme Kültürü, Friedrich-Nauman - Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara.
EROĞLU, E. ve ÖZKAN, G. (2009), Örgüt Kültürü ve İletişim Doyumu İle Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin
83
ÖZTÜRK
Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği, Selçuk İletişim Dergisi,
5(4); 50-61.
GÜNEY, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
GÜNEŞ, H. (2011), Öğrencelerin Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları: Gazi Üniversitesi İİBF'de Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
HANÇERLİOĞLU, O. (1996), Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
HOFSTEDE, G.
(1980)
, Culture's Consequences. Beverly Hills,
CA: Sage.
JAQUES, E. (1951), The Changing Culture Of A Factory London: Tavistock Institute Press, London.
KÖSE, S.; TETİK, S. ve ERCAN, C. (2001), Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 7(1); 219-242.
MALINOWSKİ, B. (1990). İnsan ve Kültür, Çeviren: Gümüş, F., V Yayınları, Ankara.
MARSHALL,
G
. (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
ÖZALP, E., KIREL. C. (2000). Örgütsel Davranış, Beşinci Baskı, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi Ders Kitapları, Yayın No:11, Eskişehir.
ÖZMUTAF, N.M. (2007), Liderliğin Örgüt Kültürü İçinde
Değişimsel Boyutta Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6); 83-98.
84
ÖZTÜRK
ÖZTÜRK, U.C. (2011). Örgütsel Oratoryo: Meta Tiyatro Olarak Örgüt Kültürü. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bölümü Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
PETERS,
T
. ve J., WATERMAN, R. H. (1995), Yönetme ve Yükselme Sanatı: Mükemmeli Arayış (Çev: Selami Sargut), Altın Kitaplar, İstanbul.
SATIR, Ç. (1998), iletişim Sistemi Olarak Örgüt Kültürü ve Metaforlarla Analizi. Doktora Tezi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
SAVAŞ, G.(2006), Örgüt Kültürü Ve Kütahya Altın Çini Seramik
Sanayi A.Ş. Uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
SCHEİN, E.
(1988)
. Process Consultation:İts Role İn Organization Development. USA: Addison-Wesley Publishing Company.
SCHEIN, H. E.(1984), Coming to a New Awareness of Organizational Culture, Sloan Management Review, 25(2); 3-16.
ŞİMŞEK, Ş.; AKGEMCİ, T. ve ÇELİK, A. (2001). Davranış
Bilimlerine
Giri
ş ve Örgütlerde Davranış, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
TAMİMİ, Y. (2005), Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi (Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Örneği), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
TURAN, S. ve diğerleri, (2010), Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari Ve Kültürel Değerler, yordam. manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd 13/sbd-13-18.pdf, erişim tarihi:12.05.2011.
VURAL Z. B. A. (2005), Kurum Kültürü, İletişim Yayınları, İstanbul,
85
ÖZTÜRK
YAHYAGİL, M.Y. (2004), Denison Örgüt Kültürü Ölçme Aracının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ampirik Bir Uygulama, İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, İstanbul,47; 3-76.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com