You are here

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ALGILANAN AİDİYET DURUMLARI

PERCEIVED INSIDER STATUS of EMERGENCY MEDICAL SERVICES WORKERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Working conditions are one of the most important factors that affect the sense and attitudes of employees for the management and the job. The purpose of this study is to determine the Perceived Insider Status of Emergency Medical service personnel having 24 hours duty and working conditions that can be accepted as intensive and risky. In accordance with this purpose data was collected by means of using a standardized questionnaire for Emergency medical service personnel. It has been seen that Perceived Insider Status is above mid-level according to the survey results with the participation of 141 employees. Furthermore it has been seen that there is meaningful relation between Perceived Insider Status and work intensity, gender, age, title, seniority, marital status, having a child, salary and working conditions.
Abstract (Original Language): 
Çalışma koşullan çalışanların işletmeye ve işe yönelik algılarını ve tutumlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu çalışma ile 24 saat nöbet usulü, yoğun ve riskli kabul edilebilecek çalışma koşullarına sahip Acil Hizmet Çalışanlarının algılanan aidiyet durumlarını tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda nicel bir araştırma kapsamında Acil Hizmet Çalışanlarından bir anket kullanılarak veri toplanmıştır. 141 çalışanın katılımı ile gerçekleşen araştırma sonucunda; çalışanların Algılanan Aidiyet Durumunun orta seviyenin üstünde olduğu; ayrıca iş yoğunluğu, cinsiyet, yaş, unvan, kıdem, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, maaş ve çalışma şekilleri ile Algılanan Aidiyet Durumu arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Arslan, G.G., Demir, Y., Eşer, İ., ve Khorshıd, L. (2009). "Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 12(1), 74.
Chen, Z., ve Aryee, S. (2007). "Delegation and Employee Work Outcomes: An Examinationof The Cultural Context of Mediating Processes in China", Academy of Management Journal , 50 (1), 226-238.
116
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 14, ss.105-118.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 14, pp.105-118.
Çalışkan, A., Turunç, Ö., ve Akkoç, İ.
(2014)
. "How does Organisational Culture Affect the Innovative behaviours? The Mediating Role of Perceived İnsider Status". Int. J. Innovation and Learning , 16(2), 151.
Doğan, H. (2015). "İşgörenlerde İş Tatmini ile İlişkşlendirilmiş Stres ve Prosedürel Adalet Algılamaları Analizi: Gazi Hastanesinde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 303.
Ertekin, Y. (1993). Stres ve Yönetim. Ankara: Türkiye ve Orta Dogu Amme Daresi Enstitüsü.
Gökdoğan, F.ve Yorgun, S. (2010). "Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Hemşireler", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 13(2).
Guerrero, S., Sylvestre, J., ve Muresanu, D. (2013). Pro-Diversity Practices and Perceived İnsider Status. Cross Cultural Management , 20(1), 5-19.
Horng, J.S., Tsai, C.Y., Hu, D.ve Liu, C.H. (2015). "The Role of Perceived Insider Status in Employee Creativity: Developing and Testing a Mediation and Three-Way Interaction Model", Asia Pacific Journal of Tourism Research , 1-22.
Hui, C., Lee, C., ve Wang, H. (2014). "Organizational Inducements and Employee Citizenship Behavior: The Mediating Role Of Perceived Insider Status And The Moderating Role Of Collectivism", Human Resource Management , 1-18.
İnce, F. (2008). Organizasyonlarda Algılanan İçsellik ve Dışsallık Statüsü. M. Ö. Karadal (Ed.) içinde, Örgütsel DavranıştaSeçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar (s. 289-297). Ankara: İlke Yayınevi.
Knapp, J.R., Smith, B.R.veSprinkle, T.A. (2014). "Clarifying the Relational Ties of Organizational Belonging: Understanding the Roles of Perceived Insider Status, Psychological Ownership, and Organizational Identification", Journal of Leadership & Organizational Studies , 1-13.
Koparan, Ş., ve Öztürk, F. (2002). Uludağ Üniversitesi Personelinin Üniversite Sportif Olanaklarından Yararlanma Düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , XV(1), 253-255.
Köksal, O. (2012). Sosyal Değişim Teorisi Çerçevesinde Güven ve Algılanan Aidiyet Durumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkisi, Erciyes Üniverstesi Sosyal Bilimler Estitüsü , 19.
Köksal, O. (2012). Sosyal Değişim Teorisi Çerçevesinde Güven ve Algılanan Aidiyet Durumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkisi,Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 142-143.
Küçüksille, E.U. (2007). İş Yoğunluğu Tahmini ve İşgücü Planlama: Süpermarket Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Lapalme, M.E.,
Stamper
, C.L., Simard, G., veTremblay, M. (2009). "Bringing the outside in: Can "external" workers experience insider status?", Journal of Organizational Behavior (30), 919-940.
Masterson, S.S.ve Stamper, C.L. (2003). "Perceived Organizational Membership: An Aggregate Framework Representing The Employee-Organization Relationship", Journal of Organizational Behaviour (24), 473-490.
Mingchuan, Y., Qinxuan, G., & Aiwu, Z. (2014). "How Does Perceived Insider Status Influence Innovative Behavior: A Perspectives of Employee Actual Inclusion and Employee", Organization Relationship. Chinese Journal of Management , , 11(6), 836.
Mirap, S.O. (2008).
"Algılana
n Aidiyet Durumunun Görev Performansı, Bağlamsal Performans ve Toplam Performansa Etkilerini Ölçmeye Yönelik Özel Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma". 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, (s. 142-148). İstanbul.
Özdevecioğlu, M. ve Balcı, F.İ. (2011). "Algılanan İçsellik Statüsünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (37), 41-64.
117
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 201 6, Cilt: 7, Sayı: 14, ss.105-118.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 14, pp.105-118.
Özdevecioğlu, M., ve İnce, F. (2011). Algılanan İçsellik Statüsünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (37), 46.
ResmiGazete24046. (2000, 05 11). Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği. Sağlık Bakanlığı.
Stamper, ve Masterson. (2002). "Insider or Outsider? How Employee Perceptions of Insider Status Affect Their Work Behaviour", Journal of Organizational Behaviour, (23), 876-877.
Stamper, C. L., Masterson, S. S., & Knapp, J. (2007). A Typology of Organizational Membership: Understanding Different Membership Relationships Through the Lens of Social Exchange. 5 (3), 303¬328.
Stassen, M.A. ve Schlosser, F. (2011). "Perceived organizational membership and the retention of older workers", Journal of Organizational Behavior (32), 319-344.
Wang, J. ve Kim, T.Y. (2013). "Proactive socialization behavior in China: The mediating role of perceived insider status and the moderating role of supervisors' traditionality". Journal of Organizational Behavior, (34), 389-406.
Wang, L., Chu, X., ve Ni, J. (2010). "Leader-member Exchange and Organizationa lCitizenship Behavior: A New Perspective from Perceived Insider Status and Chinese Traditionality", Front. Bus. Res. , 4(1), 148-169.
Yın,
J.
, Wang, H ve Huang, M. P. (2012). "Empowering Leadership Behavior and Perceived Insider Status:The Moderating Role of Organization-based Self-esteem. Acta Psychologica Sinica (10), 1.
Yönetici, Ö. (2005). Avrupa Birliği'nde Çalışma Koşulları Çalışma Süresi ve İş Yoğunluğu. Avrupa Yaşama ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı .

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com