You are here

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN EVRENSEL DEĞERLERİ

GLOBALIZATION AND THE UNIVERSAL VALUES OF GLOBALIZATION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Globalization is a concept of spreading. Globalization is the spreading of theoritical or practical things, demands, habits or almost everything which is about human's daily values all over the world. With the transformation of modern social system into a political system via states and markets, power relations have had also a change and new nations and life styles have emerged. Technological, economic, political and socio-cultural developments which have emerged in the second half of the twentieth century have led to significant changes in the habits, life styles and needs of societies. Global economy, along with the liberalization of trade and finance which are as the fundamental basis of economy, has also led to increase in national(local) organizations which follow a motion in parallel to this development. A historical overview of the concept of globalization has been also evaluated in the study. Then, the domain of globalization: society in global transformation, economic and political dimensions of globalization, new globalism transformed by the influence of communication, has been examined from the perspective of glabal individual and multiculturalism. The purpose of the study is to reveal the new globalization which has been accelerated with the development of communication affects all countries in the world by gaining economic, social, political and cultural dimensions.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme bir yaygınlaşma olgusudur. Küreselleşme, teorik ya da pratik olguların, isteklerin, yaşantıların ya da insanın günlük değerleri arasında yer alan hemen her şeyin dünya üzerinde yaygınlaşmasıdır. Modern toplumsal sistemin devletler ve pazarlar aracılığında siyasal bir sistem haline dönüşmesiyle birlikte güç ilişkileri de değişim yaşamış, yeni uluslar ve özgün yaşam tipleri ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan teknolojik, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel gelişmeler, toplumların alışkanlıkları, yaşam tarzları ve gereksinimleri üzerinde önemli değişimler meydana getirmiştir. Küresel ekonomi, ekonominin temel dayanakları olarak ticaretin ve finansın serbestleşmesiyle birlikte, bu gelişmeye paralel bir seyir izleyen ulu sal (yerel) örgütlenmelerin de artış göstermesine neden olmuştur. Çalışmada küresellik kavramının tarihsel bir özeti de değerlendirilmiştir. Daha sonra küreselleşme olgusunun etki alanları: küresel dönüşümlerde toplum, küreselleşmenin ekonomik ve politik boyutu, iletişimin etkisiyle dönüşen yeni küresellik, küresel birey ve çok kültürlülük perspektifinden incelenmiştir. Çalışmanın amacı; iletişimin gelişmesiyle birlikte hız kazanan yeni küreselleşmenin günümüzde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyut kazanarak tüm dünya ülkelerini etkilediğini ortaya koymaktır.
25
42

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Acar, A.Z. (2013). "Elektronik Tedarik (E-Sourcing)", Ç.Bulut ve İ.Pırnar (Ed.), Uluslararası İşletmecilik -Temel Kavramlar, Ankara: Nobel Yayınları.
Ağcakaya, S. (2015). "Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri, Ortak Özellikleri ve Yayılma Yolları", N.Eroğlu, İ.Eroğlu ve H.İ.Aydın (Ed.), İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Prof. Dr. İ. Parasız'a Armağan, Ankara: Orion Kitabevi.
Appaiah, K.A. (2005). "Kimlik, Sahicilik, Hayatta Kalma: Çokkültürlü Toplumlar ve Toplumsal Yeniden Üretim", A.Gutmann (Ed.), Çokkültürcülük -Tanınma Politikası, İstanbul: YKY yayın.
Aslan, G. ve Araza, A. (2013). "Sosyal Ağ", Ç.Bulut,. ve İ.Pırnar (Ed.), Uluslararası İşletmecilik -Temel Kavramlar, Ankara: Nobel Yayınları.
Aydemir, C. (2005). "E-Ticaret", A.Tarcan (Ed.), İnternet ve Toplum, Ankara: Anı Yayınları.
Barry,
N.P
. (2012). Modern Siyaset Teorisi, M.Erdoğan ve Y.Şahin (Çev.), Ankara: Liberte Yayınları.
Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
Baudrillard, J. (2015). Tüketim Toplumu, A. Şenel (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Bauman, Z. (2012). Küreselleşme -Toplumsal Sonuçları, A.Yılmaz (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Bauman Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik, İ.Türkmen (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Bauman Z. (2000). Siyaset Arayışı, T.Birkan (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
Benevole, L. (2006). Avrupa Tarihinde Kentler, N.Nirven (Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Berger, A.A. (2012). Kültür Eleştirisi -Kültürel Kavramlara Giriş, Ö.Emir (Çev.), İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
Bordreuil, P.,
Chatonnet
, F.B. ve Michel C. (2015). Tarihin Başlangıçları -Eski Yakındoğu Kültür ve Uygarlıkları, L.Başaran (Çev.), İstanbul: Alfa Tarih Yayıncılık.
Bozkurt, N. (2010). Kant, İstanbul: Say Yayınları.
Braudel, F. (2013). Kapitalizmin Kısa Tarihi, İ.Yerguz (Çev.), İstanbul: Say Yayınları.
Braudel, F. (2014). Uygarlıkların Grameri, M.A. Kılıçbay (Çev.), Ankara: İmge Kitabevi.
Bates,
D.G
. (2013). 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji -İnsanın Doğadaki Yeri, S.Aydın vd. (Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Berend, I.T. (2013). 20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi, S.Çağlayan (Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Burchill, S. (2013). "Liberalizm", S.Burchill vd. (Ed.), Uluslararası İlişkiler Teorileri, A.Aslan ve M.A.Ağcan (Çev.), İstanbul: Küre Yayınları.
Calhoun,
C
. (2014). "Şu Anda Kapitalizmi Tehdit Eden Nedir?", I.Wallrstein, R.Collins, M.Mann, G.Derlguian ve C.Calhoun (Ed.), Kapitalizmin Geleceği Var mı?, B.O.Doğan (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
Castells, M. (2014). "Küresel Enformasyon Kapitalizmi", D.Held, ve A.Mcgrew (Ed.), Küresel Dönüşümler -Büyük Küreselleşme Tartışması, A.R.Güngen vd. (Çev.), Ankara: Phoenix Yayın.
Castells, M. (2013). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Birinci Cilt -Ağ Toplumunun Yükselişi, E. Kılıç (Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
39
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 201 6, Cilt: 7, Sayı: 1 4, ss.25-42.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 14, pp.25-42.
Castells, M. (2008).
Enformasyo
n Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, İkinci cilt -Kimliğin Gücü, E.Kılıç (Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Chanda, N. (2009). Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü -Tacirler, Vaizler, Maceraperestler ve Savaşçılar Globalizmi Nasıl şekillendirdiler, D.Cenkçiler (Çev.), Ankara: ODTU Yayıncılık.
Collins,
H.(2013)
. Marksizm ve Hukuk, U.D.Tuna (Çev.), Ankara: Dipnot Yayınları.
Cowen,
N
. (2004). Küresel Tarih, C.Demirkan (Çev.), İstanbul: Tümzamanlar Yayıncılık.
Delanty, G. (2015). Bir Kavramın Anatomisi -Topluluk, F.B.Atay (Çev.), İstanbul: Everest Yayınları.
Debord, G. (2012). Gösteri Toplumu, A.Ekmekçi ve O.Taşkent (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Ellul, J. (2003). Teknoloji Toplumu, M.Ceylan (Çev.), İstanbul: Bakış Yayınları.
Erdal, C. (2013). "Sosyal Medya ve Paylaşım Kültürü", C.Bilgili ve G.Şener (Ed.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu -2: Kültür, Kimlik, Siyaset, Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul.
Erdoğan, M. (2006). Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm, Ankara: Orion Yayınevi.
Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, M.Küçük (Çev.), İstanbul. Ayrıntı Yayınları.
Frankl, G. (2003). Batı Uygarlığı -Ütopya ve Trajedi, Y.Kaplan (Çev.), İstanbul: Açılım Kitap.
Foucault, M. (2013). Güvenlik, Toprak, Nüfus (College de France Dersleri 1977-1978), F.Taylan (Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Garrett, G. (2014). "Küresel Piyasalar ve Ulusal Politika", D.Held, ve A.Mcgrew (Ed.), Küresel Dönüşümler -Bütük Küreselleşme Tartışması, A.R.Güngen vd. (Çev.), Ankara. Phoenix Yayın.
Giddens, A. (2014). "Modernliğin Küreselleşmesi", D.Held ve A.Mcgrew (Ed.), Küresel Dönüşümler -Büyük Küreselleşme Tartışması, A.R.Güngen vd. (Çev.), Ankara: Phoenix Yayınları.
Giddens, A. (2010), Modernliğin Sonuçları, E.Kuşdil (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Giddens, A. (2013). Sosyoloji, C.Güzel (Çev.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Giddens, A. (2012). Sosyoloji -Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Ü.Y.Battal (Çev.), Ankara: Siyasal Kitabevi.
Gilpin,
R
. (2012). Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, M.Duran vd. (Çev.), Ankara: Kripto Yayın.
Habermas, J. (2007). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, T.Bora ve M.Sancar (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
Hacıyev, Ş.H. ve Bayromov, E.İ. (2013). Dünya Ekonomisinin Tarihi, Ankara: Gazi Kitabevi.
Harvey,
D
. (2012a). Sermaye Muamması -Kapitalizmin Krizleri, S.Savran (Çev.), İstanbul: Sel Yayıncılık.
Harvey,
D
. (2012b). Postmodernliğin Durumu, S.Savran (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
Havilnad W.A.,
Prins
, H.E.L., Walrath, D. ve Mcbride, B. (2008). Kültürel Antropoloji, İ.D.E.Sarıoğlu (Çev.), İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Hayek,
F.V
. (2013). Özgürlüğün Anayasası, Y.Z.Çelikkaya (Çev.), Ankara: BıgBang Yayınları.
Held,
D
. (2014). "Uluslararası Hukukun Değişen Yapısı: Egemenlik Dönüştü mü?", D. Held ve A.Mecgrew (Ed.), Küresel Dönüşümler -Büyük Küresellik Tartışması, A.R.Güngön vd. (Çev.), Ankara. Phoenix Yayın.
Heywood, A. (2013).
Kürese
l Siyaset, N.Uslu ve H.Özdemir (Çev.), Ankara: Adres Yayınları. Heywood, A. (2010). Siyaset, B.B.Özipek vd. (Çev.), Ankara: Adres Yayınları. Heywood, A. (2012a). Siyaset Teorisine Giriş, H.M.Köse (Çev.), İstanbul: Küre Yayınları. Heywood, A. (2012b). Siyasetin Temel Kavramları, H.Özler (Çev.), Ankara: Adres Yayınları. Hobsbawm, E. (2012). Sermaye Çağı (1848-1875), M.S.Şener (Çev.), Ankara: Dost Kitabevi. Kapani, M. (1993). Kamu Hürriyetleri, Ankara: Yetkin Yayınları.
40
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 201 6, Cilt: 7, Sayı: 1 4, ss.25-42.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 14, pp.25-42.
Kara, T. (2013). Sosyal Medya Endüstrisi, İstanbul: Beta yayıncılık.
Kazgan, G. (2000).
Küreselleşm
e ve Ulus-Devlet -Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Keleş, R. ve Mengi, A. (2013). Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, İstanbul. Cem Yayınevi.
Kennedy, P. (1998).
Büyü
k Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri (1500'den 2000'e Ekonomik Değişme ve Askeri Çatışmalar), B.Karanakçı (Çev.), Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Kottak, C.P. (2008). Antropoloji -İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, S.N.Altuntek vd. (Çev.), Ankara: Ütopya Yayınevi.
Kymlicka, W. (2006). Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, E.Kılıç (Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Lewellen,
T.C
. (2011). Siyasal Antropoloji, A.B.Koca (Çev.), Ankara: Birleşik Yayınları.
Mattelart, A. (2013). İletişimin Dünyasallaşması, H.Yücel (Çev.), İstanbul:İletişim Yayınları.
McCarthy, C. (2014). "Küreselleşme, Neoliberalizm ve Bilgi Çağında Eğitimin Bozulması", M.A.Peters, ve E.,Bulut (Ed.), Bilişsel Kapitalizm -Eğitim ve Dijital Emek, D.Saraçoğlu (Çev.), Ankara: Notabene Yayın.
Mcneİll, W.H. (1989). Dünya Tarihi, A.Şenel (Çev.), Ankara: Vyayınları (İmge Kitabevi).
Nardin, T. (2013). "Uluslararası Siyaset Teorisi", S.Burchill vd. (Ed.), Uluslararası İlişkiler Teorileri, A.Aslan ve M.A. Ağcan (Çev.), İstanbul: Küre Yayınları.
Neil,
F
. (2012). Marksist Dünya Tarihi -Neandertallerden Neoliberallere, T.Öncel (Çev.), İstanbul: Yordam
Kitap.
Öter, Z. (2013). "Sınır Ötesi Faaliyet (Cross-Border/Trans-Border/Trans Boundary Actıvıty), Ç.Bulut ve İ.Pırnar (Ed.), Uluslararası İşletmecilik -Temel Kavramlar, Ankara: Nobel Yayın.
Özcüre, G. (2014). Avrupa Birliği'nin İstihdam ve Sosyal Politikası, İstanbul: Derin Yayınları.
Pierson, C. (2014). Modern Devlet, N.Kutluğ ve B.Erdoğan (Çev.), İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi.
Pijl, K.V.(2014). Küresel Rekabetler, K.Kurtul (Çev.), Ankara: İmge Kitabevi.
Ponting, C. (2011). Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi, E.B.Özbilen (Çev.), İstanbul: Alfa Tarih Yayıncılık.
Postman,
N
. (2006). Teknopoli, M.E. Yılmaz (Çev.), İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
Postman,
N
. (2012)., Televizyon Öldüren Eğlence, O.Akınhay (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Ritzer, G. (2011). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Ş.S.Kaya (Çev.), İstanbul: Ayrıntı yayınları.
Ritzer, G. (2012). Modern Sosyoloji Kuramları, H.Hülür (Çev.), Ankara: Deki Yayınları.
Roberts,
J.M
. (2010). Avrupa Tarihi, FAytuna (Çev.), İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Roberts,
J.M
. (2014). Kısa Dünya Tarihi, M.T.Akad (Çev.), İstanbul. İnkılâp Kitabevi.
Roberts,
J.M
. (2003). 20.Yüzyıl Kısa Tarihi, S.Gül (Çev.), Ankara: Dost Kitabevi.
Russ, J. (2011). Avrupa Düşüncesinin Serüveni -Antik Çağlardan Günümüze Batı Düşüncesi, Ö.Doğan (Çev.), Ankara: DoğuBatı Yayınları.
Sennett, R. (2011). Ten ve Taş -Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, T.Birkan (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür, T.Birkan (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
Tinisi, N. (2005). "Sanallığın Gerçekliği İnternetin Kimlik ve Topluluk Alanlarına Girişi", M.Binark, ve B.Kılıçbay (Ed.), İnternet, Toplum, Kütür, Ankara: Epos Yayıncılık.
Toffler, A. (2008). Üçüncü Dalga -Bir Fütürist Ekonomi Analizi Klasiği, S.Yeniçeri (Çev.), İstanbul: Koridro Yayıncılık.
41
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 201 6, Cilt: 7, Sayı: 1 4, ss.25-42.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 14, pp.25-42.
Tomlinson, J. (2013).
Küreselleşm
e ve Kültür, A.Eker (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Thompson, J.B. (2013). İdeoloji ve Modern Kültür -Kitle İletişim Çağında Eleştirel Toplum Kuramı, İ.Çetin (Çev.), Ankara: Dipnot Yayınları.
Touraine, A. (2014). Modernliğin Eleştirisi, H.U.Tanrıöver (Çev.), İstanbul: YKY Yayıncılık.
Touraine, A. (2011). Demokrasi Nedir?, O.Kunal (Çev.), İstanbul. YKY Yayınları.
Türkcan, E. (2013). Tarihten Teknolojiye, İstanbul: Destek Yayınları.
Vincent,
A
. (2006). Modern Politik İdeolojiler, A.Tüfekçi (Çev.), İstanbul: Paradigma Yayıncılık. Wallarstein, I. (2012). Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık, N.Alpay (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları. Weber, M. (2014). Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Ö.Ozankaya (Çev.), İstanbul: Cem Yayınevi, Wood, E.M. (2012). Sermaye İmparatorluğu, O.Köymen (Çev.), İstanbul. Yordam Kitap.
Wood,
E.M
. (2013). Yurttaşlardan Lordlara -Eskiçağdan Ortaçağa Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, O. Köymen (Çev.), İstanbul: Yordam Kitap.
Zubritski, Mitropolski ve Kerov. (2011). İlkel Topluluk, Köleci Toplum ve Feodal Toplum, S.Belli (Çev.), Ankara: Sol Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com