You are here

TÜRKİYE'DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE DIŞ TİCARETİN ROLÜ ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

THE ROLE OF FOREIGN TRADE IN THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS INDUSTRY IN TURKEY AND CAUSALITY ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the interaction between the logistic sector which is the strategic sector, and the foreign trade which is the most important factor in the development of Turkey is examined. The reasons affecting the development of logistics sector in Turkey are discussed, and the development of these causes in Turkey is studied analytically. The increase in the numbers of shopping centers which is effective in terms of development of warehousing activities and the increase in the volume of e-commerce are emphasized, and it is explained with the reasons behind and the support of literature review that how the development of foreign trade has influenced logistic sector positively. In the application part of study, the transportation data are used for logistics and the data of import and export for foreign trade. The relationship between the logistics and the foreign trade has been studied in its causality dimension by means of Granger Causality Test. According to the findings, it has been determined that there is a two-way causal relationship between the foreign trade and the logistic in Turkey's economy, and also a causal relationship between transportation revenues and exports. In a long-term analysis, the volume of transport represented for logistic sector and the volume of foreign trade in Turkey's economy are co-integrated, and both come to equilibrium in the long run.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türkiye'nin stratejik sektörü olan lojistik sektörünün gelişimi için en önemli faktör olan dış ticaret ile etkileşimi incelenmiştir. Lojistik sektörünün Türkiye'de gelişmesinde etkili olan nedenler tartışılmış ve bu nedenlerin Türkiye'deki gelişimi analitik olarak araştırılmıştır. Depoculuk faaliyetlerinin gelişimi bağlamında etkili olan AVM sayısındaki artış ile E-Ticaret hacmindeki artışa vurgu yapılmış ve Türkiye'de dış ticaretin gelişiminin lojistik sektörünü olumlu anlamda nasıl etkilediği sebepleriyle ve literatür desteğiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında, lojistiği temsilen taşımacılık verileri ve dış ticareti temsilen ihracat ve ithalat verileri kullanılmıştır. Çalışmada Lojistik- Dış ticaret ilişkisi nedensellik boyutuyla incelenmiş ve Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; Türkiye ekonomisinde lojistik ile dış ticaret arasında iki yönlü nedensellik ilişkisine ve ihracat ile taşımacılık gelirleri arasında da bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Uzun dönemli bir analizde ise Türkiye ekonomisinde lojistiği temsilen taşımacılık hacmi ile dış ticaret hacmi eş bütünleşik olup uzun dönemde birlikte dengeye gelmektedirler.
58
65

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akçetin, E. (2010). "Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Küresel Lojistik Üst Olma Yolunda Türkiye", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 1-14.
AYD (2015). Faaliyet Raporu, 2009-2013, http://www.ayd.org.tr/TR/PDFs/WEB_FAALIYET_RAPORU_2014.pdf, (Erişim Tarihi: 29 Ocak 2015).
Babacan, M. (2003). "Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu", Ege Akademik Bakış Dergisi, 3(1), 8-15.
Bayraktutan, Y., Tüylüoğlu, Ş. ve Özbilgin, M. (2012). "Lojistik Sektöründe Yoğunlaşma Analizi ve Lojistik Gelişmişlik Endeksi: Kocaeli Örneği", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 61-71.
Bozkurt, Y.H. (2013). Zaman Serileri Analizi, Ekin Yayın Evi.
Çevik, S. ve Kaya, S. (2010). Türkiye'nin Lojistik Potansiyeli ve İzmir'in Lojistik Faaliyetleri Açısından Durum (Swot) Analizi, İzmir Ticaret Odası Ar&Ge Bülten, Kasım, 22-28.
Gümüş, S. (2013). "Lojistik Sektörünün Türk Ekonomisine Katkıları ve Bir Araştırma", Uluslararası İşletme ve
Yönetim Dergisi, 1(3), 302-324.
Gümüş, Y. (2009). "Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Karı ile Olan İlişkisi", MUFAD, Sayı:41, 97-113.
Kara, M., Tayfur, L. ve Basık, H. (2009). "Küresel Ticarette Lojistik Üslerinin Önemi ve Türkiye", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 69-84.
Leunin, T., Minns, C. ve Winhold, D. (2015). International Trade , Express Logistics and Globalization: Part and Parcel of the Solution to Current Economics Problems, London Scholl of Economics and Political Science,https://www.dpdhl.com/en/media_relations/press_releases/2009/lse_study_p... _trade/_jcr_content/mainpar/cols2_1/rightcolpar/downloadarticle/daitems/downloadarticleitem.downloa d.html, (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2015).
Liping Z. ve Xubiao, Y. (2011). "Study on the Relationship Between Shanghai air Logistics and International Trade", Journal of System and Management Sciences, 1(2), 68-75.
Loder
(2015)
. http://www.loder.org.tr/announces.php?id=278, (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2015).
Nart, E.Ç. (2010). "Gümrük Birliğinin Türkiye'nin Dış Ticareti Üzerine Etkileri", Journal of Yasar University, 17(5), 2874-2885.
Pekkaya, M. ve Bayramoğlu, F. (2008). "Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: YTL/Dolar, İMKB 100 ve S&P 500 Üzerine Bir Uygulama", MUFAD, Sayı:38, 162-176.
Tusiad (2012). Türkiye'de Dış Ticaret Lojistik Süreçleri: Maliyet ve Rekabet Unsurları.
Tübisad (2015). Türkiye'de E-Ticaret 2013 Pazar Raporu,
http://www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/Turkiye_2013_e-ticaret_pazari...şim, (Erişim Tarihi: 30 Ocak 2015).
Worldbank, Trade Logistics in The Global Economy,
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Trade/LPI2014.pdf
Zhaofang, C. ve Qiang, W. (2010). "Air Logistics and International Trade: Evidence from China", Journal of International Trade, 36(5), 19-24.
Zhu, L. ve Yang, X. (2011). "Study on the Relationship Between Shanghai Air Logistics and International Trade", Journal of System and Management Sciences, 1(2), 68-75.
Hou, F. (2008). "Modern Logistics: Accelerator of International Trade", Finance & Economics, 2008, Vol.4.
Wang, L. (2005). "International Trade and Modern Logistics", Finance Teaching and Research, Vol.1, 30-31.
Yang, C.C. (2008). "Relationships Between International Trade and International Logistics in China", International Business, Vol.1.
Zhang, B.Y. (2009). "A Study on the Influence of Logistics on the Import and Export Trade in China", Journal of International Trade, Vol.1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com