You are here

DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE EGITIM VE SAĞLIK AÇISINDAN BEŞERİ SERMAYE YAPISININ PANEL VERİ ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF HUMAN CAPITAL STRUCTURE THROUGH EDUCATION AND HEALTH ON NUTS 2 LEVEL REGIONS WITH USING PANEL DATA ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The World economy that makes living from agricultural production in ancient times has adopted industrial and knowledge-based production with technological developments. Human highlighted theories have become mandatory with information centered production. Because human capital began to be recognized as the engine of economic growth. In this study, regional development and human capital concepts have been analyzed. In this direction, a panel data analysis has been executed with education and health indicators for 2007 - 2011 period with indexing. It is detected that regional competitiveness, gross value added per capita, health and culture indexes have positive impacts on education index. And also, regional competitiveness and gross value added per capita indexes have the negative impact on health index while education and culture indexes have the positive impact. This study aims to investigate the variables that impact on the level of human capital indicators in NUTS 2 level regions and fill the efficiency of searches on human capital.
Abstract (Original Language): 
Eski çağlarda tarımsal üretimle geçimini sağlayan dünya ekonomisi, teknoloji gelişimine bağlı olarak sanayi ve bilgi merkezli üretimi benimsemiştir. Bilgi merkezli üretimle birlikte beşeri yapıyı ön plana çıkaran teoriler zorunlu hale gelmiştir. Çünkü beşeri sermaye ekonomik büyümenin motoru olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Çalışmada bölgesel kalkınma ve beşeri sermaye hakkında bilgi verilmiş, literatürden yola çıkarak 2007-2011 aralığı için eğitim ve sağlık göstergeleri açısından panel veri analizi uygulaması yapılmıştır. İndeksleme yönteminin kullanıldığı uygulama bölümünde; eğitim indeksi üzerinde bölgesel rekabet, kişi başına gayri safî katma değer, sağlık ve kültür indekslerinin olumlu etkiye sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Sağlık indeksi üzerinde bölgesel rekabet ve kişi başına gayri safi katma değer indeksleri olumsuz etkiye sahipken, eğitim ve kültür indekslerinin olumlu etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma, Düzey 2 bölgelerinde beşeri sermaye göstergeleri üzerinde etkili olan değişkenleri araştırmak ve beşeri sermaye çalışmalarının eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akça, F. (2014). "Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", Yüksek
Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
Apalı, A. (2009). "Bölgesel Kalkınma Ajansları ve İzmir Kalkınma Ajansı Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
Atik, H. (2006). "Beşeri Sermaye Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme", Bursa: Ekin Kitabevi.
Berber, M. (2004). "İktisadi Büyüme ve Kalkınma", Trabzon: Derya Kitabevi.
77
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 201 6, Cilt: 7, Sayı: 1 4, ss.66-80.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 14, pp.66-80.
Berkman, K. (2008).
"Beşer
i Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
Cengiz, O. (2013). "Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Japonya Üzerine Bir Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Çalışkan, Ş. (2010). "Türkiye'de Beşeri Sermaye Harcamaları ve İnsani Gelişmişlik", İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(1), 7-8.
Çetin, M. (2005). "Endojen Bölgesel Kalkınmaya Farklı Bir Bakış", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:24, 1-14.
Çolak, M. (2010). "Eğitim ve Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerine Etkisi", Kamu-İş, XI(3), 109-125.
Dinler, Z. (2012). "Bölgesel İktisat: Genel Olarak ve Türkiye'de Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarının Ortaya Çıkışı ve Azaltılmasına Yönelik Politikalar", Bursa: Ekin Yayınevi.
Dulupçu, M.A. (1997). "İktisadi Kalkınmada İnsan Kaynakları Geliştirme Konsepti - Türkiye İçin Model ve Stratejiler", Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
Durğun, S. (2008). "İnsan Sermayesinden İnsan Yeterliliklerine: Ahlak, İnsan ve Eğitim Olgularının Değerlendirilmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(2), 128-149.
Dutt, A.
(2002)
. "The Political Economy Development: Development, Growth and Income Distribution", Volume:I, Co:Vermant, Edward Edgar Publishing.
Erdoğdu, M.M. (2010). "Beşeri Sermaye Perspektifinden Türkiye'de Kamu Eğitim ve Sağlık Harcamaları" ,
İktisat Dergisi, Sayı:513, 13-28.
Erkan, H. (1987). "Sosyo-Ekonomik Bölgesel Gelişme: Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım", İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
Erkan, H. (1998). "Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme", Bilim Dizisi: 8, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 326.
Ersoy, B.A. ve Yılmazer, M. (2007). "Beşeri Sermayeyi İçselleştiren Büyüme Modellerinde Kamu Eğitim Harcamalarının Rolü: Panel Eşbütünleşim Analizi", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXXIII(2),
389-410.
Ersöz, C. (2009). "Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Kalkınma Yaklaşımları: Türkiye'de KÖY'lere Yönelik Bir Uygulama (1975-2001)", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Han, E. ve Kaya, A.A. (2006). "Kalkınma Ekonomisi: Teori ve Politika", Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Han, E. ve Kaya, A.A. (2004). "İktisadi Büyüme ve Kalkınma", Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Web Ofset. http://hdr.undp.org, (Erişim Tarihi: 17 Temmuz 2015).
Ildırar, M. (2004). "Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri", Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
İlkin, A. (1988). "Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi", İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
İnci, A.G. (2009). "İçsel Büyüme Modeli Çerçevesinde Türkiye'de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme İle İlişkisi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kar, M. ve Ağır, H. (2006). "Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eş-bütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi (1926-1994)", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:11, 51-68.
Kara, M.A., Ada, S. ve Yeşil, S. (2013). "Beşeri Sermayeye Yönelik Eğitim ve Sağlık Altyapı Yatırım Harcamalarının Bölgesel Gelir Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği", International Conference on Eurosian Economies.
Karagül, M. (2003). "Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle İlişkisi ve Etkin Kullanımı", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(5), 79-90.
78
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 201 6, Cilt: 7, Sayı: 1 4, ss.66-80.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 14, pp.66-80.
Karagül, M. (2002). "Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü ve Türkiye Boyutu", Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını: 37.
Krugman, P. (2002), Development, Geography and Economic Theory, Cambridge: The MIT Press.
Mazgit,
İ
. (1998). "Ekonomik Kalkınma Sürecinde Türkiye'de Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılanması", Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Nofukha, F.M., Hairstan, N. ve Brooks, K. (2004). "Human Capital Theory: Implication for Human Resource Development", Human Resource Development International, 7(4), 547-548.
Öz,
B.
, Taban, S. ve Kar, M. (2009). "Kümelenme Analizi ile Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 1-30.
Özgür, M.E. (2010). "Bölgesel Kalkınma", Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları, Ankara.
Özsağır,
A
. (2007). Bilgi Ekonomisi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
Özsoy, C. (2009). "Türkiye'deki Eğitim ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin VAR Modeli ile Analizi", Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, IV(1), 71-83.
Özşahin, Ş. ve Karaçor, Z. (2013). "Ekonomik Büyümenin Belirleyicilerinden Biri Olarak Beşeri Sermaye: Yükseköğrenimin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi", Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(1), 148-162.
Özütler, H.Ş. (2009). "Beşeri Sermaye ve Bilgi Ekonomisinin İktisadi Kalkınmadaki Önemi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Özyakışır, D. (2011). "Beşeri Sermayenin Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü: Teorik Bir Değerlendirme", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1), 46-71.
Peşelioğlu, İ. (2007). "Avrupa Birliği Perspektifinde Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Ajanslarının Uygulama İmkanları", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Polanyi, K. (2010). Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, A.Buğra (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
Savaş, V.F. (1986), Kalkınma Ekonomisi, İstanbul: Beta Yayıncılık.
Şahin, Ç.E. (2011). Beşeri Sermaye ve İnsan Kaynakları Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.
Taban, S. (2004). "Türkiye'de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Testi", 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25-26
Kasım 2004, Eskişehir, 3-12.
Taban, S. (2010). İçsel Büyüme Modelleri ve Türkiye, Bursa: Ekin Yayınevi.
Taban, S. ve Kar, M. (2006). "Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Analizi 1969-2001", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 159-182.
Taş, N. (2012). Ekonomik Değişkenlerin Panel Veri Analizi İle Çözümlenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Taşçı, K., Özsan, M.E.ve Akpınar, R. (2011). Teoride ve Uygulamada Bölgesel Kalkınma Politikaları, Bursa: Ekin Yayınevi.
Tekin, İ. (2013). "Türkiye'deki Kamu Bankaları ve Özel Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler Panel Veri Analizi", Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Tiftikçigil, B.Y. (2010). Doktora Tezi, Avrupa Birliği ile Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yaşanan Dönüşüm ve Kalkınma Ajansları Üzerine Bir Değerlendirme, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Tiryakioğlu, M. (2008). "Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: Beşeri Sermaye Yoksunluğu", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 29-55.
79
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 201 6, Cilt: 7, Sayı: 1 4, ss.66-80.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 14, pp.66-80.
Türkkan, E. (2000). "Bölgesel Kalkınma Dinamikleri ve Stratejik Proje Yaklaşımı", Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 377-403.
Uşak, E. (2012). Makroekonomik Değişkenlerin Ülkeler Bazında Debit ve Kredi Kartları İle Yapılan Harcamalarına Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
www.tüik.gov.tr/UstMenu.do?metod=istgosterge (Erişim Tarihi: 20 Şubat 2015).
Yıldırım, S. (2005). Beşeri Sermaye Birikimi ve Ekonomik Büyüme: Teori ve Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
Yıldız, O. (2014). Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: GEKA Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
Yılmaz, B. (2011), Kalkınma Politikalarında Değişim: Bölgesel Kalkınma Ajansları, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Yumuşak, İ.G. (2008). "Beşeri Sermayenin İktisadi Önemi ve Türkiye'nin Beşeri Sermaye Potansiyeli", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı:55, 3-48.
Yumuşak, İ.G. ve Yıldırım, D.Ç. (2009). "Sağlık Harcamaları İktisadi Büyüme Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme", The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, Vol.IV, 57-70.
Yumuşak, İ.G. ve Bilen, M. (2000). "Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, 77-96.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com