You are here

KUR'AN'DA TURİZM: DOĞAL VE TARİHİ MEKANLARIN ONEMI

TOURISM IN QUR'AN: THE IMPORTANCE OF NATURAL AND HISTORICAL PLACES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tourism is one of a major economic resources and activities. At the same time examining and evaluating the factors that affecting tourism is also important and necessary. Religion as one of the many factors that effecting tourism and its relationship and effects on tourism should also be evaluated and analyzed. Human behavior is important in tourism. Religion is one of the factors that affecting human behavior. Religion and religious values have impact on tourism by influencing human behavior. In this study the relationship between religion and tourism will be evaluated in case of Islam and especially Islam's one of the main resources Qur'an. In this context, the verses that related with tourism will determined and it will be discussed that today what they means about tourism and especially visiting natural and historical places and then it will be investigate that the Qur'an how looks tourism.
Abstract (Original Language): 
Turizm önemli ekonomik kaynak ve faaliyetlerden biridir. Aynı zamanda turizmi etkileyen unsurların incelenmesi ve değerlendirilmesi önemli ve gereklidir. Turizmi etkileyen birçok unsurdan birisi olan dinin turizmle ilişkisi, turizme etkisi de değerlendirilmeli ve incelenmelidir. Turizmde insan davranışlarının önemi büyüktür. İnsan davranışlarını etkileyen unsurlardan birisi de dindir. Din ve dini değerler insan davranışlarını etkilemek suretiyle turizm üzerinde de etki göstermiş olurlar. Bu çalışmada din ile turizm arasındaki bağlantı İslam dini ve özellikle de İslam'ın temel kaynaklarından olan Kur'an çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Kur'an'da turizmle ilgili olan ayetler ele alınmış ve bunların günümüzde doğal güzelliğe sahip olan yerlerin ve tarihi mekânların ziyaret edilmesi bakımından ne anlama geldiği belirtilerek Kur'an'ın turizme nasıl baktığı incelenmeye çalışılmıştır.
96
106

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Arasteh, M. ve Eilami, R. M. ( 2011). The Role of Religion and Islam in the Tourism Industry of Iran. Social Science Research Network SSRN: http://ssrn.com/abstract=1773827 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1773827
Arınç, P. C. (2002). Selçuk'ta Kültür Turizmi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Arkeolojihaber. (2015). Suriye'de Savaş 300 Tarihi Eserin Zarar Görmesine Sebep Oldu, http://arkeolojihaber.net/2015/11/13/suriyede-savas-300-tarihi-eserin-za...
E.T.: 13-11-2015
Arkeolojihaber. (2015). IŞİD Palmira'da Bulunan 2 Bin Yıllık Zafer Takını Yıktı, http ://arkeoloj ihaber. net/2015/10/06/isid-palmirada-bulunan-2-bin-yillik-zafer-takini-yikti/ 13-11-2015
Arkeolojihaber. (2015). Rus Uçakları Palmyra'yı Vurdu, 13-11-2015, http://arkeolojihaber.net/2015/11/04/rus- ucaklari-palmyrayi-vurdu/
Aziz, H. (2001). The Journey: an Overview of Tourism and Travel in the Arab/Islamic Context. In D. Harrison (Ed.), Tourism and the Less Developed World: Issues and Case Studies (pp. 151-159). Wallingford:
CABI.
Bedir, A. (2009). Tevhid'in Yurdu Kur'an'ı Kerim Atlası, Kaynak Yayınları, İstanbul.
Coccossis, H.
(1996)
. "Tourism and Sustainability: Perspectives and Implications" G. K. Priestley, J. A. Edwards, H. Coccossis (Editörler) Sustainable Tourism?: European Experiences s. 1-21, Wallingford: Cab International
Curry ,A. (2015).
IŞİD'i
n Yok Ettiği Tarih, e.t. 09-11-2015,
http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/isid'in-yok-ettigi-tarih/2431
Çavuş, Ş., ve Tanrısevdi, A. (2000). "Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Ölçekli Bir Turizm Gelişme Model Önerisi" Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 11, Prof. Dr. Hasan Olalı Özel Sayısı: s. 149-159.
Çelebi, E. (2014). Seyahatname, YKY, İstanbul.
Falk,
J
. H., Ballantyne, R., Packer, J., ve Benckendorff, P. (2012). Travel and learning: a neglected tourism research area. Annals of Tourism Research, 39(2), 908-927.
Hâkim, M.
b
. A. en-Nisaburi. (1990). Müstedrek ales-Sahihayn, tah. Mustafa Abdulkadir Ata, Birinci Baskı, Beyrut, Darül Kütübil İlmiyye, 1411, 1990.
Henderson, J. C. (2011). Religious tourism and its management: the hajj in Saudi Arabia. International Journal of Tourism Research, 13(6), 541-552.
Ioannides, D. (1995). A flawed implementation of sustainable tourism: The experience of Akamas, Cyprus, Tourism Management, 16(8):583-592.
İçöz, O. (2005) Turizm Ekonomisi, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara.
Jafari, J. ve
Scott
, N. (2014). "Muslim World and Its Tourisms", Annals of Tourism Research, v. 44, s. 1-19. Kahraman, N. ve Türkay, O. (2004). Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık, Ankara.
Kılıç, B., Akyurt Kurnaz, H. ve Sop, S. A. (2011). "Çekici faktörlerin destinasyon seçimine etkisinin belirlenmesi ve hüzün turizmi ilişkisi". XII. Ulusal Turizm Kongresi. Akçakoca-Düzce.
Kılıç, B. ve Akyurt, H. (2011). "Destinasyon İmajı Oluşturmada Keder Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.10, Sayı:1, 209-232.
Kurnaz, H. A., Çeken, H., Kılıç, B., (2013). Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5-2, 57-73.
Kutup, S. (2012). Fi'zilal-i Kuran. Birleşik Yayıncılık.
105
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 15, ss.96-106.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 15, pp.96-106.
McDonnell, M. B. (1990). Patterns of Muslim pilgrimage from Malaysia, 1885-1985. In J. P. Piscatori & D. F. Eickelman (Eds.), Muslim travellers: pilgrimage, migration, and the religious imagination (pp. 111¬130). Berkley: University of California Press.
Metcalf, B. D. (1990). The pilgrimage remembered: South Asian accounts of the hajj. In J. P. Piscatori & D. F. Eickelman (Eds.), Muslim travellers: pilgrimage, migration, and the religious imagination (pp. 85-110). Berkley: University of California Press.
Miller, M. B. (2006). Pilgrims' progress: The business of the Hajj. Past and Present, 191, 198-228.
Timothy, D., ve Iverson, T. (2006). Tourism and Islam: Considerations of culture and duty. In D. Timothy & T. Iverson (Eds.), Tourism, Religion and Spiritual Journeys (pp. 186-205). London: Routledge.
Uygur S. M. ve Baykan E. (2007). Kültür Turizmi Ve Turizmin Kültürel Kültür Turizmi Ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2
Yazır, Elmalılı M. H. (2009). Hak Dini Kur'an Dili. Hisar Yayınevi.
Yıldırım, S. (2002). Kur'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali, İstanbul, Işık Yayınları.
Varol, F. (2015). Hüzün turizminin Türkiye'de var olan potansiyeli üzerine kuramsal bir araştırma. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators. 28-30 Mayıs, Konya, Vol.3,
147-160.
Weidenfeld, A., ve Ron, A. (2008). Religious Needs in the Tourism Industry. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 19 (2), 357-361.
Woodward, S. C. (2004). Faith and tourism: planning tourism in relation to places of worship. Tourism and Hospitality Planning & Development, 1(2), 173-186.
UNWTO (World Tourism Organization). (2002). Tourism And Poverty Alleviation, Madrid, Spain.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com