You are here

BIST'TE ANA METAL SANAY İ ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: 2011-2015 DÖNEMİ

FINANCIAL PERFORMANC E MEASUREMENT OF ENTERPRISES OPERATING IN BIST MAIN METAL INDUSTRY INDEX: THE PERIOD OF 2011-2015

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.21076/vizyoner.284906

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
To sustain a business entity's existence and its growth depends on the ability of competitiveness, in other words, depends on competitive power. The fact that the competitor's power of competitiveness can be determined in a healthy manner is also realized by measuring and analyzing the financial performance of such enterprise. The purpose of this study is to evaluate the financial performance of the companies in the BIST Main Metal Index (XMANA). In the implementation of the study, the commonly used ratios of Liquidity Ratios, Activity Ratios, Financial Structure Ratios, Profitability Ratios and Stock Market Performance Ratios of BIST Main Metal Index companies were determined and compared with TOPSİS Analysis. As a result of the analysis, it is seen that the financial performances of the companies operating in this sector are different and the performance of the firms varies between 2011-2015 periods.
Abstract (Original Language): 
Bir işletmenin varlığını devam ettirebilmesi ve büyümesi rakipleriyle mücadele edebilme yeteneğine, yani rekabet gücüne bağlıdır. İşletmenin rekabet gücünün sağlıklı biçimde tespit edilebilmesi de söz konusu işletmenin finansal performansının ölçülmesi ve analiz edilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu araştırmanın amacı, BIST Ana Metal Endeksinde (XMANA) yer alan işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesidir. Çalışmanın uygulamasında BIST Ana Metal Endeksinde yer alan firmaların likidite oranları, faaliyet oranları, finansal yapı, kârlılık ve borsa-performans oranlarından sık kullanılan oranlar belirlenerek TOPSİS Analizi ile karşılaştırma yapılmıştır. Uygulanan analiz sonucunda sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal performanslarının farklılık gösterdiği ve işletmelerin 2011-2015 dönemleri arasında performanslarında değişkenlik olduğu görülmüştür.
83
91

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akbulut, R. ve Rençber, Ö. F. (2015). BİST'te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 65, ss. 117-136.
Akyüz, Y., Bozdoğan, T. ve Hantekin, E. (2011). TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, X, 3(1), 73-92.
Bülbül, S. ve Köse, A. (2009). Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansını Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi, (Erişim;22.101.2010) iletisim.atauni.edu.tr
/eisemp/html/tammetinler/152.pdf
Doğan, M. (2015). Türkiye'de Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. Journal of Economics, Finance & Accounting-JEFA Vol.2 Issue:4 ss.1-13.
Dumanoğlu, S. ve Ergül, N. (2010). İMKB'de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü. http://Journal.Mufad.Org.Tr/Attachments/Article/98/8.Pdf adresinden Erişildi.
Eleren, A., Ögel S. ve Yıldız F., (2009). İşletmelerde Finansal Performansın Ölçülmesinde TOPSIS Yönteminin Kullanılması ve Bir Uygulama, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, Afyonkarahisar, s.383-391.
Esmer, Y. ve Bağcı, H. (2016). Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.8 Sayı.15 ss. 17-30.
Feng, C. M. ve Wang, R. T. (2000). "Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios", Journal of Air Transport Management, 6, 133-142.
Hacıevliyagil, N. ve Şit, A. (2016). "İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Sektör Farklılıklarının Finansal Oranlar Açısından Karşılaştırılması", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, ss.107-122.
Kaya, A. ve Gülhan, Ü. (2010). Küresel Finansal Krizin İşletmelerin Etkinlik ve Performans Düzeylerine Etkileri:2008 Finansal Kriz Örneği, İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 11:61 -89.
Kula, V., Kandemir, T. ve Baykut, E. (2016). Borsa İstanbul'da İşlem Gören Sigorta ve BES Şirketlerinin Finansal Performansının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt:18 Sayı:1 ss:37-53.
90
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 201 7, Cilt: 8, Sayı: 17, ss.83-91. Suleyman Demirel University Visionary Journal, Year: 2017, Volume: 8, Number: 17, pp.83-91.
Özden,Ü. H., Başar, Ö. D., ve Kalkan, S. B. (2012). "İMKB'de İşlem Gören Çimento Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performanslarının VIKOR Yöntemi ile Sıralanması", İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi Sayı:17 ss.23-44.
T.C. Maliye Bakanlığı (2015). Yıllık Ekonomik Rapor 2015, Ankara.
Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2).
Yurdakul, M. ve İç, Y.T. (2003), Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma, Gazi Üniv., Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt;18,
No.1, s.1-13.
Yükçü, S. ve Atağan, G. (2010). TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme, Muhasebe ve Finansman
Dergisi, Sayı: 45, s.28-35.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com