You are here

Eğirdir Gölü’nde Monofilament ve Multiflament Fanyalı Ağların Av Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Comparison of Fish Catching Efficiency of Monoflament and Multiflament Trammel Nets in Eğirdir Lake

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, catching efficiency of monofilament and multifilament trammel nets were compared for fishing of fish species living in lake Eğirdir. During the study a total of five trials were carried out from December 2009 to April 2010. In this study, a total 655 silver crucian carp (Carassius gibelio (Bloch, 1782)), 5 carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), 4 pikeperch (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) and 2 vimba (Vimba vimba (Linnaeus, 1758)) were caught. Both monofilament and multifilament tammel nets have 100, 110, 120 and 130 mm mesh-sized inner nets. The nets were hanged with 0.50 hanging ratio. All throughtout the sampling period sample number of only crucian carp were enough to compare catching efficiency of gear types. According to the mesh size, the fishing fficieny were found for mesh size 100, 110, 120 and 130 mm was 1.56, 1.77, 1.61 and 1.58 times more efficient in monofilament nets than the multiflament nets. It was statistically different catch amounts of monofilament and multifilament trammel nets having mesh size of 100and 110 mm.The result of this study showed that the most effective catching of silver curisian carp invading in our inland waters can be made by trammel nets having mesh size of 100 and 110 mm.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Eğirdir Gölü'nde monofilament ve multifilament fanyalı ağların av verimlilikleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın yapıldığı, Aralık 2009-Nisan 2010 tarihleri arasını kapsayan 5 aylık dönem içerisinde 5 deneme gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarında 655 adet gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio (Bloch, 1782)), 5 adet sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758),4 adet sudak (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve 2 adet eğrez (Vimba vimba (Linnaeus, 1758)) yakalanmıştır. Araştırmada kullanılan iki ağ tipindede tor ağlar 100, 110, 120 ve 130 mm göz genişliğine sahiptirler. Ağların tamamında hem tor ve hem fanya 0,50 donam faktörü ile donatılmıştır. Yapılan çalışma sonunda, gümüşi havuz balığı dışındaki türlerden yeterli örnek yakalanmadığından verim hesaplamasına dahil edilmemiştir. Ağların göz açıklıklarına göre verim miktarları açısından monofilament ağlar multifilament ağlara nazaran 100, 110, 120, 130 mm göz açıklığındaki ağlarda 1.56, 1.77, 1.61, 1.58 kat fazla olmuştur. Sonuçlar istatistiki açıdan değerlendirildiğinde şubat ve nisan ayındaki düşük ve yüksek veriler dikkate alınmaz ise 100 ve 110 mm göz açıklığındaki ağlarda, verim farkı olduğu ortaya çıkmaktadır. İçsularımızı hızla istila eden gümüşi havuz balığı avcılığında en iyi av veriminin 100 ve 110 mm göz açıklığındaki fanyalı ağlarla olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Anonim, 1992. Deniz Ürünleri Av Araç Ve Gereçleri El Kitabı. Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Gen. Müdürlüğü, 89s, Ankara.
Anonim, 2006. Beyşehir Ve Eğirdir Göllerindeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti ve Sürdürülebilirliklerinin Araştırılması, Proje No: Tagem-Haysüd–2005-09-02-02 170s. Eğirdir.
Balık, İ., Çubuk, H., 2000. Farklı Özelliklerdeki Uzatma Ağlarının Sudak (Stizostedion lucioperca L.1758)) ve sazan (Cyprinus carpio L.1758) Avcılığında Av Verimlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, (Sonuç Raporu), TKB Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 23s.
Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Uluabat Gölü'ndeki Bazı Balık Türlerinin Avcılığında Galsama Ağlarının Av Verimleri, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi 18(3-4): 399s, Bornova-İzmir.
Balık, İ., Çubuk, H., Karaşahin, B.,Özkök, R.,Yağcı, A., 2002. Carassius Auratus Gibelio Bloch, 1783’nun Aşılanmasından Sonra Eğirdir Gölü Balıkçılığında Gözlenen Değişikliklerin ve Bu Balık Türünün Göl Balıkçılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Sonuç Raporu Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Eğirdir Su Ürün. Araş. Ens. Müd., 95s.
Brandt, A. ,1984. Fish Catching Methods Of The World, Fishing News Books., Farnham, Survey, England.
Çetinkaya, O., Sarı, M., Arabacı, M. 1995. Van Gölü İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Av Verimleri ve Seçiciliği Üzerine Bir Ön Çalışma. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi 12(1-2): 189s, Bornova-İzmir.
Çubuk, H., 2000. Beyşehir Gölü'nde Monoflament Fanyalı Ağların Sazan Balığı(Cyprinus carpio L.1758) Avcılığında Av Verimlerinin Karşılaştırılması. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 42s, Eğirdir-Isparta.
Ş. Çınar, M. Kuşat / Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(2):20-34 (2015)
34
İzci, L. 1999. Eğirdir Gölü'nde Mevsime Bağlı Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Uzatma Ağlarının Av Verimliliğine Etkisinin Araştırılması. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 43s, Eğirdir-Isparta.
Kara, A. 1992. Ege Bölgesi Uzatma Ağları ve Uzatma Ağları Balıkçılığının Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 70s, Bornova-İzmir.
Kuşat, M. 1996. Eğirdir Gölü'ndeki Sudak Balığı Stizostedion lucioperca (L. 1758) Avcılığında Kullanılan Multifilament ve Monofilament Sade Uzatma Ağlarının Av Verimliliği Etkileri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 78s, Bornova-İzmir.
Kuşat, M., Bolat, Y. 1995. Ağ Malzemeleri ve Ağ Donanımı Ders Notları. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 61s, Eğirdir-Isparta.
Kuşat, M., Koca, H.U., İzci, L. 2006. Eğirdir Gölü’nde Avlanan Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782)’nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin Araştırılması, S.D.Ü. Fen Bilimleri Ens. Dergisi, 10 (1): 61- 65.
Lahn, E. 1948. Türkiye Göllerinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi Hakkında Bir Etüd. Mta Yayınları. Seri B. No 12, 178s.
Mengi, T. 1989. Ağ Yapımı, Materyal ve Tekniği. Fırat Üniversitesi, 367s, Elazığ.
Njoku, D.C. 1991. Comparative Efficiency and Techno-Economics Of Multifilament And Monofilament Gillnets On The Oguta Lake, Nijerya. Fisheries Research, 12: 23-30, Amsterdam.
Nomura, M. 1978. Qutline of Fishing Gear and Method Kanagava International Fisheries Training Center 4500 Nagai,Yokosuka-Shi, Japon.
Özdemir, S., Erdem, Y. 2006. Mono ve Multifilament Solungaç Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı 18: 63-68.
Pajot, G., Das, T.K. 1984. Fishing Trials With Small- Mesh Driftnets In Bangladesh. Development Of Small- Scale Fisheries In The Bay Of Bengal Madras, Bobp/Wp/28, 1-815p, India.
Sürer, M.İ., Kuşat, M. 2013. Eğirdir Gölü’nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17(1):43-48
Tokaç, A., 2011. Ağ yapım ve donam tekniği. Balıkçılık II. Ege Üniversitesi Yay. Su ürün. Fak. Yay. No:80 Ders kitapları dizini No:40. 321s. Bornova-İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com