You are here

A TALE OF MIGRATION: “EXCHANGE”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The people exchange is one of most crucial social events in the recent history of Turkey. An avarage of 1.200.000 people have migrated from Turkey to Greece in this great event. On the other hand, 500.000 persons have been brought from Greece to Turkey. The most important feature of this people exchange was its obligatory nature. In this exchange millions of people had to leave their homelands and settle in the different territories they never knew. This exchange caused many problems as well as the profound effects on the souls of the people. In particular, it has been for generations to overcome the problem of adaptation. With this migration, individuals have suffered deeply, but they have contributed to the recreation of the culture in their new lands by means of the culture they have carried.
Abstract (Original Language): 
Mübadele, Türkiye'nin yakın tarihinde en önemli toplumsal olaylardan biridir. Bu büyük olayda ortalama 1.200.000 kişi Türkiye'den Yunanistan'a göç etmiştir. Bunun karşılığı olarak da 500.000 kişi gelmiştir. Bu karşılıklı göçün en önemli özelliği zorunlu oluşuydu. Milyonlarca insan uygulamada yerlerinden göç ederek, hiç bilmedikleri başka topraklara yerleşmek zorunda kaldılar. Bu olay, pek çok sorunun yanında bireyler üzerinde de derin etkiler bıraktı. Özellikle uyum (adaptation) sorununu aşmak kuşaklar boyunca sürdü. Bu göçle birlikte, bireyler derin acılar çektiler; ancak gittikleri yerlere taşıdıkları kültürle orada kültürün yeniden oluşumuna katkılar sundular.

REFERENCES

References: 

AKGÜN, Seçil, “Birkaç Amerikan Kaynağından Türk Yunan Mübadelesi Sorunu”, Üçüncü Askeri Tarih Semineri Türk-Yunan İlişkileri, General Staff Publisher, Ankara, 1986.
AKSOY, Yaşar, Bir Kent Bir İnsan -İzmir'in Son Yüzyılı: S. Ferit Eczacıbaşı’ nın Yaşamı ve Anıları, Eczacıbaşı yay., İstanbul, 1986.
Anadolu’da Yenigün Newspaper, September 21th., 1922.
ARI, Kemal, Büyük Mübadele, Tarih Vakfı Yurt Publisher, İstanbul, 1995.
ARI, Kemal, "Büyük Taarruzda Süvariler ve İzmir'e Yürüyüş", 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, (by Asist. Prof. Hakan Uzun, Asist. Prof. Necdet Aysal), Ankara University Publisher, Ankara, 2012.
ARI, Kemal, “Gazi İzmir’e Nasıl Girdi?”, Bütün Dünya, 2016/09.
ARI, Kemal, “Karagün”, Bütün Dünya, February 2016.
ARI, Kemal, “Manoli’nin Gözyaşları”, Bütün Dünya, 2016/11.
ARI, Kemal, “Kurtuluş Savaşının Bitiminde Türkiye Dışına Yönelik Göçler ve Sonuçları”, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri: Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye (İstanbul, October 23rd – 25th, 1995), I General Staff ATASE Publisher., Ankara, 1995.
ARI, Kemal, Türk Ticaret-i Bahriyesi Mübadele Gemileri, Deniz Ticaret Odası, İzmir, 2009.
ARI, Kemal, Üçüncü Kılıç, Zeus Publisher, İzmir, 2012
ATUNER, Mehmed Esad, Mübadeleye Dair Türkiye ve Yunanistan Arasında İmza Olunan Mukaveleler, İstanbul, 1932.
MERAY, S.L., Lozan Barış Konferansı - Tutanaklar - Belgeler, 1/Tak:ı, Kit:II, Faculty of Political Sciences Publisher of Ankara University, Ankara, 1969.
SOYSAL, İsmail, Tarihçileri ve açıklamaları İle Birlikte- Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları-I ( 1920-1945), TTK yay., Ankara, 1983.
SOYSAL, İsmail, Tarihçileri ve Açıklamaları İle Birlikte - Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları - I ( 1920-1945), TTK Publisher, Ankara, 1983.
TEKELİ, İlhan, “Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Nüfusun Zorunlu Olarak Yer Değiştirmesi ve İskan Sorunu”, Toplum ve Bilim, 50 (Summer,1990).
TGNA (TBMM) Proceedings Protocol, Circuit: II, Interior: I, Volume.II, Ankara, 1975.
UMAR, V. Bilge, Izmir’de Yunanlılar’ın Son Günleri, Istanbul, Bilgi Publisher, 1968;
A Tale of Migration: “Exchange” Tarih ve Günce, I/1, (2017 Yaz)
85
VERNANT, Jacques, The Refugee in The Post-War World, New Haven, Yale Universıty Press, 1953.
Yeni Asır; September 9th., 1922.
SOTIRIYU, Dido, Benden Selam Söyle Anadolu’ya, (Trans. by Atilla Tokatlı), Can Publisher, İstanbul, 2014.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com