You are here

DEMOKRAT PARTİ’NİN DEMOKRASİ SÖYLEMLERİ ( 1946-1957 )

DEMOCRATIC DISCOURSES OF DEMOCRATIC PARTY ( 1946-1957 )

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The World War 2 accompanied by overthrow of the dictatorships attracted attention to the countries which were ruled by democracy, leading the USA. Republican People's Party (CHP) launched a rapid reform process establishing good relations with democratic countries in order to accord with the conjunctures and find financial support. Democratic steps gained a great deal of acceleration with the commencement of Democratic Party's (DP) taking sides with the opponents. Shortly after coming to the power with free elections for the first time, DP started to side against the rights and freedoms, abandoning its love 'To be a Conqueror of Democracy' in view of its positional power. The liberal approach of DP, which gradually became more strict because of the reasons like economic recession, escalating opposition, was out of patience with the opposition. Therefore, the party which was seen as if 'a democratic hero' in the years of the opposition, started to lose its position in democracy competition against other opponent parties, especially CHP.
Abstract (Original Language): 
II. Dünya Savaşı’yla birlikte diktatörlüklerin yıkılması, başta ABD gibi demokrasiyle yönetilen ülkelere olan ilgiliyi arttırdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarı, konjönktüre ayak uydurmak ve ekonomik destek bulmak gibi sebeplerle demokratik ülkelerle iyi ilişkiler kurarak hızlı bir reform hareketine girişti. Demokrat Parti (DP)’nin muhalefet saflarında yer almaya başlamasıyla birlikte demokratik adımlar büyük ivme kazandı. İlk defa serbet seçimler yapılarak iktidar olan DP, iktidar olduktan bir süre sonra, “ demokrasi fatihi” olma sevdasından vazgeçerek iktidar olmanın verdiği güçle, hak ve hürriyetlere cephe almaya başladı. Ekonominin kötüye gitmesi, muhalefetin artması gibi sebeplerle DP’nin liberalist yaklaşımı gittikçe sertleşerek muhalefete tahammül edemez bir hal aldı. Böylece muhalefet yıllarında “demokrasi kahramanı” olarak görülen parti, demokrasi mücadelesindeki bu rolünü diğer muhalif partilere özellikle de CHP’ye kaptırmaya başladı.

REFERENCES

References: 

Arşiv Belgeleri
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü
BCA. 030.01/ 43.253.5 (10.09.1951)
BCA. 030.01/ 43.254.11 (11 .3.1957 )
BCA. 030.01/68.430.12 (01.08.1957)
BCA. 030.01/43.254 (06.11.1957)
T.B.M.M. Tutanak Defterleri (06.08.1951) Dönem IX. Cilt 9. Oturum 1.
T.B.M.M. Zabıt Cerideleri (30.06.1954) Dönem X. Cilt I. Birleşim XV.
Kitap, Makale ve Tezler
AĞAOĞLU, Samet; Demokrat Parti ve İşçi Mes’eleleri, Zafer, 23 Ocak 1950.
ATAYAKUL, Fatma Alev, Türkiye’de Demokrat Parti Döneminde Genel Seçimler (1950-1954-1957), Basılmamış Yüksek lisans Tezi, İstanbul- 2007.
BAYAR,Celal; Başvekilim Adnan Menderes, Derleyen İsmet Bozdağ, Baha Matbaacılık, İstanbul-1969.
BAYTAL , Yaşar; Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları (1950-1957), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S :40, Kasım 2007.
BAYUR, Yusuf Hikmet ; “ 1954 Genel Seçimleri Üzerinde Düşünceler”, Akis, 15 Mayıs 1954, s.5
BELGİL, Vehbi; “Siyasi Partiler ve İnsan Hürriyeti”, Aylık Siyasi ilimler Mecmuası , Nisan 1920 Sayı 229, Cilt 20,Sene 20,s.13- 20. ELDEM, Vedat; “Sanayide Bünye Değişiklikleri ile İlgili Bazı Meseleler”, Forum, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara, 27 Nisan 1954, Sene 1, C.3,Sayı 2, S.13-14.
EMRE KAYA, Ayşe Elif, “Demokrat Parti Döneminde Basın - İktidar İlişkileri” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakultesi Dergisi, Sayı:39, 2010.
ERASLAN , Cezmi, Atatürk’ten Sonra Türkiye’nin İç Politikası, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt II, Durmuş Yalçın, Yaşar Akbıyık vd. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara-2007.
KARPAT, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi,Sosyal Kültürel Ekonomik Temeller, Timaş, İstanbul- 2010.
KAYA ÖZÇELİK, Pınar; Demokrat Parti’nin Demokrasi Söylemi , Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt; 65, sayı :3, sayfa 163-187 Ankara-2010.
NAL, Sabahattin ; Demokrat Parti’nin 1950-1954 Dönemi Din Siyaseti, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 60 Sayı: 3, 2005.
OLGUN, Kenan; Çanakkale’de 14 Mayıs 1954 Milletvekili Seçimleri, Çanakkale Savaşları Tarihi, Editör, Mustafa DEMİR, Değişim Yayınları, İstanbul–2008.
ÖZEL, Sevgi; Baba İnönü’den Erdal İnönü’ye Mektuplar, Bilgi Yayınları, Ankara -1988.
BİRAND, M.A., C. Dündar , B. Çaplı, Demirkırat, Bir Demokrasinin Doğuşu , Milliyet-İstanbul-1993
SÜKAN,Faruk;Başbakan Adnan Menderes’in Meclis Konuşmaları,TBMM 1950-1960,Kültür yay., Ankara-1991.
TURAN, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye, 4.Kitap, Bölüm I-II, Bilgi Yayınevi, Ankara-1999. TÜİK, Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2007 , Ankara-2008.
YILDIZ, Nuran; Demokrat Parti İktidarı (1950-1960) ve Basın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 51, Sayı 1. 1997.
YILMAZ, Hüseyin Cahit ; Demokrasimizi Yalnız Bir şekil Olmaktan Kurtaralım,Yeni Ulus, 9 Mayıs 1954, s.1,3
YÜCEL, M.Serhan, Demokrat Parti, Ülke Yayınları, İstanbul-2001.
Süreli Yayınlar
Akın
Akis
Akşam
Aylık Siyasi ilimler Mecmuası
Ayın Tarihi
Cumhuriyet
Dünya
Forum
Havadis
Hürriyet
İkdam- Gece Postası
Kudret
Milliyet
Tan
Tercüman
Türk Sesi
Vakit
Vatan
Yeni Politika
Yeni Sabah
Yeni Ulus
Zafer
Zaman-Akşam Postası

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com