You are here

1940–1950 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE FİYAT ARTIŞLARI VE BU DÖNEM EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Absract Outlining Turkish economic history between 1940 and 1950, this reasearch narrates the general facts and the assesments on those general facts concerning the story of Turkish economy beginning from early republican years to 1950's. In this study; in the light of statistical data, price increases betwen 1940 and 1950 and the effects of these increases on Turkish community is analysed.
Abstract (Original Language): 
1940 ve 1950 y.llar. aras.ndaki Türkiye ekonomisinin gelişimi üzerine yapm.ş olduğumuz bu çal.şma, Cumhuriyetin ilk y.llar.ndan, 1950’li y.llara kadarki Türkiye ekonomisinin serüvenine dair genel gerçekleri ve bu gerçekler üzerine yap.lan değerlendirmeleri ihtiva etmektedir. İncelemede istatistikî veriler .ş.ğ.nda 1940 ve 1950 y.llar. aras.ndaki fiyat art.şlar. ve bu art.şlar.n Türk toplumu üzerinde yapt.ğ. etkiler değerlendirilmektedir

REFERENCES

References: 

AKBAY 2003 İshak Akbay, Fiyat Art.şlar. Konusunda Sözlü Tarih Çal.şmas.,
15.10.2003.
AKSOY Yaşar Aksoy, Kurtuluş Savaş. Iş.ğ.nda İzmir İktisad Kongresi
(17 Şubat–4 Mart 1923), Mayat Matbaac.l.k.
BAŞKAYA 1991 Fikret Başkaya, Paradigman.n İflas., Doz Yay.nlar.,
1991.
BAŞOL 1983 Koray Başol, Türkiye Ekonomisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yay.nlar., İzmir, 1983.
BERK 2003 Mehmet Berk, Fiyat Art.şlar. Konusunda Sözlü Tarih
Çal.şmas., 28.07.2003.
BORATAV 1998 Korkut Boratav, Türkiye İktisad Tarihi, 6. bs. Gerçek
Yay.nevi, İstanbul, 1998.
CİLLOV 1970 Haluk Cillov, Türkiye Ekonomisi, 3. bs. İstanbul Üniversitesi
İktisad Fakültesi Yay.nlar., İstanbul, 1970.
CİLLOV 1973 Haluk Cillov, Türkiye Milli Gelirindeki Gelişmeler, Türkiye
Ekonomisinin Elli Y.l.: (Seminer- Tebliğler ), Bursa İktisadi ve
Ticarî İlimler Akademisi Yay.nlar., İstanbul, 1973.
ÇEVİK 2003 Abdullah Çevik, Fiyat Art.şlar. Konusunda Sözlü Tarih
Çal.şmas., 02.07.2003.
EROĞLU 1981 Hamza Eroğlu, Atatürk ve Devletçilik, Olgaç Matbaas., Ankara,
1981.
GÜNEŞ 2002 Günver Güneş, Türkiye’de Savaş Ekonomisi Uygulamalar. ve
Toplumsal Yaşama Etkileri, Türkler Ansiklopedisi, c. 17. Yeni
Türkiye Yay.nlar., Ankara, 2002.
HİÇ 2002 Mükerrem Hiç, Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ekonomisi,
Türkler Ansiklopedisi, c.17, Ankara, Yeni Türkiye Yay.nlar.,
2002.
HİÇ 1980 Mükerrem Hiç, Türkiye Ekonomisinin Analizi, İstanbul
Üniversitesi İktisad Fakültesi Yay.nlar., İstanbul, 1980.
İNAN 1972 Ayşe Afet İnan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin 1.
Sanayi Plan. (1933), Türk Tarih Kurumu Yay.nlar., Ankara,
1972.
İNAN 1982 Ayşe Afet İnan, İzmir İktisad Kongresi, (17 Şubat- 4 Mart
1923), Türk Tarih Kurumu Yay.nlar., Ankara, 1982.
İNAN 1973 Ayşe Afet İnan, Türkiye Cumhuriyetinin 2. Sanayi Plan. (1936),
Türk Tarih Kurumu Yay.nlar., Ankara, 1973.
İSTATİSTİKÎ GÖSTERGELER 1996 İstatistikî Göstergeler (1923–1995),
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanl.k Devlet İstatistik Enstitüsü,
Ankara, 1996.
İSTATİSTİK YILLIĞI 1949 İstatistik Y.ll.ğ., Başbakanl.k İstatistik
Genel Müdürlüğü, c. 17, İstanbul, 1949.
KEYDER 1983 Çağlar Keyder, Toplumsal Tarih Çal.şmalar., Dost Kitabevi,
Ankara, 1983.
KEYDER 1990 Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve S.n.flar, çev. Sabri Tekay,
12. bs. İletişim Yay.nlar., İstanbul, 2007.
KILIÇBAY 1984 Ahmet K.l.çbay, Türk Ekonomisi, Türkiye İş Bankas. Kültür
Yay.nlar., Ankara, 1984.
KOLAÇ 2002 Bedrettin Kolaç, Türkiye Hububat Politikalar., (1923–1950),
Türler Ansiklopedisi, c. 17, Yeni Türkiye Yay.nlar., Ankara,
2002.
KORALTÜRK 2002 Murat Koraltürk, Türkiye Ekonomisi (1923–1960),
Türkler Ansiklopedisi, c. 17, Yeni Türkiye Yay.nlar., 2002.
KÖSEOĞLU 2003 Erdoğan Köseoğlu, Fiyat Art.şlar. Konusunda Sözlü
Tarih Çal.şmas., 10.10.2003.
PAKDEMİRLİ 1995 Ekrem Pakdemirli, Ekonomimizin Say.sal Görünümü
1923’ten Günümüze, 3. bs. İstanbul, 1995.
SEVGİ 1994 Cezmi Sevgi, Sanayileşme Sürecinde Türkiye ve Sanayi
Kuruluşlar.n.n Alansal Dağ.l.m., Beta Bas.m Yay.m Dağ.t.m
A.Ş. İstanbul, 1994.
ŞAHİN 1990 Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi, Uludağ Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Yay.nlar., Bursa, 1990.
TEZEL 2002 Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi
(1923–1950), 5. bs. Tarih Vakf. Yurt Yay.nlar., İstanbul, 2002.
TOKGÖZ Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914–
2001), 6. bs. İmaj Yay.nc.l.k, Ankara, 2001.
TÜRKİYE’DE TARIM 1973 Türkiye’de Tar.msal ve Ekonomik Gelişmenin
50 Y.l.: Başbakanl.k Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1973.
ÜLKEN 1981 Yüksel Ülken, Atatürk ve İktisad, Türkiye İş Bankas. Kültür
Yay.nlar., Ankara, 1981.
YELKENLİ 2007 Mustafa Yelkenli, Resmi İdeoloji ve Türkiye, Siyah-
Beyaz Yay.nevi, İstanbul, 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com