You are here

AKADEMİK GEZİ-GÖZLEM: TANRI DAĞLARI’NIN GÖLGESİNDE KIRGIZİSTAN VE KAZAKİSTAN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Inner Asia is the name of vast historical area, which the Turks still live and initiated from the region. When we went to Kyrgyzstan and Kazakhstan for the symposium with the support of the Turkish World Research Foundation, we had the chance to trip and observe some of the cities of the countries. In Kyrgyzstan we were able to visit only Celalabat, Oş and Özgen; in Kazakhstan (the old capital city) Almat.. Throughout our travel it is recognised that the research on Turkish world is still not enough. Although there were quite a number of problems in the countries the scienery was so beaitiful that has taken our exhaustion. Yet the effects of the assimilation policy which Russia has carried out in Inner Asia can also be observed throughout our visit. Most of the Kyrgyz villagers still live in tents in difficult conditions of steppes with breeding sheep. Kyrgyzs still carry out the “horse culture” in every aspect of their life which was the essential life style of the old Turkish culture. In the same area mainly cow, sheep, goat were produced but at the same time horse was also grown for it’s meat. The “kaumiss” which was produced from mare milk was widely drunk in the area. In the bazaars so many different materials, drinks and meal can be found. Kyrgyz kithcen is also quite rich with meat and drinks with their unique prepation. The grave stone structures in Kyrgyzstan (and Kazakhstan) is also quite different with their conspicuous Tanr. Dağlar.’n.n Gölgesinde K.rg.zistan ve Kazakistan constructions. This may have drown from the “ancestor cult” which used to be believed in the middle Asia. The Nas.r İbn-i Ali tomb is well preserved example of Turco-İslamic art which still stands in Özgen. The motives on the building walls reflect Turkish motives on carpets. Extraordinary symetri can also be observed on the motives on building walls. However so many writings and marks on the building walls shows the difficulties on preserving and protecting historical places and historical buildings as happened in Turkey. The economic problems can easily be seen in Almat. as in the cities of Kyrgyzstan. The economic and cultural effect of China and Russia can also be observed in Almat.. Despite all these problems and difficulties Inner Asia still waits the Turkish people from all over the world (especially from Turkey) to be discovered. Turkish world expects the Turkish academicians, businessman and others to get together and unify under brotherhood and friendship.
Abstract (Original Language): 
Orta Asya Türklerin tarihi coğrafyas.n.n hayat bulduğu ve halen üzerinde yaşad.klar. büyük coğrafyan.n ad.d.r. Türk Dünyas. Araşt.rmalar. Vakf.’n.n desteğiyle gerçekleştirilen sempozyum için K.rg.zistan ve Kazakistan’a gittiğimizde bu memleketleri gezme ve görme f.rsat.m.z oldu. K.rg.zistan’da, Bişkek, Celalabat, Oş ve Özgen; Kazakistan’da ise eski başkent Almat.’n.n merkezini ziyaret edebildik. Burada duyduklar.m.z ve gördüklerimiz Türk dünyas.ndaki araşt.rmalar.n hala yeterli seviyede olmad.ğ.n. ve iletişimin zay.f olduğunu ortaya koymaktad.r. Yol boyunca gördüklerimiz yolculuğun zahmetini ve yorgunluğunu unutturacak kadar güzeldi. Ancak, Rusya’n.n zaman.nda bölgede uygulad.ğ. asimilasyon politikas.n.n etkileri gözlenebilmektedir. Celalabat, K.rg.zistan’.n küçük ayn. zamanda tarihi bir şehridir. Şehirde insanlar.n düşük hayat standard. ve birbirlerine karş. güvensizlikleri dikkati çekmektedir. Steplerde yaşamakta olan K.rg.z köylülerinin ise büyük çoğunluğu halen çad.r hayat.nda ve steplerin zor şartlar.nda at ve koyun yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlamaktad.r. K.rg.zlar eski Türk kültürünün önemli bir parças. olan “At Kültürünü” her haliyle yaşatmaktad.rlar. S.ğ.r, koyun, keçi eti yan.nda at eti de yenmekte ve k.srak sütünden haz.rlanan k.m.z içilmektedir. Pazaryerlerinde her şeyi bulmak mümkündür. Ayn. zamanda K.rg.z yemek kültürü de kendine özgü değerler taş.maktad.r. Zengin – fakir mezar yap.lar.n.n insanlar.n evlerinden daha güzel yap.lm.ş olmas. Atalar Kültünün önemini koruduğunu göstermektedir. Özgen’de Nâs.r ibn Ali türbesi Türk – İslam sanat.n.n güzel örneklerinden biri olarak her şeye rağmen dimdik ayakta durmaktad.r. Motifler, Türk zevkinin bütün inceliklerine hâkim olarak binan.n bütün duvarlar.na bir hal. edas.yla işlenmiştir ve motiflerde bir simetri göze çarpmaktad.r. Yap.n.n çeşitli yerlerindeki kaz.nt. ve yaz.lar Türkiye’de olduğu gibi tarihi eserlerin korunmas. konusunda burada da s.k.nt.lar olduğunu ortaya koymaktad.r. Almat.’da da K.rg.zistan şehirlerinde gördüğümüz gibi ekonomik s.k.nt.lar kendini göstermektedir, Çin ve Rusya’n.n ekonomik ve kültürel etkisi burada daha aç.k bir şekilde görülmektedir. Bütün bu olumsuzluklar ve s.k.nt.lar.na rağmen bu eşsiz güzelliği ve keşfedilmeyi bekleyen özellikleriyle Orta Asya, Türkiye ve Türkleri beklemektedir. Türk dünyas.nda, Türkiyeli eğitimciler, akademisyenler, işadamlar. aras.nda birlik, beraberlik ve kardeşliğe büyük ihtiyaç duyulduğu aç.kça gözlenmektedir.
FULL TEXT (PDF):