You are here

Halk Sağlığı Alanında Web Tabanlı Çalışmalar: Bir Anabilim Dalı Web Sayfası Deneyimi

Web based activities in public health: An experience of the website of the department

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Background: Aims of the study were to use the website of Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Public Health (http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr) more actively and effectively especially in medical student education, and to inform community about frequently seen public health issues.Materials and Method: Adobe Dreamweaver CS6 software was used in web design. The website’s interface was updated; the content has been varied by student activities, scientific activities and public health information. Results: As compared to the initial phases of the Project, total number of the visitors has tripled at the end. Nearly 40% of the visitors were in 25-34 age group whereas 23% of them were in 35-44 age group. Totally, 1696 visitors displayed 20496 pages in 3726 sessions in two months’ period. 44% of the visitors accessed to the website for the first time and 56% were re-visitors. Conclusion: Visitors of the web site increases by time. The subcategories of the website have been improving due to the needs. Work on the website for future are planned to be continued.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na ait http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/ adresini özellikle öğrenci eğitimlerinde daha aktif ve etkili kullanabilmek, önemli halk sağlığı konuları hakkında tıp öğrencilerine ve topluma ulaşabilecek bilgilendirmeler yapabilmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Web tasarımı amacıyla Adobe Dreamweaver CS6 yazılımı kullanılmıştır. Site arayüzü güncellenmiş, öğrenci eğitimleri, bilimsel etkinlikler ve topluma yönelik güncel sağlık bilgileri eklenerek, web sitesinin içeriği zenginleştirilmiştir. Bulgular: Bir yıllık izlem sonucunda, toplam ziyaretçi sayısı başlangıçla kıyaslandığında yaklaşık üç katına çıkmıştır. Siteyi ziyaret eden kişilerin %39,7’si 25-34 yaş grubunda, yaklaşık %23’ü ise 35-44 yaş grubundadır. İki aylık izlem süresi içinde toplamda 1696 ziyaretçi, 3726 oturumda 20496 sayfa görüntülemiştir. Ziyaretçilerin %44’ü ilk defa Anabilim Dalı İnternet sitesine erişmişken, %56 tekrar gelen ziyaretçilerdir. Sonuç: Web sayfasına ziyaret sayısı artmaktadır. Sitenin kategorileri de gereksinimlere göre geliştirilmektedir. Çalışmaların ileriye dönük sürdürülmesi planlanmaktadır.

REFERENCES

References: 

1. Akçakaya, V. & Tanrısever, T. (2007). Eğitimciler için yeni bir web aracı. XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, 8-10 Kasım 2007, Ankara.
2. Gülbahar, Y. (2005). Web destekli öğretim ortamında bireysel tercihler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(2), 76-82.
3. Fitzgerald, S. & Yadrich, D. M. (2011). Werkowitch M, Piamjariyakul U, Smith C. Creating patient and family education websites: design and content of the home parenteral nutrition family caregivers website. Comput Inform Nurs, 29(11), 637-645.
4. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2015). 2015 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. İndirilme tarihi: 10 Haziran 2016, URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660.
5. Şener, E. & Samur, M. (2013). Sağlığı geliştirici bir unsur olarak sosyal medya: Facebookta sağlık. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(4), 508-523.
6. Kayabalı, K. (2011). İnternet ve sosyal medya evreninde sağlık. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi, 25, 14-20.
7. Zülfikar, H. (2014). Hastaların İnternet kullanımı ve elektronik ortamdaki sağlık bilgilerine erişim davranışları. F N Hem Derg, 22(1), 46-52.
8. Aslan, D. & Yavuz, C.I. (2013). Web tabanlı araştırmalar ve halk sağlığı alanında kullanımı. Turk J Public Health, 11(2), 104-110.
9. Uçak, N.Ö. & Çakmak, T. (2009). Web sayfası kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü web sayfası örneği. Türk Kütüphaneciliği, 22(2), 278-298.
10. Battleson, B., Booth, A., Weintrop, J. (2001). Usability testing of an academic library
Tıp Eğitimi Dünyası / Mayıs-Ağustos 2016 / Sayı 46 27
web site: a case study. The Journal of Academic Librarianship, 27(3), 188-198.
11. Alptekin, Y. (1999). Eğitim için İnternet, İnternet için eğitim: elektronik iletişim ve etik. V. Türkiye’de İnternet Konferansı, 19-21 Kasım 1999, Ankara.
12. Karataş, S. (2003). Öğretim amaçlı web sayfası tasarımında renk kullanımı, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 139-148.
13. Irgat, E. & Kurubacak, G. (2002). Üniversite web sayfalarında yer alması gereken özellikler. VIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, 19-21 Aralık 2002, İstanbul.
14. Ntoulas, A., Cho, J., Olston, C. (2004). What’s new on the web? The evolution of the web from a search engine perspective. Proceedings of the 13th İnternational Conference on World Wide Web, 2004, New York.
15. Ergün, M. (2008). Web Sitelerinin Çeşitli Özellikleri Ve Eğitim Kurumları Web Sitelerine Yansımaları, Kuramsal Eğitimbilim, 1(1), 2-19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com