You are here

Öğrencilerin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Kesir Problemleri Çözümlerine Etkisi

Students’ Misconceptions of Fractions and its Effect on Solving Fractions Problems

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the misconceptions of the 5th class primary school students regarding the ranking, summation-subtraction and multiplication of the fractions; and to investigate the effect of these misconceptions to the solutions of the fraction problems for the students. For this objective, the sample of this study is composed of 30 students who are being educated in 5th class of a secondary school in 2012-2013 teaching year in a province which takes place in the north part of Turkey. As a data compiling tool, 8 open-ended questions were used. The obtained data were analysed by the way of coding according to the content analysis methodology and frequency tables. As the result of the study, it was observed that the majority of the students (22 students) have misconception regarding the ranking, summation-subtraction and multiplication of the fractions; on the other hand it was observed that the students are less in amount (9 students in 7th question, 6 students in 8th question) who obtained false results in fraction problems. It was observed that the success of the fraction problems derive from the modellings which students use in the solution of these kind of questions
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirlerde sıralama, toplama-çıkarma ve çarpma konularında sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemek ve bu yanılgıların kesir problemlerinde öğrencilerin çözümlerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan bir ilin merkezindeki bir ortaokulun 2012-2013 eğitim- öğretim yılında beşinci sınıfta okuyan 30 öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 8 tane açık uçlu soru kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemine göre kodlamalar ve frekans tabloları yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun (22 öğrenci) kesirlerde sıralama, toplama-çıkarma ve çarpma konularında kavram yanılgılarına sahip olduğu, buna karşılık kesir problemlerinde yanlış çözüm elde eden öğrencilerin daha az olduğu (7. Soruda 9 öğrenci, 8. Soruda 6 öğrenci) görülmüştür. Kesir problemlerindeki başarının, öğrencilerin bu tür problemlerin çözümünde kullandıkları modellemelerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Davis, G., Hunting, R., Pearn, C. (1993). Iterates and relation: Elliot and shannon’s fraction shemes in I Hirabayashi, N. Nohda ,K. Shigematsu, and F. Lin (eds) Proceedings Of The Seveenth Conference of The International Group for The Psychology of Mathematics Education ,vol. III The University of Tsukuba Tsukuba city ,pp.154-161.
Ersoy.V.,& Ardahan, H. (2003). İlköğretim okullarında kesirlerin öğretimi-II, Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme www.matder.org.tr
Hanson, D. (1995). Understanding Fractions (Grades 5 to 8). http://mathcentral.uregina.ca/RR/ database/RR.09.95/hanson4.html
Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi (7. Baskı). 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
Kieren, T.E. (1988). Personal knowledge of rational numbers: Its intuitive and formal development’, in J. Hiebert and M. Behr (eds.), Research Agenda for Mathematics Education: Number Concepts and Operations in the Middle Grades, Lawrence Erlbaum,Virginia, Vol 2, pp. 162–181.
Kocaoğlu, Y. (2010). Beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda yaptıkları hatalar ve kavram yanılgıları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2010), 71-85.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.), London & Thousand Oaks, California: Sage.
Moss, J., &Case, R. (1999). Developing Children’s Understanding of the Rational Numbers: A New Model and Experimental Curriculum. University of Toronto, 119-147. Canada.
Şiap, İ., &Duru, A.(2004). Kesirlerde Geometriksel Modelleri Kullanabilme Becerisi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 12, 1, 89-96.
Umay, A. (2007). Eski okul arkadaşımız okul matematiğinin yeni yüzü. Ankara: Aydan Web Tesisleri.
Vergnaud, G.,(1988). Multiplicative structures,’in J.Behr (eds) number concept and operations in the middle grades ,Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale NJ, pp. 141-161.
Wu, H. (1999). Some Remarks On The Teaching Of Fractions In Elementry School. http://math.berkeley.edu/~wu/fractions2.pdf
Yetkin, E. (2003). Student difficulties in learning elementary mathematics. ERIC Digest, ERIC Clearinghouse for Science Mathematics and Environmental Education.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com