You are here

60-66 Aylık Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Anne Empati Beceri Düzeyi Açısından İncelenmesi

An Investigation of the Empathy Skills Levels of Children of Ages between 60-66 Months With Respect to Their Mothers Empathy Skills Levels

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze the emphathy skills of 60-66 months children, who attend to preschool education, in terms of mothers' emphathy skill levels. This study, which shows the relationship between mothers' and children's emphaty skill levels, is a survey model. The working group of this study consists of 106 mothers, who have 60-66 months children, and their children. While emphathic skill scale B form and personal information form were carried out to mothers in order to define mothers' and children's demographic information, emphathic skill measurement was carried out to children synchronously. The analysis of the data was done with SPSS 18.0 pocket programme but in order to define the relationship between mothers' and children's emphaty skill levels, it was tested by using Pearson correlation analysis and obtained analysis result was commented. As a result of the research, it is stated that as samples, 60-66 months preschool children's emphathic skill levels are high but their mothers' emphatic skill levels are in medium level and there is no meaningful relationship between children's and their mothers' emphathic skill levels.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı okul öncesi kuruma giden 60-66 aylık çocukların empati becerilerinin anne empati beceri düzeyleri açısından incelenmesidir. Anne empati beceri düzeyleri ile çocukların empati becerileri arasındaki ilişkiyi gösteren bu çalışma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 60-66 ay çocuğa sahip 106 anne ve çocukları oluşturmuştur. Araştırmada annelere Empatik Beceri Ölçeği B Formu ve anne ve çocukların demografik bilgilerini belirlemek için Kişisel Bilgi Formu uygulanırken, eş zamanlı olarak çocuklara Empatik Beceri Ölçümü uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 18.0 paket programıyla anne empati beceri düzeyi ile çocukların empati beceri düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise pearson korelasyon analizi kullanılarak sınanmış ve elde edilen analiz sonucu yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda; örnekleme alınan 60-66aylık okul öncesi dönem çocuklarının empatik beceri düzeylerinin yüksek olduğu, bu dönem çocuklarının annelerinin empatik beceri düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve çocuklar ile annelerinin empatik beceri düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Bayram, S. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Empatik Düşünme Becerileri İle Öğrenci Motive Etme
Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
Cotton, K. (2001). “Developing Empathy In Children And Youth”, 19.11.2014 tarihinde
http://educationnorthwest.org/sites/default/files/developing-empathy-in-...
adresinden alınmıştır.
Dökmen, Ü. (1988). Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi ve Psikodrama İle Geliştirilmesi. Atatürk
Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi dergisi, 21 (1–2), 155–190.
Dökmen, Ü. (2002). İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık. On Dokuzuncu Basım.
Ergin, A. (2008). Eğitimde Etkili İletişim (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Harlak, H. (2007). Temel İletişim Becerileri. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları.
Kahraman, H. (2007). Empatik Beceri Eğitiminin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Empatik Becerilerine ve
Sorun Davranışlarına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
60-66 Aylık Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Anne Empati Beceri Düzeyi Açısından İncelenmesi
112
Kale, K., Ü. (2012). Okulöncesi Eğitimin ve Diğer Değişkenlerin İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin Duyguları
Tanıma ve İfade Etme Becerilerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Kalkınç, F. (2010). Okul Evde Başlar (17. Baskı). İzmir: Fer Kitap Basın Yayın.
Karahan, F. ve Özçelik, M. (2006). Bir Duygusal Zekâ Beceri Eğitimi Programının Diabet Hastalarının Duygusal
Zekâ Düzeylerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. XIX. (2), 301.320.
Kurbet, H. (2010). Anaokuluna Devam Eden Çocukların Duygusal Düzenleme Becerileri İle Annelerinin Empatik
Eğilim ve Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Kuyucu, Y. (2012). Duygu anlama becerileri farklı düzeydeki çocukların (60-72 ay) akranlarına karşı gösterdikleri
duygusal ve davranışsal tepkilerinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Lipsitt, N. 1993. Development Of Empathy İn Children: The Contribution Of Maternal Empathy And
Communication Style. PHD, Ohaio.
Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
McDonald, N., M., & Messinger, D., S. (2012). The Development of Empathy: How, When and Why. USA:
University of Miami Department of Psychology 5665 Ponce de Leon Dr. Coral Gables, FL 33146.
Mısırlı, İ. (2007). Genel ve Teknik İletişim (1.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
Mountrose, P. (2000). Çocuklarla ve Gençlerle İletişime Geçmenin 25 Yöntemi. (Çeviren: Fatma Can Akbaş).
İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
Öz, İ. (1997). Çocuk Olmak Çocuk ve İletişim. Ankara: Kök Yayıncılık.
Tezel Ş., F. ve Ünver, N. (2005). Okul Öncesi Eğitim Programlarına Aile Katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13
(1), 23-30.
Uçmaz, H., İ. (2004). Annelerin Empati Beceri Düzeyi İle Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara .
Ulutaş, İ. ve Ömeroğlu, E. (2007). Anne Baba Çocuk İletişiminde Duygusal Zekânın Rolü. 4. Uluslararası Çocuk
ve İletişim Kongresi ile 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali Kongresi Risk Altındaki Çocuklar. 22-24
Ekim 2007. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 805-810.
Ünal, F. (2007). Çocuklarda Empatinin Gelişimi: Empatinin Gelişiminde Anne-Baba Tutumlarının Etkisi, Millî
Eğitim Dergisi, Sayı: 176.
Yavuz, K. (2004). 0-12 Yaş Dönemi Çocuklarda Duygusal Zekâ Gelişimi Anne Babalar ve Öğretmenler İçin
Duygusal Zekâ Rehberi (3. Baskı). Ankara: Özel Ceceli Okulları Yayınları.
Yılmaz, N. ( 2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin, İletişim Becerileri, Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilim
Düzeyleri. Yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com