You are here

Üniversitede Bütçe Yönetiminin Üniversite Bileşenlerinin Yaşantılarına Yansıması

Effects of University Budget Management on Daily Life of University Components

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to reveal the effects of university budget management on daily life of university components according to their opinions. In this research, qualitative research method was used and interviews with university / faculty managers and university component were made. Working group is composed of totally 66 members from Ankara, Balıkesir and Erzincan Universities. Semi-structured interview forms developed by researcher were applied as data collection tools. Data were obtained from face to face interviews. Interviews were recorded. Descriptive analysis technique was applied to analyze data. According to conclusions of this research although there are minor differences between universities, university components are not satisfied with university services in general.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, üniversitedeki bütçe yönetiminin üniversite bileşenlerinin yaşantılarına nasıl yansıdığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, üniversite yöneticileri ve bileşenleriyle görüşmeler yapılmıştır. Çalışma grubunu Ankara, Balıkesir ve Erzincan Üniversitelerinden toplam 66 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşmelerden elde edilmiş ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre üniversiteler arasında ufak farklılıklar olmasına rağmen genel olarak üniversite bileşenlerinin üniversite olanaklarından (bilimsel çalışmalar için katkı, teşvik, yemek, lojman, sosyal tesisler, harçlar, teknolojiye ulaşım vb) memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır.
153
171

REFERENCES

References: 

Bilge, F., Akman, Y., Kelecioğlu, H. (2007). Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 32-41
Burgaz, B. ve Ekinci, CE. (2007). Öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi’nce Sunulan Hizmetlere İlişkin Beklenti ve
Memnuniyet Düzeyleri. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (1), 71–89.
Bülbül, T. (2006), Üniversite Öğretim Elemanı Ücretlerinin Akademik Yaşama Yansımalarının Değerlendirilmesi,
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Cimete, G. (1998). Öğrenci-Öğretim Elemanı Etkileşimine Yönelik Kalitatif Bir Çalışma. C.Ü. Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 2 (1), 9–19.
Çalışkan, V. ve Sarış, F. (2008). Çanakkale Şehrinde Üniversite ve Konut İlişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi, 20, 215-
237.
Erdem, A. R. (2005). Üniversitenin var oluş nedeni (Üniversitenin misyonu). Pamukkale Üniversitesi Eğitimi
Fakültesi Dergisi, 17, 104–116
Karakütük, K. (2007). Üniversitelerin Bütçe Yönetimi Sorunları, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5-7 Eylül, Tokat
Karakütük, K. (2012). Eğitim Planlaması. Ankara: Elhan Kitap.
Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kurul, N. (2012). Eğitim Finansmanı. Ankara: Siyasal Yayınevi.
Nergiz, E. (1993). Özel Kütüphanelerde Bütçe Yönetimi Sorunları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
ÖSYM, 2011-2012 Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri. 01.07.2013 tarihinde http://www.osym.gov.tr adresinden
alınmıştır.
Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları (Bandırma
Örneği), Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:13
Yeşiltaş K. (2000). Kütüphanelerde Bütçe Yönetimi ve Bir Örnek: Koç Üniversitesi Kütüphanesi Bütçe Yönetimi
Sistemi Analizi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Yeşiltaş K. (2000). Kütüphanelerde Bütçe Yönetimi, Ünak Veri Tabanları. 01.07.2013 tarihinde
http://Kaynak.Unak.Org.Tr/Bildiri/Unak02/U02-16.Pdf adresinden alınmıştır.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Yin, R.K. (1994). Case study research: Design and methods(2nd ed.). Beverly Hills, CA: Sage.
YÖK. (2005). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu. 15.08.2013 tarihinde
http://www.yok.gov.tr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=178 adresinden alınmıştır.
Ankara Üniversitesi, 2013, Resmi Web sayfası, Tanıtım, http://www.ankara.edu.tr/
Balıkesir Üniversitesi, 2013, , Resmi Web sayfası, Tanıtım, http://www.balikesir.edu.tr/
Erzincan Üniversitesi, 2013, , Resmi Web sayfası, Tanıtım, http:// www.erzincan.edu.tr/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com