You are here

MODERN TÜRK TARİHÇİLİĞİNDE TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In the social and the humanitarian sciences, throughout the historical process, presenting the concepts and the facts is one of the most hard issue. The core reason of this meanwhile studying the facts and the concepts are evaluated in varied perspectives. Convertion Turks to Islam is not an exception. Convertion of Turks in such a extensive area occured afterwards hundred years. Perception and discourse of the Historians in transfering the knowledge to the generations are vital. In our study we try to set forth How the contemporary Turkish historians analyze the convertion of Turks.
Abstract (Original Language): 
İçtimai ve İnsani Bilimler açısından tarihi süreç içerisinde kavramlar ve olguların ortaya konması en zor meselelerden biridir. Bunun temel sebebi olaylar ve kavramlar incelenirken farklı ideolojik ve felsefi açılardan bakılmasıdır. Tarihte Türklerin Müslüman oluşu da bu durumdan müstağni değildir. Türkler gibi çok geniş coğrafyaya yayılmış bir toplumun din değiştirmesi yüzyıllar süren bir süreç sonunda gerçekleşmiştir. Tarihçilerin algı ve söylemi kuşaklara bilgilerin aktarılmasında hayati öneme sahiptir. Bu çalışmamızda Türk Muasır tarihçilerin Türklerin Müslüman oluşunu nasıl değerlendirdiğini ortaya koymaya çalışacağız.

REFERENCES

References: 

Aydın, Erdoğan, Nasıl Müslüman Olduk?, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul
2006
Arsel, İlhan, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Kaynak Yayınları, İstanbul, Mart
1999
Asım, Necip, Arif, Mehmed, Osmanlı Tarihi, Birinci Cilt, Matbaay-ı Orhaniye
İstanbul, 1335
Berktay, Halil, Hassan Ümit, Ödekan Ayla, Yay. Yönetmeni, Akşin, Sina,
Türkiye Tarihi I, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yayınevi, İstanbul, Kasım
2005
Copeaux, Etienne, Tarih Ders Kitaplarında ( 1931 – 1993) Türk Tarih
Tezinden Türk-İslam Sentezine, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Çev. Ali Berktay,
İstanbul, Mart 2000
Ersanlı, Büşra, İktidar ve Tarih, Türkiye’de Resmi Tarih Tezinin Oluşumu
(1929 – 1937), İletişim, İstanbul 2003.
İbn Fazlan, Seyahatname, Çev. Ramazan Şeşen, Bedir Yayınları İstanbul 1995
İnan, Abdulkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar,
Türk Tarih Kurumu, , Ankara 2000
Kafesoğlu, İbrahim, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, İstanbul 1997
Kara, Seyfullah, Selçukluların Dini Serüveni Türkiye’nin Dini Yapısının
Tarihsel Arka Planı, Şema Yayınevi, , İstanbul Ocak 2006
Kitapçı, Zekeriya, Yeni İslam Tarihi ve Türkler Türkistan’ın Araplar
Tarafından Fethi, Dizgi Evi, Konya, Cilt II, 2001
Kitapçı, Zekeriya, Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları, Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1998
Kitapçı, Zekeriya, Türkistan’ın Araplar Tarafından Fethi, Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı İstanbul 2000
Köprülü, Fuat, Türkiye Tarihi Anadolu İstilasına Kadar Türkler, Akçağ
Yayınları, Ankara 2005
Ocak, Ahmet Yaşar, Türkler, Türkiye ve İslam, Yaklaşım, Yöntem ve Yorum
Denemeleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2003
Ocak, Ahmet Yaşar, Alevi ve Bektaşi İnançların İslam Öncesi Temelleri,
İletişim Yayınları, İstanbul 2005
Parlak, İsmet, Kemalist İdeolojide Eğitim, Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve
Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine bir İnceleme, Turhan Kitabevi, Ankara, Aralık
2005.
Sarıkaya, Mehmet Saffet, Anadolu Aleviliğinin Tarihi Arka Planı, Ötüken,
İstanbul 2003
M. Sancaktar, Fatih, “Yusuf Akçura ve Din”, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, Sayı 61, Cilt: XXI, Mart 200.
Sarı, Volkan, Türklerin İslamiyeti Kabulünün Sosyolojik Analizi, Yüksek
Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2005,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. http://kutuphane.ksu.edu.tr/etez/sbe/T00533/volkan_sari_tez.pdf
Samed, Ahmed, Muhsin, Mustafa, Türkiye Tarihi, Milli Matbaa, İstanbul
1926.
Togan, Z. Velidi, Umumi Türk Tarihi’ne Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul
1981.
Turan, Osman, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Boğaziçi yayınları,
İstanbul 1997.
Türkdoğan, Orhan, Türk Tarihinin Sosyolojisi, Kültür Sanat Yayınları,
İstanbul 2003.
Türk Tarih Heyeti, Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları, İstanbul,
1998.
Umur, Ziya, Türk Hukuk Tarihi Dersleri, I. Cilt, Beta, İstanbul, Kasım 1987.
Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları,
İstanbul 2011.
Yazıcı, Nesimi, İlk Türk-İslam Devletleri, TDV Ankara 2002
Yazıcı, Nesimi, Türk Medeniyet Tarihi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi Haziran 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com