You are here

EKONOMİK KRİZ KOŞULLARINDA İŞLETME STRATEJİSİ; ESNEKLİK VE İŞ AKDİNİN FESHİ POLİTİKALARI

OPERATIONAL STRATEGY IN ECONOMIC CRISIS CONDITIONS; POLICIES FOR LEXIBILITY AND CANCELLATION OF LABOR CONTRACT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this working is to set forth the effects of the economic crises being frequently experienced in recent years on the management of businesses’ human resources, and to make evaluations about the application of the policy of the savings and reduction in-force which can be made from human resources in any compulsory cases, and of the protection of workers against the cancellation of labor contract as well as to form an awareness on such issues. In this work, the answers to such questions mentioned herein are sought. As a result, in this work it is tried to set forth what kind of policy the businesses would be able to apply, and what their with the application of relevant theoretical information, and make a contribution to the academic literature; and furthermore, would bring in a more objective and scientific point of view to the applications of reduction in-force at the businesses.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı son yıllarda sıkça yaşanan ekonomik krizlerin işletmelerin insan kaynakları yönetimine etkilerini ortaya koymak ve zorunlu hallerde insan kaynaklarından yapılabilecek tasarruf ve eleman çıkarma politikası ve çalışanların işten çıkarılmaya karşı korunması farkındalık oluşturmaktır. Sorularına yanıt aranmaktadır. Sonuçta işletmelerin kriz ve olağanüstü durumlarda nasıl bir politika uygulayacakları ve önceliklerinin neler olacağı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın, çalışanları işten çıkarma uygulaması ile ilgili kuramsal bilgilerle uygulamanın bütünleştirilmesini sağlayarak, akademik yazına katkı sağlayacağı; ayrıca, işletmelerde işten çıkarma uygulamasına daha nesnel ve bilimsel bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Adal, Z., (2013), İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları, İnsan Kaynakları
Yönetimi, İÜ. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Öğretim Üyeleri, 6.b., Beta, İstanbul.
Branine, M., (1999), “Part-Time Work In The Health Service Of Denmark, France And
UK”, 10, 3, 411-428.
Cairns, G., Beech, N., (1999)”Flexible Working:Organizational Liberation Or
Individual Strit-Jacket?”, Facilities, 17, 1-2, 18-23.
Croucher, R., Chris B., (1998), “Flexible Working Practices And The Trate Unions”,
Employee Relations, 20, 5, 490-503.
TURAN-SAM(TURAN-CSR)
YIL: 2013 * CİLT: 5 * SAYI: 18 * İLKBAHAR, 2013
YEAR: 2013 * VOLUME: 5 * ISSUE: 18 * SPRING, 2013
TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ
(JOURNAL OF TURAN CENTER FOR STRATEGICAL RESEARCHES)
www.turansam.org
62
Çelik, N, (2008), İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 21. Bası, Beya Basım Yayım Dağıtım
A.Ş., İstanbul.
Demirkaya, H., (2006), The Role Of Strategic Human Resources Planning In Crisis
Management, Proceedings Of II. International Strategic Management
Conference, İstanbul.
Demirkaya, H., (2006), “Bilgi Toplumu İnsan Kaynakları Yönetiminin Sonu mu?”, 5.
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt II, Kocaeli.
Dessler, G., (2005), Human Resource Management, Tenth Edition, Pearson Prentice
Holl, New Jersey.
Dinçer, Ö.,(1998), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 5.b., Beta, İstanbul.
Ekonomi, M., (2008), “4857 Sayılı İş Konunu Hükümleri Çerçevesinde Sayısal
Esneklik”, Sicil, MESS, 12, 5-23.
Eren, E., (1998), Örgütsel Davranış ve Yönetim Politikası, Beta, İstanbul.
Gandossy, R., Sabel, A., (2003) The HR Head as Trusted CEO Advisor: Six Strategies
for Becoming a Vauled Partner to Senior Management, , Human Resources
Management In The 21st. Century, Wiley, New Jersey.
Güzel, A., Ertan E., (2009), “Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Sosyal Seçim
Ölçütleri”, Ekonomik Kriz Koşullarında Feshe Karşı Korunma Çalışma Hukuku
I. Sempozyum-2009, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Barosu, İzmit-Kocaeli,
71-89.
Hekimler, A., (2009), Profesyonel Ödünç İş İlişkisine Geçilmesinin Zamanı Hala
Gelmedi mi? Uluslararası Deneyimler Işığında Türkiye İçin Gözlemler, Mercek,
MESS, 14, 53, 124-131
Hurley-Hanson, Amy E., Giannantonio, Cristina M., (2009), Crisis Response Plans Post
9/11: Current Status And Future Directions, Academy of Strategic Management
Journal, 8, 23-39.
Jacobsen, D.I., (2000), Managing Increased Part-time:Does Part-time Work Imply Parttime
Commitment?, Managing Service Quality, 10, 3, 187-200
Kazgan, G., (2002), Türkiye’de Ekonomik Krizler: 1929-2001 Nedenleri ve Sonuçları
Üzerine Karşılaştırmalı Bir İrdelemi, DEGEV-T.İş Bankası, İstanbul.
Koçel, T., (2007), İşletme Yöneticiliği, 11.b., Arıkan, İstanbul.
Koçel, T., (2011), İşletme Yöneticiliği, 13.b., Beta Yayınları, İstanbul.
Kumlu, M., (2009), Ekonomide Krize ve Çalışma Hayatına Etkileri, Mercek, MESS, 14,
53, 36-39.
Kutal, G., (2007), “Küreselleşme, Esnekleşme veKüresel İstihdama Etkileri, Mercek,
MESS, Özel Sayı, 21-30.
Kutal, M., (2007), Türk İş Hukukunda Esnekleşme İstihdam Sorununun Çözümünde
Etkili Olabilir mi?, Mercek, MESS, Özel Sayı, 99-105.
Lane, N., (2000), “The Low Status Of Female Part-Time NHS Nurses”, Gender Work
And Organization, 7, 4, 269-281
Mitroff I. And Pearsone, M.C., (1993), Crisis Management, by Jossey-BossInc.,
San Fransisko, Calofornia
Özkalp, E., Kırel, Ç., (2007), Örgütsel Davranış, 4.b., Anadolu Ü. Eskişehir. Özveri,
M., (2009), “Ekonomik Kriz 4857 Sayılı İş Yasası ve Yargı Kararları”, Ekonomik Kriz
Koşullarında Feshe Karşı Korunma Çalışma Hukuku, I. Sempozyum-2009,
Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Barosu, İzmit-KOCAELİ, 33-57.
TURAN-SAM(TURAN-CSR)
YIL: 2013 * CİLT: 5 * SAYI: 18 * İLKBAHAR, 2013
YEAR: 2013 * VOLUME: 5 * ISSUE: 18 * SPRING, 2013
TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ
(JOURNAL OF TURAN CENTER FOR STRATEGICAL RESEARCHES)
www.turansam.org
63
Sandall, C., (1998), “Occupational Burnout In Midwiyes”, Risk Decision And Policy, 3,
3, 213-232.
Saruhan, S.C., Yıldız, M.L., (2009), Çağdaş Yönetim Bilimi, Beta, İstanbul.
Simpson, W., (2000), “Intermittent Work Activity And Earnings”, Applied Economics,
32, 1777-1786.
Soyer, M.P., (2008), “Küresel Kriz Sürecinde İşletme Gereklerine Dayanan Fesihler ve
İstihdam Sorunu”, Sicil, MESS, 12, 68-72.
Tregaskis, O., Chris, B., Lesley, M., Ariane, H., (1998), “Flexible Working In
Europe:The Evidence An The Implications”, European Journal Of Work And
Organizational Pyschology, 7, 1, 61-78.
Tutar, H., (2004) Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Türk-İş, (2010), İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi Değil “İnsana Yakışır İş”,
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na Sunulan “Ulusal İstihdam Strateji Belgesi”
Üzerine Hazırlanan TÜRK-İŞ Görüşleri, Mayıs-Haziran 2010, Sayı:389.
Tonus, Z., (2005), The Stratıegic Role Of Human Resources Departments In Mergers
And Acquisitions, Proceedings Of International Strategic Management
Conference, Canakkale.
Tüz, M. V., (2001), Kriz ve İşletme Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001.
Uyargil, C., (2013), İş Analizi ve İş Dizaynı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İÜ.
İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri,
6.b., Beta, İstanbul
Ülgen, H., Mirze, K., (2007), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4.b., Arıkan, İstanbul.
Wan, P. W., Daphne W.Y., (2009), From Crisis To Opportunity: Environmental Jolt,
Corporate Acquisitions, And Firm Performance, Strategic Management
Journal, 30, 791-801.
Yeldan, E., (2009), “Küresel Kriz: Yapısal Nedenleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”,
Ekonomik Kriz Koşullarında Feshe Karşı Korunma Çalışma Hukuku I.
Sempozyum-2009, Kocaeli Ü. ve Kocaeli Barosu, İzmit-Kocaeli, 15-31

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com