You are here

SOSYAL AĞLARDA ÖĞRETMEN – ÖĞRENCİ ARKADAŞLIĞINA YÖNELİK ÖĞRENCİ ALGILARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to find out the perceptions of students who study at official secondary schools and high schools, relating teacher - student friendship on social networks. Current study is a research of descriptive nature. A total of 730 secondary school (8th grade) and high school (12th grade) students, who are studying in district of Sungurlu, province of Çorum, participated in the research. The data obtained from the survey forms prepared in line with the opinions of the expert in the field, has been analysed via SPSS 15,0 program. It has been found that students mostly request to be friends with their teachers in order to benefit from their knowledge, skills and opinions, to make contact with them, to address questions about classes and homeworks; that their communication with teachers through social media does not create a positive or negative change in their school-related behaviors, that they think their teachers are prudent, respectful, well-educated persons, and their teachers can share posts reflecting their private lives on social networks, their teachers share posts suited to social values, but they do not share educational and informative posts.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, resmî ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin, sosyal ağlarda öğretmen-öğrenci arkadaşlığına yönelik algılarını saptamaktır. Çalışma, betimsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırmaya Çorum ili, Sungurlu ilçe merkezinde öğrenim görmekte olan ortaokul (8. sınıf) ve lise (12. sınıf) öğrencileri olmak üzere toplam 730 öğrenci katılmıştır. Alan uzmanının görüşlerine başvurularak hazırlanan anket formları öğrencilere uygulanmış veriler SPSS 15 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin sosyal ağlarda daha çok öğretmenlerinin bilgi, beceri ve görüşlerinden yararlanmak, onlarla iletişim kurmak, dersler ve ödevler hakkında sorular yöneltmek amacıyla arkadaşlık kurmak istedikleri; öğretmenleri ile sosyal ağlar aracılığıyla kurdukları iletişimin okula yönelik tutumlarında olumlu/olumsuz herhangi bir değişiklik yaratmadığı, öğrencilerin, öğretmenlerinin sosyal ağlardaki paylaşımlarıyla ölçülü, saygılı, kültürlü birer insan olduklarını ve öğretmenlerin sosyal ağlarda özel hayatlarını yansıtan paylaşımlar yapabileceklerini düşündükleri, öğretmenlerin toplumsal değerlere uygun paylaşımlar yaptıkları ancak eğitici-öğretici paylaşımlar yapmadıkları, bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Abacıoğlu, Ö. (2014). Yeni bilgi iletişim teknolojileri ve halkla ilişkiler. Z. B. Akıncı Vural (Ed.), Dijital panorama (s. 219-256). Ankara: Ütopya. Acar, S., ve Yenmiş, A. (2014). Eğitimde sosyal ağların kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Facebook örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 55-66. Ada, S. ve Çetin, M. Ö. (2002). Eğitim ve öğretim ortamında disiplin nedir? (1.basım). Ankara: Nobel. Akkoyunlu, B., Dağhan, G., ve Erdem, M. (2015). Facebook’ta öğretmen-öğrenci arkadaşlığının açıklayıcısı olarak öğretmenin mesleki algısı: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 7 (1), 242-259. Alav, O. (2012). Sosyal Medya’nın birey ve toplumsal yapıya etkileri. Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, ISSN: 2148-872X, 1(1). Asterhan, C. S., ve Rosenberg, H. (2015). The promise, reality and dilemmas of secondary school teacher–student interactions in Facebook: The teacher perspective. Computers & Education, 85, 134-148. Balaman, F., ve Karataş, A. (2012). Lise öğrencilerinin internet ortamında sosyal paylaşım sitelerini kullanım amaçları ve sosyal paylaşım unsurları. Journal of Life Sciences, 1(1). Bat, M., ve A. Vural, Z. B. (2014). Yeni bir medya olarak sosyal medyanın genel çerçevesi. Z. B. Akıncı Vural (Ed.),Dijital panorama (ss. 100-126). Ankara: Ütopya. Bostancı, M. (2010). Sosyal medyanın gelişimi ve iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Boynton, M. ve Boynton, C. (2007). Eğitimciler için disiplin sorunlarını önleme ve çözme rehberi (T. Büyükalkan, Çev.). İstanbul: SEV. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.baskı). Ankara: Pegem. Büyükşener, E. (2009). Türkiye’de sosyal ağların yeri ve sosyal medyaya bakış. XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı. Çavdar, O. (2012). Fen Bilgisi öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçları ve eğitsel bağlamda kullanımları (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Çifçili, V. (2009). Sınıf içi disiplinde otorite. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 91-103. Dağıtmaç, M. (2015). Sosyal medya tercihlerinde kullanıcıyı etkileyen faktörler (Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Ekici, M. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri dersinde sosyal ağlar ve işbirlikli (collaborative) öğrenme yöntemlerinin erişi düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Ekici, M., ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167. Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı. EU Kids Online II Türkiye, (2010). Avrupa çevrimiçi çocuklar araştırma projesi raporu. http://eukidsonline.metu.edu.tr/ adresinden erişilmiştir.
71
Fleming, A. R. (2014). Social media boundaries: Should teachers and students be ‘friends’?http://www.today.com/parents/social-media-boundaries-should-teachers-stu... adresinden erişilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, (2013). Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu. http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/3816/genclik-ve-spor-bakanligi-tu... adresinden erişilmiştir. Genç, Z. (2010). Web 2.0 yeniliklerinin eğitimde kullanımı: Bir Facebook eğitim uygulama örneği. Akademik Bilişim Konferansı. Gerlach, J. (2014). Should teachers connect with students on social media? http://myblend.org/blog/should-teachers-connect-with-students-on-social-... adresinden erişilmiştir. Gordon, T. (2010). Etkili öğretmenlik eğitimi (S. Karakale, Çev.). İstanbul: Profil. Gordon, T. (2015). Çocukta iç disiplin mi dış disiplin mi? (E. Aksay, Çev.). İstanbul: Agora. Görgen, A. N., (2015). Yeni iletişim ortamı olarak sosyal ağların, e-öğrenmede etkileşimi artırmadaki rolü (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. Grisham, L. (2014). Teachers, students and social media: Where is the line?http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2014/04/09/facebook-teache... adresinden erişilmiştir. Gürşimşek, I. (1999). Etkin sınıf yönetimi için etkin iletişim becerileri. Eğitim ve Bilim, 23(112), 40-44. Humphreys, T. (2001). Disiplin nedir? Ne değildir? (B. Çelik, Çev.). İstanbul: Epsilon. İşman, A., ve Hamutoğlu, N. B. (2013). Sosyal ağların eğitim-öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili karma öğrenme öğrencilerinin görüşleri: Sakarya üniversitesi örneği. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 2(3). Jarvis, J. (2012). E-sosyal toplum: Dijital çağda sosyal medyanın iş ve gündelik hayata etkisi (S, Semerci, Ed.). İstanbul: Kapital medya. Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (28.basım). Ankara: Nobel. Keskin, S. (2014). Öğretmen, öğretmen adayı ve öğrencilerin sosyal ağları benimseme süreçleri ve kullanım amaçlarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Kırık, A. M. (2014). Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: Nitel bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1). Kuehn, L. (2012).Getting intorouble on Facebook. https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publicatio... adresinden erişilmiştir. Lucas, C. (2009). Should students and teachers be online “friends”? http://www.education.com/magazine/article/Students_Teachers_Social_Netwo... adresinden erişilmiştir.
Lytle, R. (2011).Student-teacher social media restrictions getmixedreactions. http://www.usnews.com/education/high-schools/articles/2011/08/10/student... adresinden alınmıştır.
72
Marshall, M. (2009). Ödül yok ceza yok bu nasıl disiplin?(E. Aksay, Çev.). İstanbul: Sistem.
Matthews, K. (2012). Should teachers ‘friend’ students? http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/story/2012-04-19/facebook-teach... adresinden erişilmiştir. Mazer, J. P., Murphy, R. E., ve Simonds, C. J. (2007). I'llseeyou on “Facebook”: Theeffects of computer-mediatedteacher self-disclosure on studentmotivation, affectivelearning, andclassroomclimate. CommunicationEducation, 56(1), 1-17. Millî Eğitim Bakanlığı. (2015). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. T.C. Resmî Gazete, sayı: 29403, 1 Temmuz 2015. Nelsen, J.,Lott, L., ve Glenn, S. (2000). Sınıfta pozitif disiplin (M. Koyuncu, Çev.). İstanbul: Hayat. Pehlivanoğlu, M. K., ve Duru, N. (2015). Veri madenciliği teknikleri kullanılarak ortaokul öğrencilerinin sosyal ağ kullanım analizi: Kocaeli ili örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2). Polat, M.,ve Arabacı, İ. B. (2015). Enformasyon kuramı bağlamında sosyal ağlar, örgütsel belirsizlik ve eğitim: Kavramsal bir analiz. Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37). Puzio, E. R. (2013). Why can't we be friends? How far can thestatego in restrictingsocialnetworkingcommunicationsbetweensecondaryschoolteachersandtheirstudents?.Cardozo L. Rev., 34, 1099-1127. Sennett, R. (1992). Otorite (K. Durand, Çev.). İstanbul: Ayrıntı. Salazar, R. (2014). Teachersshould not be Facebook friendswithstudents.http://www.chicagonow.com/white-rhino/2014/04/teachers-should-not-be-fac... adresinden erişilmiştir. Sarsar, F.,Başbay, M., ve Başbay, A. (2015). Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2). Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(4), 597-608. Tanrıverdi, H., ve Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18). TEDMEM. (2015). 2015 Eğitim değerlendirme raporu. Ankara: Türk Eğitim Derneği. Tektaş, N. (2014). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanımlarına yönelik bir araştırma. Tarih Okulu Dergisi, 851-870. Tuncer, M., ve Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 124. Türkiye İstatistik Kurumu, (2015). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 adresinden erişilmiştir. Şahin, A. (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 239-259. Onat, F., ve Alikılıç, Ö. A. (2008). Sosyal ağ sitelerinin reklam ve halkla ilişkiler ortamları olarak değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University, 3(9), 1111-1143.
73
Özkan, N. P. (2013). Sosyal ağ kullanıcılarının e-sosyalleşme sürecindeki kimlik yapılandırma süreçleri. II. International Conference on Communication, Media, Technologyand Design. Öztürk, M.,ve Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67. Öztürk, M. F.,ve Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. ZeitschriftfürdieWelt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 101-120. Öztürk, Ş. (2015). Sosyal medyada etik sorunlar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(1), 287-311. Özutku, F., Çopur, H., Sığın, İ., İlter, K., Küçükyılmaz, M. M., ve Arı, Y. (2014). Sosyal medyanın ABC’si(1.basım). İstanbul: Alfa. Rutledge, P. B. (2011). Should teachers and students be Facebook friends?https://www.psychologytoday.com/blog/positively-media/201106/should-teac... adresinden erişilmiştir. Usluel, Y. K., Demir, Ö., ve Çınar, M. (2014). Sosyal ağların kullanım amaçları ölçeği. We Are Social, (2015). İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri. http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istati... adresinden erişilmiştir. Weeden, S.,Cooke, B., ve McVey, M. (2013). Underage children and socialnetworking. Journal of Research on Technology in Education, 45(3), 249-262. Vikipedi, (2015a). https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_ağ adresinden erişilmiştir. Vikipedi, (2015b). https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 adresinden erişilmiştir. Vural, B. (2004). Öğrencinin başarısı için aile-okul birlikteliği. İstanbul: Bilge. Vural, B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir araştırma, Journal of Yaşar University, 20(5), 3348-3382.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com