You are here

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE DİYALİZ YÖNTEMLERİ

DIALYSIS MODALITIES IN TREATMENT OF ACUTE RENAL FAILURE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Konservatif tedavi akut böbrek yetersizliği (ABY) komplikasyonlarının ancak bir kısmını önlemede yeterlidir. Üremik semptomların iyice arttığı veya konservatif tedavinin yetersiz kaldığı hipervolemi, hiperkalemi, asidoz gibi durumlarında hastalar diyaliz tedavisine gereksinim duyarlar. ABY de diyaliz tedavisine başlama kriterleri tablo 1 de özetlenmiştir. ABY hastalarında enfeksiyonlar ve kanamalar, mortalite ve morbiditeyi artıran faktörlerdir. Bu problemler üremi ile arttığı için belirgin üremi başlamadan önce diyaliz tedavisine başlamanın mortalite ve morbiditeyi azalttığı bildirilmektedir (1,2). Ancak, uzun yıllardan beri üzerinde tartışılan bir soru 'Diyaliz böbrek fonksiyonlarının iyileşmesini geciktirmekte mi ?' dir (1-4). Diyaliz tedavisine bağlı olarak: Tablo 1: ABY de renal replasman tedavisine başlama kriterleri Oliguri (idrar çıkışı <500ml/gün Amiri BUN>30mmol/L Serum kreatinin>1000mcmol/L Hiperkalemi (K>6.5mEq/L) Diüretik tedavisine yanıt vermeyen pulmoner ödem Metabolik asidozis (PH<7.2) Üremik ensefalopati Üremik perikardit 1. İdra r miktarında azalma: ABY'de diyaliz ile aşırı miktarda sıvı ve ürenin uzaklaştırılması idrar miktarında azalmaya veya idrarın tamamen kesilmesine neden olabilmektedir. İdrar miktarının azalması böbrek fonksiyonlarında ki düzelmeyi geciktiriyor mu? Bu sorunun kesin bir yanıtı olmamakla birlikte, idrar miktarının azalması böbrek fonksiyonlarındaki iyileşmeyi engellememektedir. Diyaliz gerektirecek kadar böbrek fonksiyonları bozulan bir hastanın nefronlannın % 5 inden daha azı fonksiyon görmektedir. İdrar akımının azalmasından dolayı bu nefronların fonksiyonları tubüler artıklarla tıkanmaları nedeniyle bozulsa bile, idrar miktanndaki bu azalma fonksiyon görmeyen %95 nefronun tubuler rejenerasyonuna ve fonksiyonların düzelmesine engel olmamaktadır (1-3). 2. Tekrarlaya n hipotansiyon epizotları: Hipotansiyon, hemodiyaliz, tedavisi sırasında en sık görülen komplikasyonlardan biridir. İskemi sırasında normal böbrek, renal kan akımını ve glomeruler filtrasyon oranını korumak için otoregülatuvar yanıt olarak vazodilatasyon geliştirmektedir. ATN de ise, vasküler endoteldeki hasardan dolayı prostaglandin, nitrik oksit gibi vazodilatör maddelerin salınımı azalmakta ve bu otoregülasyon bozulmaktadır. Sonuç olarak ATN'lu olgularda hipotansiyon, iskemik tubuler hasan artırmakta ve fonksiyonların düzelmesini geciktirebilmektedir (1,5,6). Periton diyalizi ve sürekli arteriyovenöz (SAVH) veya venövenöz hemofıltrasyon (SVVH) gibi sürekli renal replasman tedavi (SRRT) yöntemleri ile hipotansiyon daha nadir görülmektedir (7). 3. Komplema n aktivasyonu: Hayvan modellerinde kuprefan membranların kompleman sistemini aktive ettiği, böbreğe ve diğer dokulara nötrofil infiltrasyonuna neden olduğu ve ABY iyileşmesinin geciktirdiği gösterilmiştir. Bu kötü etki adezyon moleküllerinin nötrofiller üzerinde upregülasyonu ile gelişmektedir (8). Bu tür membran reaksiyonları ATN'lu böbrekte önemli görülmektedir. Ancak bu tür reaksiyonların biyouyumlu membranlarla daha az sıklıkla oluştuğu bilinmektedir (9). Sonuç olarak, günümüzde ABY' de profilaktik diyaliz uygulamasının yararlı olmadığı kabul edilmektedir (1,2,10).
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Conger JD. Interventions in clinical acute renal failure: what are the data? Am J Kidney Disease 1995;26: 565
2. Star RA. Treatment of acute renal failure. Kidney Int 1998; 54: 1817
3. Yeh BP, Tomko DJ, Stacy WK, et al. Factors influencing sodium and water excreation in uremic
man. Kidney Int 1975; 7: 103
4. Finn WF. Nephron heterogeneity in polyuric acute
renal failure. J Lab Clin Med 1981; 98:21
5. Conger JD, Robinette JB, Hammond WS. Difference in vascular reactivity in models of ischemic acute
renal failure. Kidney Int 1991; 39:1087
6. Myers BD, Moran SM. Hemodynamically mediated
acute renal failure. N Engl J Med 1986; 314:97
7. Firth JD: Renal replacement therapy on the intensive care unit. Q J Med 1993; 86:75
8. Schulman G, Fogo A, Gung A, et al. Complement activation retards resolution of acute ischemic renal
failure in the rat. Kidney Int 1991;40:1069
9. Jorres A, Gahl GM, Dobis C et al. Hemodialysis-membrane b
i
o c o m p a t i b i 1 i t y and mortality.International Multicenter Study Group.
Lancet 1999;354:1337
10. Gillum DM, Kelleher SP, Dillingham MA, et al. The
role of intensive dialysis in acute renal failure. Clin
Nephrol 1986;25:246
11. Akpolat T, Utas C. Diyaliz: Genel Bilgiler. Hemodiyaliz
Hekimi El Kitabı. Akpolat T, Utaş C (ed). Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri 1997: 11-15
12. Paganini EP. Dialysis is not dialysis is not dialysis. Acute
dialysis is different and needs help. Am J Kidney Dis
1998; 32: 832
13. Forni LG, Hilton PJ. Continuous hemofiltration in the
treatment of acute renal failure N Engl J Med 1997; 336: 1303
14. Manns M, Sigler MN, Teehan BP. Continuous renal
replacement therapies: An Update. Am J Kidney Dis 1998;32:185
15. Canaud B, Leblnac M, Leray-Moragues H, et al. Slow
continuous and daily ultrafiltration for refractory congestive heart failure. Nephrol Dial Transplant 1998;13(4):51
16. Macias WL, Mueller BA, Scraim SK, et al. Continuous
venovenous hemofiltration: An alternative to continuous arteriovenous hemofiltration and hemodiafiltration in acute renal failure. Am J Kidney
Dis 1991; 18:451
17. Kaplan AA, Longnecker RE, Folkert VW. Continuous
arteriovenous hemofiltration. A report of six months' experience. Ann Intern Med 1984; 100:358
18. Golper TA. Continuous arterivenous hemofiltration in
acute renal failure. Am J Kidney Dis 1991;18:451
19. Olbricht CJ, Haubitz M, Habel U, et al. Continuous
arterivenous hemofiltration: In vivo functional characteristic and its dependence on vascular accesand
filter design: Nephron 1990;55:49
196
ultrafiltration. Kidney Int 1980; 18:480
30. Swartz RD, Somermeyer MG, HSU CH. Preservation of plasma volume during hemodialysis depends on dialysate osmolality. Am J Nephrol 1982; 2: 189
31. Baldamus Ca, Ernst W, Frei U et al. Sympathetic and hemodynamic response to volume removal during different forms of renal replacement therapy. Nephron 1982;31:324
32. Van Kuijk WH, Hillion D, Savouio C, Leunissen KM.
Critical role of the extracorporeal blood temperature in the hemodynamic response during hemofiltration. J Am Soc Nephrol 1997;8:949
33. Ziegler EJ, Fisher CJ, Sprung CL, et al. Treatment of gram-negative bacteremia and septic shock with HA-1A human monoclonal antibody against endotoxin: A randomized double-blind, placebo-controlled trial. N
Engl J Med 1991; 324: 429
34. Hoffmann JN, Hartl Wh, Deppisch R, et al.
Hemofiltration in human sepsis: Evidence for elimination of immunomodulatory substances. Kidney Int 1995; 48: 1563
35. Barzilay E, Kessler D, Berlot G, et al. Use of Ekstrakorporeal supportive techniques as additional treatment for septic-induced multiple organ failure
patients. Crit Care Med 1989; 17: 634
36. Storck M, Hartl WH, Zimmerer E, Inthorn D. Comparison of pump-driven and spontaneous continuous hemofiltration in postoperative acute renal
failure. Lancet 1991;337:452
37. Van Bommel EF, Boavy ND, So KL et al. Acute
dialyticsupport for the critically ill: Intermittent hemodialysis versus continuous artriovenous hemodiafiltration. Am J Nephrol 1995; 15: 192
197
20. Belloma R, Boyce N. Acute continuous hemodiafiltration: A prospective study of 110 patients with a review of the literature. Am J Kidney Dis 1993;
21:508.
21. Sigler MH, Teehan B. Solute transport in continuous hemodialysis: A new treatment for acute renal failure.
Kidney Int 1987;32:562
22. Van Geelen JA, Vincent HH, Schalekamp MA.
Continuous arterivenous hemofiltration and hemodiafiltration in acute renal failure. Nephrol Dial
Transplant 1988;3:181
23. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease classification system. Critcaremed 1985;13:818-829
24. Spiegel DM, Ullion ME, Zerbe GO, Berl T.
Determinants of survival and recovery in acute renal failure patients dialyzed in intensive-care units. Am J
Nephrol 1991 ;11:44
25. Belloma R, Tipping P, Boyce N. Continuous veno-venous hemofiltration with dialysis removes cytokines from the circulation of septic patients. Crit Care Med
1993;21:522-526
26. Leblanc M, Querin S. Continuous renal replacement therapy for burned patients: renal and systemic considerations. Semin Dial 1996;9:184-191
27. Barton IK, Streather CP, Hilton PJ, Bradley RD.
Successful treatment of severe lactic acidosis by hemofiltration using a bicarbonate based replacement
fluid. Nephrol Dial Transplant 1991;6:368-370
28. Bergstrom J, asaba H, Furst P, Oules R. Dialysis,
ultrafiltration and blood pressure. Proc Eur Dial Transplant Assoc 1976; 13.293
29. Henrich WL, Woodard TD, Blachley JD et al. Role of
osmolality in blood pressure stability after dialysis and

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com