You are here

Renal Transplantasyonda Mikofenolat Mofetil Kullanımı ile Uzun Dönem Greft ve Hasta Sağkalımı

Long-term Graft and Patient Survival With Mycophenolate Mofetil Therapy in Renal Transplantation

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Mikofenolat Mofetil (MMF), bir immünosüpresif olan mikofenolik asidin (mycophenolic acid: MPA) ester prodrug formudur. MPA, ilk kez Gozio tarafından 1896'da birçok Penicillum türevinden üretilmiştir. Transplantasyon alanında öncelikle Morris ve arkadaşları tarafından 1989'da kullanılan ilacın (1), faz 3 klinik çalışmaları 1993'te başlatılmış, 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'nde, daha sonra da tüm dünyada yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1996'dan bu yana MMF kullanılmaktadır. Mikofenolat mofetilin aktif komponenti olan MPA, inozin monofosfat dehidrogenaz (IMPDH) enziminin selektif ve reversibl inhibitörüdür (2). IMPDH, de novo pürin sentezinde hız sınırlayıcı enzimdir ve inozinden guanozin nükleotidlerinin oluşumunu katalize eder. MMF ile guanozin nükle-otidlerinin (guanozin monofosfat, guanozin trifos-fat and deoksiguanozin trifosfat) deplesyonu T ve B lenfositler üzerinde antiproliferatif etki gösterir. Vücudumuzda lenfositler dışındaki diğer hücrelerin DNA ve RNA sentezi için gerekli olan nükleotidle-rin sağlanması için alternatif "salvage" yolunu kul¬lanabilmesi, lenfositlerin ise normal fonksiyonları ve proliferasyonlarını sağlamak için IMPDH'nin hız sınırlayıcı enzim olduğu de novo yoluna bağımlı olması, MMF'nin lenfositler üzerindeki selektif etki¬sini açıklar. IMPDH enziminin iki izotopu vardır: Tip 1 esas olarak lökositlerde bulunurken, Tip 2 başta aktive lenfositler olmak üzere birçok dokuda saptanmış- tır. MMF, Tip 1'e nazaran Tip 2 izoformunu daha fazla inhibe eder. Bu ilacın, azatioprinden (AZA) ayrıldığı temel nokta yukarıda sayılan nedenlerden ötürü özellikle aktive lenfositler üzerindeki selektif etkisidir. In vitro olarak MMF, T ve B hücre proliferasyo-nunu bloke eder, antikor oluşumunu engeller ve si-totoksik T hücre oluşumunu inhibe eder. Ek olarak, fibroblast ve endotelyal hücrelerin mitojenik cevap¬larını baskılar, mikst lenfosit cevabını engeller, hu¬moral immün cevabın göstergesi olan anti-vimentin antikorlarını baskılar, mezangial hücre aktivasyonu-nu engeller, adezyon moleküllerinin ve/veya ligand-larının glikozilasyonunu azaltır (3).. Bütün bu çalışmalar sonucu, MMF'nin selektif antiproliferatif ve antiadezyon etkilerinden dolayı akut rejeksiyonu, antikor üretimi ve damarlardaki intimal proliferasyonu baskılamasından dolayı da kronik rejeksiyonu engelleyebileceği kansına varıl¬mıştır. MMF, oral yoldan alındığında tam olarak absor-be olur ve hızla esterazlar yoluyla hidrolize olarak MPA'ya dönüşür (4). Lipidde çözünebilen MPA, inaktif metaboliti olan glukuronidin aksine hücre içi¬ne kolayca penetre olabilir. MMF'nin vücuttan atılı¬mı, temel metaboliti olan mikofenolik asit glukuro-nidin böbrekler yoluyla eliminasyonuyla sağlanır. Kronik böbrek yetmezliğinde bu atılım azalacağın¬dan, kronik böbrek yetmezliğinde MMF günlük do¬zunun 2 gram veya altında tutulması gerekir. Ye¬meklerle birlikte alınması, MMF'nin tepe plazma konsantrasyonunu azaltır ve bu konsantrasyona ulaşmasını da 1 saat kadar geciktirir. Takrolimusun MPA'nın MPAG'ye dönüşümünü inhibe ettiği gösterilmiştir (5).

REFERENCES

References: 

1. Morris RE, Hoyt EG, Eugui EM, et al. Prolongation of rat heart allograft survival by RS-61443. Surg Forum 1989;40:337.
2. Allison AC, Eugui EM. Mycophenolate mofetil a rationally designed immunosuppressive drug. Clin Transplant 1993;7:96-104.
3. Allison AC, Eugui EM. Preferential suppression of lymphocy¬te proliferation by mycophenolic acid and predicted long term effects of mycophenolate mofetil in transplantation. Transplant Proc 1994;26:3205-3210.
4. Bullingham RES, Nicholls A, Kamm Br. Clinical pharmacoki-netics of mycophenolate mofetil. Clin Pharmacokinet
1998;34:429-55.
5. Zucker K, Tsaraucha A, Olson L, et al. Evidence that tacroli-mus augments the bioavailibility of mycophenolate mofetil through the inhibition of MPA glucuronidation. Ther Drug
Monit 1999;21:35.
6. European Mycophenolate Mofetil Cooperative Study Group. Placebo controlled study of mycophenolate mofetil combi¬ned with cyclosporin and corticosteroids for the prevention of acute rejection. Lancet 1995;345:321-1326.
7. Tricontinental Mycophenolate Mofetil Renal Transplantation Study Group. A blinded, randomized multicenter study of mycophenolate mofetil for the prevention of rejection in ca¬daveric renal transplantation. Transplantation 1996;61:1029-
1037.
8. U.S. Renal Transplant Mycophenolate Mofetil Study Group. Mycophenolate Mofetil for the prevention of acute rejection in primary cadaveric renal allograft recipients. Transplantati¬on 1995;60: 225.
9. Halloran P, Mathew TH, Tomlanovich S, et al. Mycophenola-te mofetil in renal allograft recipients: a pooled efficacy analysis of three randomized, double blind clinical studies in the prevention of rejection. Transplantation 1997;63:39-47.
10. Süleymanlar G, Tuncer M, Sarikaya M, et al. The cost effecti¬veness of mycophenolate mofetil in the first year after living related renal transplantation. Transplant Proc 2001;33 (5):2780-2781.
11. European Mycophenolate Mofetil Cooperative Study Group. Mycophenolate mofetil in renal transplantation: 3-year results from the placebo controlled trial. Transplantation
1999;68:391-396.
12. Ojo AO et al. Transplantation 2000;69:2405-2409.
13. Meier-Kriesche HU et al. Transplantation 75;8:1341-1346.
14. Tuncer M, Gürkan A, Erdoğan O, et al. Mycophenolate mofetil in renal transplantation: Five years experience. Trans¬plant Proc 2002;34:2087-2088.
15. Meier-Kriesche HU et al. Am J Transplant 2003;3:68-73.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com