You are here

2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi

Retrospective Analysis Of End Stage Renal Failure Patients Followed Up In Nephrology Department Between 2005 and 2010

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
DOI 10.5262/tndt.2012.1003.09

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
OBJECTIVE: End stage renal failure (ESRF) is irreversible impairment of renal functions that makes surviving impossible without dialysis or renal transplantation. In the present study, we aimed to put forward the characteristics of end stage renal failure (ESRF) patients who were followed up by Nephrology Department between 2005 and 2010. MATERIAL and METHODS: This study was carried out through retrospective analysis of the records of a total of 589 end stage renal failure patients followed up in Department of Nephrology, Gulhane Military Medical Academy and Military Medical School between 2005 and 2010 and received dialysis or underwent transplantation. RESULTS: Of the patients in study group, 71.2% (334 patients) were males and 28.8% (135 patients) were females. The percentage of the patients who had progressed to end stage renal failure was 37.6% in 20-44 age group, and 33% in 65 years and above group. There was a statistically signifi cant difference in terms of distribution of age groups according to gender (p<0.05). Hypertension was the most common disease in both gender among ESRF patients (45%) followed by diabetes mellitus (25.4%). Of renal transplantations, 87 were from live donors and 48 were from cadavers. 48.3% of live donors were composed of mothers. A total of 88 patients underwent biopsy (65 males and 23 females). FSGS was the most common histopathologic diagnosis (29.3%).. CONCLUSION: We put forward 5-year follow up results of our hospital for ESRF, one of the most important public health problems. Studies should be targeted toward early diagnosis, treatment and slowing progress of renal failure in order to reduce the socioeconomic burden of this disease in future.
Abstract (Original Language): 
AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY), böbrek işlevlerinin diyaliz veya nakil tedavisi olmaksızın yaşamanın olanaksız olacak derecede geri dönüşümsüz olarak bozulması durumudur. Biz bu çalışmamızda, 2005–2010 yılları arasında Nefroloji Bilim Dalınca izlenen son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) bulunan hastaların özelliklerini ortaya koymayı amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu çalışma, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi Nefroloji BD’de 2005 – 2010 tarihleri arasında izlenen diyaliz tedavisi veya nakil olan 589 Son Dönem Böbrek Yetmezliği tanısı alan hastaların geriye dönük kayıtları üzerinden gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: Araştırma grubundaki hastaların %71,2’si (334 hasta) erkek, %28,8’i (135 hasta) kadındı. Hastaların yaş grupları incelendiğinde son dönem böbrek yetmezliği ilerlemiş hastaların %37,6’sı 20- 44 yaş grubunda, %33’ü 65 yaş ve üzerinde idi. Hastaların yaş gruplarına dağılımı incelendiğinde cinsiyetlere göre dağılımında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p< 0,05). SDBY Hastalarında her iki cinste de hipertansiyon en sık görülen ek hastalıktı (%45). İkinci sıklıkta Diabetes Mellitus gelmekteydi (%25,4). Böbrek nakli yapılan hastaların 87’si canlı vericiden, 48’i kadavradan yapılmıştı. Canlı vericilerin %48,3’ünü anneler oluşturdu. Toplam 88 hastaya biyopsi yapıldı. Biyopsilerin 65 tanesi erkeklere, 23 tanesi kadınlara uygulandı. Tüm biyopsi yapılan hastalar ele alındığında FSGS en sık rastlanan histopatolojik sonuçtu (%29,3). SONUÇ: Ülkemizin en önemli toplum sağlığı problemlerinden olan SDBY’nin hastanemizdeki 5 yıllık izlemini ortaya koyduk. Gelecekte SDBY’nin sosyoekonomik yükünün azaltılması için böbrek yetmezliğinin erken tanısına, tedavisine ve ilerlemesinin yavaşlatılmasına dair çalışmalara yönelmek gerekir.

REFERENCES

References: 

1. Roderik P: Epidemiyolojy of end stage renal disease. Clin Med
2002; 2: 200-204
2. Neyzi O: Chronic renal failure. Neyzi O, Ertuğrul T (eds.) Texbook
of Pediatrics. 1st ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2002; 2:
1198-1200
3. Elsharif ME, Elsharif EG, Gadour WH: Costs of hemodialysis and
kidney transplantation in Sudan: a single center experience. İran J
Kidney Dis 2010; 4: 282-284
4. Otero A, Francisco A, Gayaso P, Garcia F: Prevalence of cronic
renal disease in Spain: Result of EPIRCE study. Nefrologia 2010;
30 (1): 78-86
5. Erek E, Süleymanlar G, Serdengeçti K: Registry of the nephrology,
dialysis and transplantatıon in Turkey Registry 2002. İstanbul: Türk
Nefroloji Derneği, 2003; 4-62
6. National Institutes of Health: Atlas of end stage renal disease. 2002
annual data report. USDRS. Am J Kidney Dis 2003; 41 (Suppl2):
44-207
7. Mitwalli AH, Al Wakeel JS, Al Mohaya SS, Malik HG, Abu-Aisha
H, Hassan OS, Akhtar M: Pattern of glomerular disease in Saudi
Arabia. Am J Kidney Dis 1996; 27: 797-802
8. Süleymanlar G: Chronıc kıdney dısease and faılure: Defınıtıon,
stages and epıdemıology. Türkiye Klinikleri J İnt Med Sci 2007; 3
(38): 1-7
9. Covic A, Schiller A, Volovat C, Gluhovschi G, Gusbeth-Tatomir
P, Petrica L, Caruntu ID, Bozdog G, Velciov S, Trandafi rescu V,
Bob F, Gluhovschi C: Epidemiology of renal disease in Romania:
A 10 year review of two regional biopsy databases. Nephrol Dial
Transplant 2006; 21: 419-424
10. Narasimhan B, Chacko B, John GT, Korula A, Kirubakaran MG,
Jacob CK: Characterization of kidney lesion in Indian adults:
Towards a renal biopsy registry. J Neprol 2006; 19: 205-210

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com