You are here

114 RENAL TRANSPLANTASYON TEDAVİSİNİN SONUÇLARI RESULTS OF 114 RENAL TRANSPLANTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tlıe results of 114 Renal Transplans performed on 112 patients at Gülhane Militarv Medical Academv between February 1981 and Mav 1992 are presented. 25 patients were female and 87 were male. Tlıe average age was 25±9 vears. Ttie most frequent primarv renal disease was glomerulonephritis. 10 transplantations were cadaveric and 104 were from living donors. In two diabetic patients, pancreatic transplantations were performed simultaneouslv with renal transplantations. One patient was delivered a healthv babv 55 months after transplantation. 47 grafts are currentlv functional, 38 grafts lost having their function. Six patients died with functional grafts. 23 patients have been lost from follow up. Tlıe graft survival rate after 1 and 5 vears is 71% and 55%, with patient survival rate at 1 and 5 vears being 89% and 84% respectivelv. Graft and patient survival rates increased after 1988, when the use of cvclosporin started.
Abstract (Original Language): 
Gülhane Askeri Tıp Akadenüsinde Şubat 1981 Mavıs 1992 döneminde 25i kadın, 87'si erkek vaş ortalaması 25+9 olan 112 hastava 114 renal transplan-tasvon vapılmıştır. Hastalardaki en sık primer böbrek hastalığı elomerıılonefritlerdir. Transplantasvonların 10'u kadavradan, 104ü ise canlı donörlerden vapılmıştır. İki diabetik hastava böb¬rek ile birlikte pankreas transplantasvonu da vapılmış-tır. Bir kadın hasta transplantasvondan 55 av sonra doğum vaparak sağlıklı bir çocuk sahibi olmuştur. Halen 47greft fonksivonedir. 38 greft fonkstyonu-nu kavbetmiştir. 6 hasta fonksivone bir grefle sahipken vefat etmiştir. 23 hastanın sevri ise merkezimize kontro¬le gelmeve devam etmediklerinden bilinememektedir. Greft vaşam oranları 1 vıllık %71, 5 vıllık %55'dir. Hasta vaşam oranları da 1 vıllık %89 ve 5vıllık %84 bulunmuştur. Siklosporin uvgulamasının başladığı 1988 vılından sonra greft ve hasta vaşam oranlarında vükselme göriilmüştür.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Dawson-Saunders B, Trapp RG: Basic and Clinical Biostatistics. London, Sydney, Toronto, Mexico, New Delhi, Tokyo, Singapore, Rio de Janerio, New Jersey. Prentice-Hall International. Inc. 1990; 186-206.
Taşdemir I, Arık
N
, Karaaslan K, Yasavul ü, Turgan Ç, Çağlar Ş, Bakkaloğlu M. An experience witht renal transplantation involving 68 patients. Recent advances in Nephrology and Transplantation. (Ed). Haberal MA. Haberal Education and Reserarch Foundation. Ankara 1990; 189-194. Ataman R, Önen K, Sanyan N, Ayaz N. Dalmak S, Ülkü U, Erek E, Serdengeçti K, Göknay E, Taşıçı H, Kalafat H. Renal transplantasyonda üçlü tedavi (siklosporin, azathioprin, perdnisolon) ve sonuçlarımız. Türk Nefroloji, Dializ ve Transplantasyon Dergisi 1992; 1:34-39.
Fansbinder W, Brunner FP, Brynger H, Ehrich JHH, Geerlings W Raine AEG, Rizzoni G, Selwosi NH, Tuveson G, Wing AJ: Combined report on regular dialysis and transplantation in Europe, XX, 1989. Nephrology, Dialysis, Transplantation, 6, supp. 1991;l:5-35.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com