You are here

HEMODİYALİZ VE KRONİK AMBULATUAR PERİTON DİYALİZİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALAR VE BU HASTA YAKINLARININ DEPRESYON, ANKSİYETE VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF PATIENTS ON HEMODIALYSIS AND CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS AND THEIR RELATIVES IN TERMS OF DEPRESSION, ANXIETY AND QUALITY OF LIFE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study at compared patients on hemodialysis (HD) and continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and their relatives in terms of depression, anxiety and quality of life. Forty-five HD patients and 22 of their relatives were compared to 25 CAPD patients and their 17 relatives using the Hamilton Depression Scale, Beck Depression Scale, Hamilton Anxiety Scale and Quality of Life in Depression Rating Scale. The four groups were compared using the Multiple Range Test (Least significant difference). No significant difference was determined between the four groups in terms of depression and anxiety. Quality of life scores of HD patients were significantly lower than that of CAPD patients and their relatives.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada hemodiyaliz (HD) ve kronik ambula-tuar periton diyalizi (CAPD) tedavisi gören hastalar ve bu hasta yakınlarının depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 45 HD hastası, 25 CAPD hastası, 22 HD hasta yakını, 17 CAPD hasta yakını alınmıştır. Tüm deneklere Hamilton Depresyon Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği ve Depresyonda Yaşam kalitesi Ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel olarak çoklu karşılaştırma testlerinden, LSD (Least significant difference) testi uygulanarak dört grup birbiri ile karşılaştırılmıştır. Depresyon ve anksiyete açısından dört grup arasında farklılık sap¬tanmamıştır (p=00832). HD hastalarında yaşam ka¬litesi düzeyi CAPD hastaları ve CAPD hasta yakınla¬rına göre belirgin olarak düşük bulunmuştur (F(3.108) - 3.2889, P=0.0236).
FULL TEXT (PDF): 
172-176

REFERENCES

References: 

1. Czaczkes JW, Kaplan Denour A. Chronic Hemodialysis as a way of life. New York: Burunner/Mazel, 1978.
2. Kaplan HI, Sadock BJ (ed). Hemodialysis Units. Synop¬sis of Psychiatry, Fith Edition Baltimore, 1988, pp 426¬427.
3. Green RL, McAllister TW, Bernat JL. A Study of Crying in Medically and Surgically Hospitalized Pati¬ents. Am J Psychiatry, 1987, 144: 442-447.
4. Giicer MK,
Kroni
k Böbrek Hastalarında Tedavi Sürecinde Görülen Ruhsal Belirtiler. Akd. Ü. Tıp Fak. Dergi¬si, 1989, 4: 64-71.
5. Lefebvre
P
, Nosert A, Crombez JC. Psychological and Psychopathological Reactions in Relations to Chronic Hemodialysis. Can. Psychiat. Assoc. J. 1978. 17: 9-13.
6. Abram HS. Renal Dialysis and Liasion Psychiatrist. Can J Psychiat. 1980, 25: 423-477.
7. Livesley IW. Symptoms of Anxiety and Depression in Patients Undergoing Chronic Hemodialysis. Journal of
Psychosomatic R. 1982, 26: 581-584.
8. Özcan E, Yılmaz H, Eryılmaz M ve ark. Hemodiyalize Giren Hastalardaki Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Destekleyici Yaklaşımın ve Moklobemidin Etkisi: Çift Kör Plasebo Kontrollü Bir Çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Der. 1995, 3: 3.
9. Levenson JL, Glocheski S, Psychological Factors Affec¬ting End Stage renal Disease. Psychosomatic, 1991,
32(4): 382-387.
10. Sercan M. Depresif Bozukluklarda Bedensel Belirtilerin Önemi (basılmamış uzmanlık tezi) I. Ü.Tıp Fak. Psiki¬yatri Anabilim Dalı, 1988.
11.
Şa
r V. Depresyon Semptomatolojisi ve Anksiyete ile ilişkisi: Türk Toplumunda Bir Sınıflandırma Çalışması (basılmamış uzmanlık tezi). Ankara: H. Ü. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, 1986.
12.
Teği
n B. Depresyonda Bilişsel Süreçler: Beck Modeline Göre Bir inceleme. Psikoloji Dergisi, 1987, 6: 116-121.
13. Tuynman - Qua T. De Jonghe F, Mckenna S, Hunt S. Quality of Life in Depression Rating Scale. Ibero Publi¬cations, Houten, The Nederlans, 1992.
14. Öztürk MO. Ruh sağlığı ve Bozuklukları, Hekimler Ya¬yın Birliği, 1994, Ankara, s: 226.
15. Nolph KD. CAPD Education Program. University of Missouri, Health Science Center, Columbia, Missouri,
USA, January, 1994.
16. Coles GA, The Sucessfull Use of CAPD. Institue of
Nephrology, Cadiff Royal Infirmary, 1994.
17. Wallcott DL, Nissenson AR. Quality of Life in Chronic Dialysis Patient: Critical Comparison of CAPD and HD.
AJKD. 1988,11(5): 402-412.
18. Disney A. Prescription and Pactise of Dialysis in Avut-
ralia, 1988. AJDK. 1990, 15(5): 494-499.
175
19.
Salihoğl
u A. Kronik Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Anksiyete. A. Ü. Tıp Fak. Psikiyatri Kürsüsü, Uzmanlık Tezi, Ankara, 1980, s: 7-8, 55.
20. Ford VC, Castelnuovotedesco P. Hemodialysis and Re¬nal Transplantation-Psychopathological Reactions and Their Management in Psychosomatic Medicine. It's Cli¬nical Applications, Wittkowep Eric, Wames H. (eds), Harper and Row, Publishers, Moryland, 1977, s: 74-85.
176

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com