You are here

HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN YETİYİTİMİ, DEPRESYON VE ANKSİYETE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF PATIENTS ON HEMODIALYSIS AND CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS IN TERMS OF DEPRESSION, ANXIETY AND DISABILITY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the chronic renal failure patients undergoing hemodialysis (HD) or continuous ambulatory peritoneal dialysis (SAPD) therapy were compared in terms of aspects of disability, depression, anxiety with the investigation of the chronic illness and the pscyhiatric status. We evaluated 37 hemodialysis (20 male, 17 female, mean age 44.4) and 25 SAPD (17 male, 8 female, mean age 43.9) patients. Brief Disability Questionnaire (BDQ), Spielberger State-Trait Anxiety and Beck Depression Inventory were applied to all patients. More severe depression and more continuous anxiety scores were observed in the hemodialysis group when compared to SAPD group. No difference due to BDQ is observed between two patients groups. Hemodialysis patients seem to had more disability in some parameters when compared to SAPD patients. On the other hand strong correlation was observed between disability and depression, state and trait anxiety scores in hemodialysis patients, whereas in SAPD patients, disability correlates only to depression. SAPD therapy is believed to provide more comfortable and independent life to ESRD patients. The reason of severe disability and poorer life quality in hemodialysis patients may be due to different properties of these therapeutic approaches. High frequency of psychiatric problems and related disability, in hemodialysis patients were supposed to inversely effect the prognosis and compliance.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, kronik böbrek yetmezliği (KBY) nedeniyle hemodiyaliz (HD) veya sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan hastalar yetiyitimi, depresyon ve anksiyete yönünden karşılaştırılmış ve kronik bedensel hastalık, ruhsal sorunlar ve yetiyitimi durumu arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma, 37'si HD (20 erkek, 17'kadın, yaş ortalaması 44.4) ve 25 i SAPD (17 erkek, 8 kadın, yaş ortalaması 43.9) hastası olmak üzere toplam 62 hasta üzerinde yapılmıştır. Tüm hastalara Kısa Yetiyitimi Ölçeği ("Brief Disability Questionnaire"), Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ve Beck Depresyon Ölçeği verilmiş ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Hemodiyaliz hastalarında, depresyon ve sürekli kaygı düzeyleri SAPD hastalarına göre daha yüksek saptanmıştır. Kısa yetiyitimi ölçeğine göre iki hasta grubu arasında yetiyitimi açısından fark bulunmamıştır. Ancak, bazı alt değişkenlerde HD hastaları SAPD hastalarına göre daha fazla yetiyitimine uğramaktadırlar. Diğer yandan, HD hastalarında yetiyitimi ile depresyon, durumluk ve sürekli kaygı puanlan arasında yüksek korelasyon bulunurken, SAPD hastalarında yetiyitimi ile yalnız depresyon düzeyi arasında korelasyon bulunmuştur. Hemodiyaliz hastalarında bazı alanlarda yetiyitiminin yüksek ve yaşam kalitesinin daha olumsuz olması iki diyaliz tedavisi arasındaki uygulama biçimi ile ilişkili olabilir.
FULL TEXT (PDF): 
137-140

REFERENCES

References: 

1. WHO. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps: a Manual of Classification Relating to the Consequences of Disease. Cenevre. 1980
2.
Kapla
n İ., Yarı Kırsal Bir Alanda Sağlık Ocağına Başvuran Hastalarda Yetiyitimi. Türk Psikiyatri Dergisi 1995; 6(3) 169-79.
3. Kaplan HI, Sadock BJ. Hemodialysis Units. Kaplan HI,
Sadock BJ (eds.) Synopsis of Psychiatry Fifth Edition. Baltimore: Williams and Wilkins, 1988:426-427.
4. Green RL, McAllister TW, Bernat JL. A study of crying
in medically and surgically hospitalized patients. Am.
J. Psychiatry 1987; 144: 442-447.
139
5.
Özca
n E., Yılmaz H.,Eryılmaz M. ve ark. Hemodiyalize giren hastalardaki anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine destekleyici yaklaşımın ve moklobemidin etkisi: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma 3P Dergisi 1995; (3)3: 168-171.
6. Özatalay E., Kronik Hemodiyaliz Programındaki Hastalarda Anksiyete. Uzmanlık Tezi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,
1990.
7. Gücer M.K., Kronik böbrek hastalarında tedavi sürecinde görülen ruhsal belirtiler. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1989; 4: 64-71.
8.
Keçecioğl
u N., Özcan E., Yılmaz H. ve ark. Hemodiyaliz ve kronik ambulatuar periton diyalizi tedavisi gören hastalar ve bu hasta yakınlarının depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1995; 3: 172-176.
9. Levy BL. Psychology and rehabilitation. Daugirdas JT, Ing TS (eds) Handbook of Dialysis. Boston/Toronto:
Little Brown and Company, 1988: 279-283.
10. Hemodiyaliz Hastalarının Psiko-sosyal Sorunları Üzerine Bir Araştırma. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organ Nakli ve Diyaliz Şubesi, Ankara, 1995.
11. Wolcott DL, Nissenson AR. Quality of life in chronic dialysis patients: A critical comparison of continuous ambulatory peritoneal dialysis (SAPD) and hemodialysis. Am. J. Kidney Diseases 1988; XI (5): 402-412.
12. Öner N., LeCompte A. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. 2. baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1985.
13. Teğin B. Depresyonda bilişsel süreçler: Beck modeline göre bir inceleme. Psikoloji Dergisi, 1987; 6: 116-121.
14. Erengin K.H., Antalya Kent Merkezinde Yaşayan 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Morbidite Sıklığı ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Uzmanlık Tezi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
Antalya 1996.
140

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com