You are here

CAPD HASTALARINDA MANTAR PERİTONİTLERİ

FUNGAL PERITONITIS IN PATIENTS ON CAPD

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Peritonitler kronik periton diyaliz tedavisinin en sık görülen komplikasyonu olup bu hastalardaki mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir (1-3). Peritonitlerin % 90-95'inden patojenik bakteriler sorumlu iken % 2-10 kadarı mantarlara bağlı olarak gelişmektedir. Diyaliz tekniğindeki gelişmeler sonucunda bakteriyel peritonitlerin görülme sıklığının azalmasına karşın, mantar peritonitleri aynı sıklıkta görülmeye devam etmektedir. Bildirilen mantar peritoniti olguların yaklaşık olarak % 80-90'ında sorumlu etkenler başta Candida cinsleri olmak üzere maya mantarlarıdır. Candida albicans, C. parapsilosis en sık görülen etkenlerdir, ancak C. tropicalis, C. guilliermandii, C. pseudotropicalis, C. lipolytica, C. famata, ve C. kusei gibi diğer candidalarla da peritonitler görülmektedir. Daha nadir olarak Torulopsis glabrata, Rhodotorula rubra, Geotrichum candidum gibi küf ve diğer maya mantarlarına bağlı peritonitler saptanmaktadır (1-6). Mantar peritonitlerinin gelişmesine neden olan olaylar çok açık değildir. Anatomik, metabolik, kimyasal ve immünolojik bir çok faktör infeksiyonun gelişmesine ortam hazırlamaktadır. Hazırlayıcı faktörler olarak, multiple myeloma gibi altta yatan hastalıklar, immunosüpresif ilaç kullanılması, glukoz içeriği yüksek solüsyonlar, yabancı cisim varlığı, gastrointestinal hastalıklar ve antibiyotik tedavisi suçlanmaktadır. Periton kavitesine sürekli olarak verilen sıvı, normal host savunma mekanizmasını ve peritoneal çevreyi bozabilmektedir (7,8). Tırnak, deri ve vaginal mantar enfeksiyonları, barsak perforasyonu, divertikulit ve bağlantı sisteminin direkt kontaminasyonu kaynak olarak bildirilmektedir (9,10). Sistemik veya intraperitoneal kullanılan antibiyotikler deride ve barsak florasında bakterileri baskılayarak mantarların kolonizasyonuna neden olmaktadır. Antimikrobiyal tedaviyi takiben SAPD hastalarının fekal florasında Candida izole edilebilmektedir (11). intestinal kandida kolonizasyonunun nasıl mantar peritonitine yol açtığı açık değildir. Köpeklerde intestinal mikroorganizmaların peritoneal irrigasyondan sonra transmural migrasyonu gösterilmiş olmakla birlikte insanlarda böyle bir geçiş hala tartışmalıdır (10). Literatürde bildirilen olguların önemli bir kısmı bakteriyel peritonit nedeniyle antibiyotik almakta olan hastalardır. Bakteriyel peritonitler nedeniyle oluşan inflamasyon muhtemelen mantar etkeninin peritona invazyonunu kolaylaştırmaktadır. Tekrarlayan bakteriyel peritonit atakları mantar peritoniti gelişme riskini arttırmaktadır. İmmunosüpresif tedavi almakta olan veya human immunodeficiency virus ile enfekte hastalar mantar peritoniti bakımından risk grubundadır. Mantar, peritoneal kaviteye direkt kateterden invazyon ile, hava kontaminasyonu, yada tuba uterinalar yoluyla girmektedir (10,11). Literatürde hava koşulları ile mantar peritoniti arasında ilişki olduğunu bildiren çalışmalar görülmektedir. Bir çalışmada çok sıcak ve nemli iklim koşullarında daha sık mantar peritoniti geliştiği bir diğerinde ise nemle ilgisi olmayıp sıcak hava koşullarında geliştiği iddia edilmiştir (12,13). İngiltere'de 12 CAPD hastasında güvercinlere bağlı epidemik C. parapsilosis peritoniti bildirilmiştir (14). En sık saptanan semptomlar karın ağrısı, yüksek ateş, ishal, diyalizat sıvısında bulanıklıktır. Mantar peritonitlerinin klinik bulgu ve semptomları bakteriyel peritonitlerden farklı olmamakla birlikte sıklıkla bulgular daha sinsi seyretmekte, aralıklı olarak diyalizat sıvısında bulanıklaşıp berraklaşma görülebilmektedir. Çoğu zaman diyalizat sıvısı sürekli olarak bulanık hale geldikten sonra ateş, karın ağrısı ve gastrointestinal bulgular ortaya çıkmaktadır (15,16). Peritoneal mantar enfeksiyonunun sistemik yayılımı nadir de olsa görülmektedir (17). Mantar peritonitleri için tanı kriterleri bakteriyel peritonitlerden farklı olmayıp diyalizat sıvısında mm de 100'den fazla beyaz küre saptanması, beyaz küre hücre ayırımının % 50'den fazlasını polimorfonükleer hücrelerin oluşturması, karın ağrısı ve hassasiyet, periton diyaliz sıvısında mantarın izolasyonudur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

I Popovich RP,
Moncrief JW, Nolph KD, Ghods AT, Twardowski ZJ, Pyle WK. Continuous ambulatory peritoneal dialysis. Ann Intern Med 1978; 88: 449-456.
2. Rubin J, Rogers WA, Taylor HM, Everett ED, Prowant BF, Fruto LV, et al. Peritonitis during continuous ambulatory peritoneal dialysis. Ann Intern Med 1980; 92:7-13
3 Pollock CA, Ibels LS, Caterson RJ, et al. Continuous ambulatory peritoneal dialysis: Eight years of experience at a single center. Medicine 1989; 68: 293¬308.
4 Kerr CM, Perfect JR, Craven PC, et al. Fungal
peritonitis in patients on continuous ambulatory
peritoneal dialysis. Ann Intern Med 1983; 99: 334-337.
5 Agarwal S, Goodman NL, Malluche HH. Peritonitis due to Exophilia jeanselmei in a patient undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Am J
Kidney Dis 1993; 21: 673-645.
6 Koç AN, Utaş C, Oymak O, Sehmen E. Peritonitis due to Acremonium strictum in a patient on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephron 1998; 79:357¬358.
7 Holmes C, Lewis S. Host defense mechanisms in the cavity of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Pt. 2. Humoral defense. Perit Dial Int 1991; 11:112-117.
8 Fenton SSA. Peritonitis related deaths among CAPD
patients. Perit Dial Bull 1983; 3:S9
9 Johnson RJ, Ramsey P, Gallaher N, Ahmed S. Fungal peritonitis in patients on peritoneal dialysis: Incidence, clinical features and prognosis. Am J Nephrol 1985; 5: 169-175.
10 Lo WK, Chan TM, Lui SL, et al. Fungal Peritonitis-Current Status 1998. Perit Dial Int 1998; 11 (Suppl 2)
286-290
II Arfania D, Everett D, Nolph KD, Rubin J. Uncommon causes of peritonitis in patients undergoing peritoneal
dialysis. Arch Intern Med 1981; 141: 61-64
12 Bordes A, Campos-Herrero MI, Fernandez A, Vega N, Rodriguez JC, Palop L. Predisposing and prognostic factors of fungal peritonitis in peritoneal dialysis. Perit
Dial Int 1995; 15:275-276
13 Chan TM, Chan CY, Cheng S W, Lo WK, Lo CY,
Cheng IKP. Treatment of fungal peritonitis complicating continuous ambulatory peritoneal dialysis
with oral fluconazole. A series of 21 patients. Nephrol
Dial Transplant 1994; 9: 539-542
14 Greaves I, Kane K, Richards NT, Elliott TS.I, Adu D,
Michael J. Pigeons and peritonitis. Nephrol Dial
Transplant 1992; 7: 967-969
15 Goldie SJ, Kiernan-Troidle L, Torres C, et al. Fungal peritonitis in a large chronic peritoneal dialysis population: A report of 55 episodes. Am J Kidney Dis
1996;28:86-91.
16 Benevent D, Peyronnet P, Lagarde C, Leroux-Robert C. Fungal peritonitis in patients on continuous ambulatory
peritoneal dialysis. Nephron 1985; 41: 203-206
17 Bayer AS, Blumenkrantz M.I, Montgomerie JZ, Galpin JC, Coburn JW, Guze LB. Candida peritonitis. Am J Med 1976;61:832-840
18 Taskapan H, Özener Ç, Ateş K, et al. (TULIP) The rate, risk factors and outcome of fungal peritonitis in CAPD patients: Experience in Turkey. Perit Dialysis Int (Baskıda).
19
Taşkapa
n H, Utaş C, Çınar S, Koç N, Doğukan A, Oymak O. Sürekli ayaktan periton diyaliz hastalarında mantar peritoniti gelişmesinde risk faktörleri. Türk
Nefroloji Diyaliz Transplantasyon 1998; 7: 202-207
20 Cecchin E, Marchi SD, Panarello G, Tesio F. Chemotherapy and / or removal of the peritoneal catheter in the management of fungal peritonitis
complicating CAPD. Nephron 1985; 40: 251-252
21 Nagappan R, Collins JF, FRACP, Lee WT. Fungal
peritonitis in continuous ambulatory peritoneal Dialysis-The Auckland experience. Am .1 Kidney Dis
1992; 20 (5):492-496
22 Marrie TJ, Noble MA, Costerton JW. Examination of the morphology of bacteria adhering to peritoneal dialysis catheters by scanning electron microscopy. J
Clin Microbiol 1983;65:1388-1398.
23 Rubin J, Kirchner K, Walsh D, Green M, Bower .1.
Fungal peritonitis during continuous ambulatory peritoneal dialysis: A report of 17 cases. Am J Kidney
Dis 1987; 5: 361-368.
24 Como AJ, Dismukes EW. Oral azole drugs as systemic
antifungal therapy. N Engl J Med 1994; 330 (4):263-
272
25 Keane WF, Alexander SR, Bailie GR, Boeschoten E, Gokal R, Golper TA et al Peritoneal dialysis-related peritonitis treatment recommendations: Perit Dial Inl 1996; 16:557-573
26 Kameoka H, Kumakawa K, Matuoka T, Nakano M, Shiraiwa Y, Yamaguchi O. Intraperitoneal Fluconazole for fungal peritonitis in CAPD: report of two cases.
Perit Dial Int 1999; 19 (5), 481 -483.
27 Keogh JAB, Carr ME, Murray F, McEvoy M, Grant G,
Keane CT. Treatment of fungal peritonitis in CAPD patients using peritoneal lavage. Perit Dial Bull 1985; 5: 67-69
176
28 Kraus ES, Spector DA. Characteristics and sequel of peritonitis in diabetics and non diabetics receiving chronic intermittent peritoneal dialysis. Medicine 1983; 62: 52-57
29 Swartz RD. Chronic peritoneal dialysis: Mechanical and infectious complications. Nephron 1985; 40:29-37
30 Thodis E, Vas SI, Bargman JM, Singhal M, Chu M, Oreopoulos DG. Nystatin propylaxis: its inability to prevent fungal peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Perit Dial Int 1998; 18
(6): 583-589
177

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com