You are here

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA KYOTO PROTOKOLÜ, PARİS ANLAŞMASI VE PAZARLAMA ALANINA DAİR ÇIKARIMLAR

CLIMATE CHANGE IN THE CONTEXT OF THE KYOTO PROTOCOL, THE TREATY OF PARIS AND CONCLUSIONS ON THE MARKETING AREA

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is seen that Global warming will be one of the most significant issue in the future that humanity would face. The harmful effect of the global warming causes to change order of climates. In this study, how climate change emerged and in which frame the issue is handled will be revealed by doing literature research. Additionally, how Kyoto Protocol and Paris Settlement, which has risen as a solution for climate change, effected and could effect in the future will be examined from various aspects. Because of the purpose for making inferences from existing facts, exploratory research method was preferred. In this study, the lack of obligatory of Kyoto Protocol and the Paris Settlement in terms of business could concern to be taken seriously enough. It is also noted that business need to reconsider the marketing strategies for a sustainable world.
Abstract (Original Language): 
Gelecekte insanlığın karşı karşıya kalacağı en önemli sorunlardan birinin küresel ısınma olduğu görülmektedir. Küresel ısınmanın yeryüzünü olumsuz yönde etkilemesi, iklimlerin düzeninin değişmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin nasıl ortaya çıktığı, hangi çerçevede ele alındığı literatür araştırması yapılarak ortaya konulacaktır. Çalışmada ayrıca iklim değişikliğine bir çözüm olarak harekete geçirilen Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması’nın pazarlama alanını nasıl etkilediği ve etkileyebileceği çeşitli açılardan incelenecektir. Var olan olguya dair çıkarımlar yapma amacı güdülmesi nedeniyle keşifsel araştırma modeli benimsenmiştir. Çalışmada Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşmalarının bağlayıcı olmamasının işletmeler açısından yeteri kadar ciddiye alınamayabileceğine dair endişelere yer verilmiştir. Ayrıca işletmelerin sürdürülebilir bir dünya için pazarlama stratejilerini yeniden ele alması gerektiğine dikkat çekilmiştir.
12
29

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ayyıldız, H., & Genç, K. Y. (2008). Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin
Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları İle İlgili Tutum ve Davranışları Üzerine Bir
Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12 (2).
Binboğa, G. (2014). Uluslar arası Karbon Ticareti ve Türkiye. Yaşar Üniversitesi Dergisi , 9
(34), 5732-5759.
Çamlıca, Z., & Akar, G. S. (2014). Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik Uygulamaları.
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi .
Eslen, N. (2010, 8 15). İklim Değişikliği ve Türkiye'nin Güvenliğine Etkileri. Stratejik
Araştırmalar , 8 (15), s. 237-275.
Güçlü, S. B. (?, ? ?). Kyoto Protokolü ve Türkiye'nin Protokol Karşısında Durumu. Metalürji
Dergisi (142), s. 1-4.
Güneş, Ş. A. (2011). İklim Değişikliği Yükümlülüklerine Uygunluğun Sağlanması: Kyoto
Protokolü Uygunluk Mekanizması. Uluslararası İlişkiler , 8 (31), 69-94.
Hoad, D. (2015). Reflections on small island states and the international climate change
negotiations (COP21, Paris, 2015). Island Studies Journal , 10 (2), 259-262.
Honda. (2015). Honda. 12 27, 2015 tarihinde Honda: www.honda.com.tr adresinden alındı
Karabıçak, M., & Özdemir, M. B. (2015). SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN
KAVRAMSAL TEMELLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 6 (13), 44-49.
Karakaya, E., & Sofuoğlu, E. (2015). İklim Değişikliği Müzakerelerine Bir Bakış: 2015 Paris
İklim Zirvesi. International Symposium on Eurasia Energy Issiues. İzmir.
Keskin, T. (2008). İklim Değişikliği Süreci ve Kyoto Protokolü. Mühendis ve Makina , 49 (591),
62-68.
Kılıç, C. (2009). KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA ÇABALARI VE TÜRKİYE. C.Ü. İİBF Dergisi , 10 (2).
Kuşat, N. (2012). SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER İÇİN KURUMSAL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İÇSEL UNSURLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi ,
14 (2).
Müdürlüğü, D. G. (2010). DSİ İklim Değişikliği Birimi. Aralık 27, 2015 tarihinde DSİ Web
Birimi: http://www.dsi.gov.tr/docs/iklimdegisikligi/
iklim_degisikligi_cerceve_sozlesmesi_ve_turkiye.pdf?sfvrsn=2 adresinden alındı
Özdemir, E. (2008). Küresel Isınmanın Etkilerine Karşı Bir Önlem: Hava Türevleri ve Pazarlama
Stratejilerinde Yardımcı Olarak Kullanımı. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi , 10 (1), 141-162.
Turkish Journal of Marketing Vol.:1 Issue:1 Year: 2016 pp. 12-29
Mahmut Selami AKIN
29
Web Siteleri
http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/Kyoto.aspx?sflang=tr, Çevre ve Orman Bakanlığı Web
Sitesi, Erişim Tarihi: 27.12.2015.
http://www.mediacatonline.com/hm-surdurulebilir-moda-geri-donusum/,MediaCat Dergisi Web
Sitesi, Erişim Tarihi: 27.12.2015.
http://www.kargo.com.tr/haber.aspx?id=21, Erişim Tarihi: 27.12.2015.
https://www.coca-colaturkiye.com/cevre/surdurulebilir-ambalajlama, Coca Cola TR Web Sitesi,
Erişim Tarihi: 27.12.2015
http://www.eie.gov.tr/teknoloji/ccs_nedir.aspx, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Web
Sitesi, Erişim Tarihi: 28.12.2015.
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/, BM Web Sitesi, Erişim Tarihi:
28.12.2015.
http://www.xerox.com/about-xerox/environment/carbon-footprint/trtr.html, Xerox Web Sitesi,
erişim tarihi: 28.12.2015.
www.migros.com.tr, Migros Web Sitesi, Erişim Tarihi: 27.12.2015.
www.honda.com.tr, Honda Web Sitesi, Erişim Tarihi: 27.12.2015.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com