You are here

ŞEHİR PAZARLAMASI VE MARKALAŞMASI KAPSAMINDA YOZGAT İLİNİN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER

EVALUATION OF THE TOURISM POTENTIAL OF YOZGAT IN THE SCOPE OF CITY MARKETING AND BRANDING AND SUGGESTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Tourism is one of the tools that play an important role not only in the countries but also in the development of the cities. Cities are looking for ways to develop different methods and different strategies to attract more tourists in an increasingly competitive environment. One of the important tools that will help the city to attract more tourists is city marketing. City marketing can be described as the introduction of the values that the city possesses by using marketing methods and tools, considering it as a product. It may be possible to increase the brand recognition and attractiveness of the city and thus attract more tourists by making it a city brand through city marketing and increasing the brand image. The aim of this study is to evaluate the tourism potential of Yozgat province within the scope of city marketing and branding and to present the current situation and to make proposals for Yozgat province from other examples in the world and our country. In this context, after literature survey was conducted and information about city marketing, brand city creation and sample cities was presented, the potential that Yozgat province has as a touristic product has been examined and suggested. It is considered that the study will contribute to increasing the tourism potential of Yozgat Province.
Abstract (Original Language): 
Turizm sadece ülkelerin değil şehirlerin de kalkınmasında önemli rol oynayan araçlardan birisidir. Şehirler, artan rekabet ortamında daha fazla turist çekebilmek için, farklı yöntemler, farklı stratejiler geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Şehrin daha fazla turist çekebilmesine yardımcı olacak önemli araçlardan birisi de şehir pazarlamasıdır. Şehir pazarlaması, şehri bir ürün olarak düşünüp, pazarlama yöntem ve araçlarını kullanarak şehrin sahip olduğu değerlerin hedef kitlelere tanıtılması olarak tanımlanabilir. Şehir pazarlaması yoluyla şehri bir marka haline getirip, marka imajını yükselterek, şehrin tanınırlığını ve çekiciliğini yükseltmek ve bu sayede daha fazla turist çekmek mümkün olabilir. Bu çalışmanın amacı, şehir pazarlaması ve markalaşması kapsamında, Yozgat ilinin turizm potansiyelini değerlendirmek, mevcut durumu ortaya koymak, dünyadaki ve ülkemizdeki diğer örneklerden yola çıkarak Yozgat ili için önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda, literatür taraması yapılarak şehir pazarlaması, şehir markalaşması ve örnek şehirler hakkında bilgiler sunulduktan sonra, Yozgat ilinin turistik ürün olarak pazarlanmasında sahip olduğu potansiyel incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın Yozgat ilinin turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akdoğan, Ş., Akkuş Karkın G., (2010). Şehir Pazarlaması Kapsamında Bir İmaj Çalışması: Sivas Örneği, I.
Disiplinlerarası Turizm Araştırmalı Kongresi, Nevşehir, 540-556.
Altunbaş, H. (2007). Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması “Şehirlerin Markalaşması”, Selçuk İletişim Dergisi, 4
(4), Konya, 143-155.
Altunışık R., Özdemir Ş., Torlak Ö., (2006). Modern Pazarlama, 4. Baskı, Değişim Yayınları, İstanbul.
Ar A.A., (2004).Marka ve Marka Stratejileri, Detay Yayıncılık, Ankara.
Avcılar, M.Y., Kara E., (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür
İncelemesi, Journal of Social Sciences and Humanities Researches, Spring, 34, 76-94.
Aydın, E. (2015). Gastronomi Turizminin Şehir Markalaşmasına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Afyonkocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD,
Afyon.
Balencourt A., Zafra A.C. (2012). City Marketing: How to promote a city? The case of Umeå, Master Thesis, Umeå
Univetsity, School of Business, Umeå, Sweden.
Başpınar, O., (2015). Şehir Markalaşması ve Ankara Örneği, Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire
Başkanlığı, Ankara.
Cevher, E., (2012). Kentsel Markalaşma Süreci: Antalya Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1), 105-115.
Demirdöğen, S. (2009). Şehir Markası Oluşturma ve Şehir Markası Bileşenlerinin İncelenmesi: Erzincan İli Üzerine
Bir Saha Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme
ABD, Erzurum.
Dinçer, Ö., (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
Giritlioğlu İ., Avcıkurt C., (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye’deki
Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 3 (4), Adıyaman, 74-89.
Göret Özdemir A., (2013). Şehir Varlıklarının Şehir Pazarlamasındaki Önemi: Alanya Örneği, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD, Antalya.
Hacıhasanolu O., Hacıhasanoğlu I.,(1995). Mimari ve Kentsel Kimlik-Venedik Örneği, Yapı-Kültür, 158, 46-50.
Hacıoğlu, H.A., (2013). Şehir Pazarlaması ve Şehir Markalaşması Çerçevesinde Şehir İmaj Algısının Ölçümü:
Eskişehir’de Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme ABD, Kütahya.
Hem L.E., Iversen N. M., (2004). How to Develop a Destination Brand Logo: A Qualitative and Quantitative
Approach, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 4 (2), 83-106.
İlgüner, M., (2006). Türkiye’de Marka Yaratma ve Yaşatmanın Altın Kuralları, Rota Yayıncılık, İstanbul.
İsen, İ., (2013). Bir Şehrin Markalaşması ve Şehir Pazarlaması Açısından İncelenmesi: Örnek Bir Uygulama,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Niğde.
Turkish Journal of Marketing C.:2 S.:1 Yıl:2017, ss. 1-20
Turkish Journal of Marketing Vol.:2 Issue:1 Year: 2017 pp. 1-20
20
Kavaratzis M., (2004), From City Marketing to City Branding: Towards A Theoretical Framework for Developing
City Brands, Place Branding, 1 (1), 58-73.
Kavaratzis, M., Ashworth G., (2008). Place marketing: how did we get here and where are we going?, Journal of
Place Management and Development, 1, (2), 150-165.
Kotler, P., Arstrong G., (1997). Marketing: An Introduction, Fourth Edition, Prentice-Hall , New Jersey.
ORAN, Yozgat İli İmalat Sanayi Raporu.
Öztürk, N., (2010). Marka Yönetimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
Polat, C. (2007). Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 10 (1-2), 231-258.
Rainisto S.K., (2003). Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe
and the United States, Doctoral Dissertation, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and
International Business, Helsinki.
Seisdedos, G., Vaggione, P., (2005). The City Branding Processes: the case of Madrid, 41st ISoCaRP Congress, 1-10.
Tanıtım Kitapçığı, (2007). Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
Yarar, A.E. (2010). Şehir Pazarlaması ve Şehir Varlıkları: Konya ve Mevlâna Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, Konya.
Zeren, E. H., (2012). Kent Markalaşması Sürecinde İç Girişimcilik Faktörü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1), 95-104.
Zorlu, T., Aydıntan, E., Engin, E., (2010). Kent Kimliği: Tanjant ve Karadeniz Sahil Yollarının Trabzon Kent
Kimliğine Etkileri, Mimarlık Dergisi, 352,
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=366&Re....
http://cehirliklalesi.blogspot.com.tr/, Erişim Tarihi:29.03.2017.
http://termalrehber.com/yozgat-ili-sifali-sulari-ve-kaplicalari/, Erişim Tarihi:29.03.2017.
http://www.bozokyildizi.org/v1/index.asp?sayfa=6 , Erişim Tarihi: 28.03.2017.
http://www.kumbetova.com/konu-yozgatli-unlu-guresciler-kimler.html, Erişim Tarihi:31.03.2017.
http://www.yozgat.bel.tr/icerik/40/31/tarihce.aspx Erişim Tarihi: 28.03.2017.
http://www.yozgatkulturturizm.gov.tr, Erişim Tarihi: 28.03.2017.
https://inspirationalgeek.wordpress.com/2015/09/25/dubai-logo/, Erişim Tarihi: 28.03.2017.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yozgat_(il), Erişim Tarihi: 28.03.2017.
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx, Erişim Tarihi: 20.03.2017.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com