You are here

KONJONKTÜR HAREKETLER VE İŞLETMELERİN YATIRIM KARARLARININ FİRMA-MENKUL KIYMET YATIRIMLARI AÇISINDAN KAVRAMSAL İNCELEMESİ

CONCEPTUAL STUDY ON ECONOMIC CYCLES, AND DECISIONS OF THE FIRM INVESTMENTS IN TERMS OF THE FIRM STOCK MARKET INVESTMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Economic Cycles in economy have great role in making decisions the formation and cycles of the Arms as stock market investors in the economical environment must take up very important thing changeable thing in business decisions. In this context, the types of economic cycles, the decisions of the firm investments and firm stock market investments have been studied. Investment principles, investment types, investment areas preferred by the firms as stock and investment funds, portfolio management, portfolio types, and portfolio selection approaches has been explained.
Abstract (Original Language): 
Ekonomide konjonktür hareketleri karar almada büyük önem taşımaktadır. Menkul kıymet yatırımcısı olarak işletmelerin genel ekonomik çevredeki oluşumları ve konjonktürel hareketleri işletme kararlarında önemli bir değişken şekilde ele almaları gereklidir. Bu bağlamda, konjonktürel dalgalanma tipleri, işletmelerin yatırım kararları ve firma menkul kıymet yatırımları incelenmiştir. Yatırım ilkeleri, yatırım türleri ve firmaların menkul kıymet olarak tercih ettikleri yatırım alanlarına, portföy yönetimi ve portföy çeşitleri ile portföy seçim yaklaşımlarına yer verilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AREN, S. (1989). “İstihdam, Para ve İktisadi Politika”, 9. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1989
ASUNAKUTLU, T. (1997). “Sigorta İşletmelerinde Yatırım Yaklaşımları: Alternatif Modeller
ve Türkiye Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Sosyal Bilimle r Enstitüsü, İzmir, 1997
BIERMAN, H. ve SMIDT, S. (1993). “The Capital Budgeting Decision”, 8 th Edition, New York,
Macmillan Publishing Company, 1993
BOLAK, M. (1994). “Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi”, Beta Basım
Yayın Dağıtım Yayın No: 428, Hukuk Dizisi 36,3. Baskı, İstanbul, 1994
CEYLAN, A. ve KORKMAZ, T. (1995). “Borsada Uygulamalı Porfoy Yönetimi”, Ekin
Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, Bursa, 1995
COHEN, J., ROBBINS, S. ve YOUNG, A. (1986). “The Financial Manager”, Ohio, Publishing
Horizons Inc., 1986
DOĞAN, M. (1995). “İşletme Ekonomisi ve Yönetimi”, Genişletilmiş Yeni Baskı, İzmir, 1995
KARSLI, M. (1989). “Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler”, Beta Basın Yayın Dağıtım.,3.
Baskı, İstanbul, 1989
LEE, C.F. (1985). “Financial Analysis and Planning Theory and Application”, California,
Addison-Wesley Publishing Company, 1985
OĞUZ, O. (1961). “Umumi İktisat Nazariyesi”, II. Kitap, Eskişehir, 1961
OLALI, H. ve USTA, Ö. (1987). “İşletme Finansmanı ve Finansal Yönetim”, 2. Baskı, İstiklal
Matbaası, İzmir, 1987
PEKER, A. (1986). “Modern Yönetim Muhasebesi”, 3.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1983
PEKİN, T. (1986). “Makro Ekonomi”, İstiklâl Matbaası, İzmir, 1986
Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Klavuzu, İ.M.K.B. Yayınlan, 13.
Basım, 1998
TANER, B. (1992). “Finansal Planlamada Finansal Projeksiyonlardan Finansal Modellere”,
D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: II, 1992
TANER, B. (1994). “Etkin Piyasa Teorisi ve Portföy Modelleri”, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimle r
Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: II, 1994
TATAR, T. (1993). “Yatırımların Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri”, Gazi Üniversitesi
Yayın No: 182, Ankara, 1993
UNAY, C. (1993). “Makro Ekonomi”, 5. Baskı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1993
YİĞİTBAŞI, Ş. (1985). “Mikro İktisat”, Barış Yayınları, İzmir, 1985
YOZGAT, O. (1983). “İşletme Yönetimi”, Nihat Sayar Yaynı ve Yardım Vakfı İşletmesi Yayınlan
No:375-608, İstanbul, 1983

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com