You are here

SOSYAL GÜVENLİK ÇERÇEVESİNDE EKONOMİ POLİTİK AÇIDAN ÖTEKİLEŞTİRİLME

ECONOMIC AND POLITICIAL OTHERIZATION IN THE CONTECTS OF SOCIAL SECURITY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.30685/tujom.v3i1.29

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main objective of the labor market is to ensure the well-being of the people and the society, thereby ensuring that the future of the person is protected by social security and safeguarding the future. However, nowadays economic growth has increased with wealth, exclusion, otheriziation, poverty and insecurity . In other words, economic activity is far from providing prosperity to large segments of the world's population. The article was written specifically to tell us that the search for prosperity within the social security walks through an unequal line. It is the main idea of the article that the social security practices which are included in a sexist attitude should be brought to the real need segments by putting it into an egalitarian structure from scratch.
Abstract (Original Language): 
İş gücü piyasasının asıl amacı insanın ve toplumun refahını sağlamak buna bağlı olarak insanın geleceği ile ilgili konularda güvence vermek ve yarına güvenle bakabileceği bir sosyal koruma altına alınmasını sağlamaktır Ne var ki, günümüzde ekonomik büyüme zenginlik, dışlanma, ötekileştirme, yoksulluk ve güvencesizlik ile birlikte yükselişe geçmiştir. Bir başka deyişle, ekonomik uğraşı dünya nüfusunun geniş kesimlerine refah sunmaktan uzaklaşmaktadır. Makale ülkemiz özelinde sosyal güvenlik kapsamında ki refah dağılımının eşitsiz bir doğru üzerinden yürüdüğünü anlatmak için yazılmıştır. Cinsiyetçi bir tutum içine giren sosyal güvenlik uygulamalarının tekrardan eşitlikçi bir yapıya sokularak gerçek ihtiyaç kesimlerine ulaştırılması gerektiği makalenin ana fikrini oluşturmaktadır.

REFERENCES

References: 

Arıcı,K. Ve Alper, Y. (2011) Sosyal Güvenlik.
Dedeoğlu, S.(2009) Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Türkiye’de Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın
İstihdamı, Çalışma ve Toplum Dergisi
Evyapan,R (1999) Atatürk ve Sosyal Devlet. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 43, C. XV, Mart 1999
Friedlander, A. W. (1966). Sosyal Refah Hizmetlerine Başlangıç, Çev. Resan Taşçıoğlu. SSYB, Ankara
John Rawls: Adalet Teorisi ve Temel Kavramları, İmaj yayıncılık, Ocak 2014
Kapar R, Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İş Yayınları
Miller, D.,(1999), Principles of Social Justice. Cambridge: Oxford University Press
Ökçesiz, H. (2008).“Hukuk ve Adalet Üstüne Duygular“, İçinde Hukuk ve Adalet Üstüne, Doğu Batı, Yıl 4, Sayı
13
Sayan, İ. (2008). Sosyal Güvenlik Sistemi Kamu Personel Yönetimi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi.
Solmaz E. ve Avcı M. Yoksullukla Mücadelede Sosyal Koruma Harcamaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine
Bir İnceleme, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi / Cilt:6 / Sayı:1 / Haziran 2017 S:52
Yazdan, T. (1998), İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları: Türk Dünyası Araştırma Vakfı Platon
(Eflatun), Devlet, Antik Yayınları
WEB
www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5abcfd89e...
www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5754.html
www.sgkrehberi.com/haber/30029/gss-ile-saglik-aktivasyon-ve-provizyonu-h...
www.sskemekli.com/olen-kisinin-ayligini-kimler-alabilir.html
www.t24.com.tr/haber/yasa-yeniden-duzenlendi-sgkdan-kimler-cift-maas-ala...

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com