You are here

SANAL GERÇEKLİĞİN TURİZME ENTEGRASYONU: SAMSUN’DAKİ 5 YILDIZLI OTELLERDE UYGULAMA

THE INTEGRATION OF VIRTUAL REALITY INTO TOURISM: APPLICATION IN THE HOTELS WITH FIVE STAR IN SAMSUN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.30685/tujom.v3i1.29

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Thanks to the development in the global world, diversification efforts of the businesses increased the competition. Businesses taking advantage of the accessibility and availability of online information remain open to constant research and development. Businesses which are dynamic and open to innovation do not ignore the importance of virtual reality which use it in the tourism sector. Experience in the tourism sector could be available only aftermarket. Virtual reality technology aims to remove factors in human-machine interaction such as mouse, keyboard and monitor which remain as obstacle for humans to feel like in a natural environment. Thanks to the advancement in virtual reality technology, people will be able to have a virtual travel to the places where they have never been before and get information readily. Previous studies on virtual reality in different fields were examined in this study. We aim to examine the integration of virtual reality into tourism in the hotels with five star in Samsun. In-depth interviewing techniques as part of qualitative research techniques were employed in the research. Iinterviews were held with the general managers of the hotels with five star.
Abstract (Original Language): 
Turizmin küresel dünyada gelişmesiyle birlikte işletmelerin farklılaşma çabaları rekabetin artmasına yol açmıştır. Farklılaşma çabasına giren işletmeler bilginin kolay ulaşılabilirliğini özümseyerek sürekli takip ve sürekli gelişime açık duruma gelmeye başlamıştır. Gelişime ve bilgiye açık olan işletmeler sanal gerçekliği görmezden gelmeyerek turizm sektöründe kullanmayı amaçlamaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisi insan-makine etkileşiminde günümüz bilgisayarlarında hâlâ var olan bilgisayar ekranı, klavye veya fare gibi, insanların kendilerini doğal ortamda hissetmelerini engelleyen unsurları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu sayede sanal gerçeklikle ortadan kalkan bu unsurlar sayesinde insanlar daha önceden turizm deneyimi yaşamadığı yerleri sanal ortamda görerek deneyim ve ön bilgi edinmiş olacaktır. Çalışmada sanal gerçeklikle ilgili dünyada farklı alanlarda yapılmış olan araştırmalar incelenmiştir. Bu araştırma Samsun ilindeki dört ve beş yıldızlı otellerde sanal gerçekliğin turizme entegrasyonunun gerçekleşip gerçekleşemediğinin tespitini amaçlamaktadır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmada Samsun ilinde bulunan 5 yıldızlı otellerin genel müdürleri ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 226.
Arat, T., & Baltacıoğlu, S. (2016). Sanal Gerçeklik ve Turizm. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulu Dergisi, 19(1), 103-118.
Balcısoy, S., Kayalar, C., Eren, T., & Koç, E. (2011). Kültürel miras uygulamaları için harici arttırılmış
gerçeklik sistemi geliştirilmesi, TÜBİTAK EEEAG Proje no: 105E087, 2-58.
Binkley, T. (1997). The Vitality Of Digital Creation. The journal of aesthetics and art criticism, 55(2), 107-116.
Cho, Y. H., Wang, Y., & Fesenmaier, D. R. (2002). Searching for experiences: The web-based virtual tour in
tourism marketing. Journal of Travel & Tourism Marketing, 12(4), 1-17.
Coates, G. (1992). Program From Invisible Site-a Virtual Sho, a Multimedia Performance Work Presented By
George Coates Performance Works. San Francisco, CA.
Coleman, B., & Bilge, E. (2012). Hello Avatar: Dijital Neslin Yükselişi. (Çev: E. Bilge) MediaCat Kitapları.
Çolak, C., “Sanal Müzeler”, (Yayımlanmamış Bildiri), 11. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ege Üniversitesi,
Bornova, İzmir, Kasım 2011.
Derman, E.,(2012), "360 Derece Panoramik Sanal Tur Uygulaması (Dumlupınar Üniversitesi Örneği)",
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
Ekin, V. (2013). Sanal Gerçeklik Ortamları ve Uygulamalar: Spor ve Sanal Ortam Göstergeleri. AJIT-e: Online
Academic Journal of Information Technology, 4(13). 8-22.
Giberson, J. (2017). Generation Y, Virtual Reality and Tourism. Tourism Travel and Research Association:
International Conference. 10.
Kayabaşı, Y. (2005). Sanal Gerçeklik ve Eğitim Amaçlı Kullanılması, The Turkish Online Journal of
Educational Technology – TOJET, 4(3), 151-158.
Kurbanoğlu, S. S., 1996, Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi?, Türk Kütüphaneciliği, 10 (1), 21-31.
Kuruüzümcü, R. (2007). Bir Dijital Ortam ve Sanat Formu Olarak Sanal Gerçeklik. Atatürk Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, (12). 93-96.
Oruç, Z. (2016). Müzede Yeni Gerçeklik, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication
TOJDAC, 6(2), 273-290.
Sertalp, E., “Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamalarının Turizm Alanında Kullanımı”, (Yayımlanmamış
Bildiri), 21. Türkiye’de İnternet Konferansı, TED Üniversitesi, Ankara, Kasım 2016.
Sherman, W. R. ve Craig, A. B., (2002), Understanding virtual reality: Interface, application, and design,
Elsevier, p.
Sürücü, O. (2017). Sanal gerçekliğin kültürel mirası korumada kullanımı, Salih Bozok villası örneği (Doctoral
dissertation, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
Caner DURMAZ, Yetkin BULUT, Emre TANKUŞ
Sanal Gerçekliğin Turizme Entegrasyonu: Samsun’daki 5 Yıldızlı Otellerde Uygulama
49
TDK, 2014, Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük.
Thierauf, Robert (1995), "Virtual Reality Systems for Business", Greenwood Publishing Group, USA, 165-173.
Tussyadiah, I. P., Wang, D., & Jia, C. H. (2017). Virtual reality and attitudes toward tourism destinations.
In Information and Communication Technologies in Tourism 2017. Springer, Cham. 229-239.
Türker, İ. Halil (2007), "İmgeden Sanal Gerçekliğe", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Samsun.
Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve
Önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.
Yumurtacı, O. (2016). A Theoretical Framework For The Evaluation Of Virtual Reality Technologies Prior To
Use: A Biological Evolutionary Approach Based On A Modified Media Naturalness Theory. The Turkish
Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 6(2), 181-192.
Yung, R., & Khoo-Lattimore, C. (2017). New realities: a systematic literature review on virtual reality and
augmented reality in tourism research. Current Issues in Tourism, 1-26.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com