You are here

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SEGMENTASYON STRATEJİLERİ: SAMSUN İLİNDEKİ 5 YILDIZLI OTEL UYGULAMASI

SEGMENTATION STRATEGIES IN HOSPITALITY FIRMS: APPLICATION IN THE FIVE STAR HOTEL IN SAMSUN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.30685/tujom.v3i1.28

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, market segmentations and setting specific strategies for target markets are noted among the most important activities an enterprise should engage in. These facilitate the enterprise’s reach out to its target audience, and make it easier to set strategic marketing objectives. Recently, an emphasis on market segmentations and identifying target markets is prevalent among accommodation enterprises bent on achieving their goals and targets. The present study designed in this context intends to see if five-star hotels in Samsun province engage in market segmentation or not; and what they focus on if they do so. The study employed in-depth interviews, a prominent qualitative research technique. The study led to the conclusion that five-star hotel enterprises in Samsun province, which agreed to take part in the study, paid some attention to the strategies to choose target markets, and that the respondents aimed to apply the target market selection strategies.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde, pazar bölümlendirme ve hedef pazar stratejilerinin belirlenmesi işletmelerin yerine getirmesi gereken en önemli faaliyetleri arasında yer aldığı görülmektedir. Bu sayede işletmelerin hedef kitleye ulaşmasının önü açılırken aynı zamanda stratejik pazarlama hedeflerinin belirlenmesi de kolaylaşacaktır. Son dönemde konaklama işletmelerinin pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi uygulamasını amaç ve hedeflerine ulaşabilmek adına önemsediği görülmektedir. Bu düşünceden hareketle oluşturulan araştırma, Samsun ilinde bulunan beş yıldızlı otellerin pazar bölümlendirme yapıp yapmadıkları eğer yapıyorlarsa nelere dikkat ettiklerini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Samsun ilinde bulunan ve araştırmada yer almayı kabul eden beş yıldızlı otel işletmelerinin hedef pazar seçim stratejilerine kısmen önem verdiği görülmekle beraber, cevaplayıcıların hedef pazar seçimi stratejilerini uygulama çabası içinde olduğu sonucuna varılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö. (2002). Modern Pazarlama. İstanbul: Değişim.
Batman, O. (2004). Otel İşletmeleri. Değişim Yayınları.
Croft , M. (1994). Market Segmentation. N.Y. USA: Routledge.
Çabuk, S., & Yağcı, M. (2003). Pazarlamaya Çağdaş yaklaşım. İstanbul: Nobel.
Çavuşgil Köse, B., & Uca Özer, S. (2013). Demografik Değişimler ve Turizm Pazarlamasına Yansımaları.
Turizmde Güncel konu ve Eğilimler (s. 271-288). içinde Detay: Ankara.
Hudson, S. (2008). Tourism and Hospitality Marketing. London: Sage.
Kotler, P. (1996). Principles of Marketing. UK: The European Edition.
Kotler, P. (2014). Marketing for Hospitality and Tourism. Harlow: Pearson Education Limited.
Kotler, P., & Kaller, K. (2009). Marketing management (13th ed.). Upper Saddle River, N.J: Pearson
Prentice Hall.
Kotler, P., Andreasen, A., & Parker, D. (2003). Strategic Marketing For Nonprofit Organizations.
Prentice Hall.
Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
Kozak, N., A.Kozak, M., & Kozak, M. (2001). Genel Turizm İlkeler Kavramlar. Ankara: Detay.
Meydan Uygur, S. (2007). Turizm Pazarlaması. Ankara: Nobel.
Middleton, V., & Clarke, J. (2001). Marketing in Travel and Tourism (Third edition b.). Middleton: British
Library Cataloguing in Publication Data.
Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitapevi.
Raju, G. (2009). Tourism Marketing and Management. Delhi: Manglam Publications.
Rızaoğlu, B. (2016). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay.
Robert C. , B., & Subrata , K. (1974). Market Segmentation Using Models of Multidimensional
Purchasing Behavior. Journal of Marketing.
Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (1994). Fundamentals of Marketing. Singapore: McGraw-Hill Book
Co.
Tek, Ö. (1999). Pazarlama İlkeleri Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları. İstanbul: Beta.
Tekeli, H. (2001). Turizm Pazarlaması ve Planlaması. Ankara: Detay.
Caner DURMAZ, Yetkin BULUT, Emre TANKUŞ
Konaklama İşletmelerinde Segmentasyon Stratejileri: Samsun İlindeki 5 Yıldızlı Otel Uygulaması
64
Tekin, H. (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme
Tekniği. Sosyoloji Dergisi, 3(13), 101-116.
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik. (2005, Haziran 21). (25850).
Uğurlu, K. (2007). Konaklama İşletmelerinde Pazar Bölümlendirme Ve Hedef Pazar Belirleme
Stratejileri: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com