You are here

İran Devrimi’nin Türkiye’de Yansımaları: “İrancılık” ve “İrancı” İslamcılık

The Reflections of Iran Revolution in Turkey: “Pro-Iran” And “Iran-Inspired Islamism

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The Iranian Revolution has had a great impact on the Islamist movements in Turkey as well as in the world. The influence of this effect that will be discussed in this study is “Iran-inspired” Islamism, which is effective at various levels from the revolution to the day in Turkey. “Iran-inspired Islamism” is one of the important areas where religion, society and politics intersect in Turkey and affect each other. In the study, the emergence of this “Iran-inspired” Islamic political trends and their common themes are discussed with reference to private interviews made with the mainstream “Iran-inspired” Islamists in Turkey. As it discusses an overlooked field, this study claims to contribute to literature on Turkey-Iran relations.
Abstract (Original Language): 
İran Devrimi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İslamcı hareketler üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Bu etkinin bu çalışmada ele alınan kısmı devrimden günümüze kadar Türkiye’de çeşitli düzeylerde etkili olan “İrancı” İslamcılık olacaktır. “İrancı” İslamcılık, din, toplum ve siyasetin Türkiye’de kesiştiği ve birbirini etkilediği önemli alanlardan birisidir. Çalışmada “İrancı” İslamcı siyasal akımların Türkiye’de ana akım İslamcılık ile olan farkları ve hareket içerisinde bulunan figürler ile yapılan görüşmelerden hareketle bu akımın ortaya çıkışı ve ortak temaları tartışılacaktır. Çalışma, Türkiye-İran ilişkilerine farklı bir boyut katması ve iki ülkenin karşılıklı birbirlerini etkilemeleri konusunda Türkiye-İran ilişkilerini çalışan literatür tarafından henüz değinilmemiş bir alanı ele alması hasebiyle literatüre önemli bir katkı sunma iddiasındadır.

REFERENCES

References: 

Kitap ve Makaleler
Abdullah Bozkurt, “Iran Plays Subversive Role in Turkey”, Today’s Zaman,
21 Temmuz 2013.
Abdullah Manaz, Siyasal İslamcılık: Türkiye’de Siyasal İslamcılık, İstanbul:
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2008.
Abdullah Yıldız, 28 Şubat: Belgeler, İstanbul: Pınar Yayınları, 2000.
Agah Hazır, “Comparing Iran and Turkey in Political Science and Historical
Sociology: A Critical Review”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi,
2:1, 2015, s. 1-30.
Ali Bulaç, “İslamcılık ve Baskı Rejimi”, Zaman, 20 Nisan 2015.
Atasoy Müftüoğlu, Düşsel Ufuklardan Gerçek Ufuklara, Ankara: Hece Yayınları,
2014.
Ayşe Böhürler, “İrancı Olmak”, Yeni Şafak, 12 Ocak 2013.
Burak Özçetin, Making of New Islamism in Turkey: Transformation of
the Islamıst Discourse from Opposition to Compliance, Doktora Tezi, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara,
2011.
Celal el- Ahmed, Occidentosis: A Plague from the West, Berkeley: Mizan
Press, 1983.
54
Nail Elhan
Cevheri Güven, Bal Tuzağı, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.
Düşünce, “Haber-Yorum”, Dönem: 4, Sayı:3, Ağustos 1979.
Ervand Abrahamian, “Ali Shariati: Ideologue of the Iranian Revolution”,
MERIP Reports, No: 102, January 1982.
Ervand Abrahamian, Khomeinism, London: University of California Press,
1993.
Gökhan Çetinsaya,, “Rafsancani’den Hatemi’ye İran Dış Politikası’na Bakışlar”,
301, içinde: Türkiye’nin Komşuları, Derleyenler: Mustafa Türkeş,
İlhan Uzgel, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.
Hakan Yavuz, “Is There a Turkish Islam? The Emergence of Covergence
and Consensus”, Journal of Muslim Minority Affairs, 24:2, 2004.
Hakan Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey, New York: Oxford University
Press, 2003.
Hakan Yavuz, Secularism and Muslim Democracy in Turkey, New York:
Cambridge University Press, 2009.
“Halk Tahran’a Akıyor”, Aydınlık, 1 Şubat 1979.
“İç Savaş Başlatın”, Aydınlık, 2 Şubat 1979.
“İran TUDEH İnkılabi Örgütü: Mücadelenin Hedefi Şah Rejimini, Hakim
Sınıfları ve Emperyalist Nüfuzu Yok Etmektir”, Aydınlık, 8 Ekim 1978.
Kenan Çamurcu, Firuze Köprüde Üçüncü Cumhuriyet, İstanbul: Şehir Yayınları,
2000.
Kenan Çamurcu,, Orta Dünya Jeopolitiğinde İslami Uyanış, İstanbul: Feta
Yayınları, 2013.
Mehmed Kerim, İran İslam Devrimi, İstanbul: Düşünce Yayınları, 1980.
Mehmet Kurt, Türkiye’de Hizbullah, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
Mehmet Metiner, Yemyeşil Şeriat Bembeyaz Demokrasi, İstanbul: Doğan
Kitap, 2004.
“Muhteşem Karşılama”, Aydınlık, 2 Şubat 1979.
Mustafa Talip Güngörge, Humeyni ve İslam, İstanbul: Araştırma Yayınları,
1985.
Nail Elhan, The Influence of Iranian Revolution on Islamism in Turkey:
55
İran Devrimi’nin Türkiye’de Yansımaları: “İrancılık” ve “İrancı” İslamcılık
Iran-Inspired Islamism, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Orta Doğu Araştırmaları Bölümü, Ankara, 2015.
Nilüfer Narlı, “The Rise of the Islamist Movement in Turkey”, Middle East
Review of International Affairs, 3:3, 1999.
Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, New York: Routledge,
1998
Reha Akbay, “Mazlumun Ahı Devirir Şahı”, Aydınlık, 3 Nisan 1978.
Robert Olson, Turkey-Iran Relations 1979-2004: Revolution, Ideology,
War, Coups and Geopolitics, California: Mazda Publishers, 2004.
Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan, İstanbul: Metis Yayınları, 1990.
Ruşen Çakır, Derin Hizbullah, İstanbul: Metis Yayınları, 2011.
Süha Bölükbaşı, Turkey Copes with Revolutionary Iran, Journal of South
Asian and Middle Eastern Studies, Vol. XIII, No.1, Güz 1989.
Süleyman Elik, Iran-Turkey Relations, 1979-2011: Conceptualizing the
Dynamics of Politics, Religion and the Security in the Middle-Power States,
New York: Routledge, 2012.
“Şah’ın Gelişi ve Türkiye-İran İlişkileri”, Birikim, Sayı: 9, Kasım 1975.
Tareq Ismael and Perry, Glenn. (Ed.), The International Relations of the
Contemporary Middle East: Subordination and After, London and New
York: Routledge, 2014.
Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları,
2003.
“Tatile Çıkıyorum Diyen Şah Kaçıyor”, Aydınlık, 4 Ocak 1979.
“Uluslararası Olaylar ve Sorunlar: İran II”, Birikim, Sayı: 48, Şubat 1979.
“Uluslararası Olaylar ve Sorunlar: İran’daki Gelişmeler Üzerine”, Birikim,
Sayı: 50-51, Nisan-Mayıs 1979.
“Uluslararası Olaylar ve Sorunlar: İran”, Birikim, Sayı: 46-47, Aralık-Ocak
1978-1979.
56
Nail Elhan
Ümit Aktaş, “Başlarken”, Özgün Düşünce, Yıl: 1, Sayı: 2, Nisan-Mayıs-
Haziran 2009.
Yüksel Taşkın, “Devrim Sonrası İran’da Siyaset: Aktörler, Stratejiler ve
Gelecek”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:39, 2008.
Yücel Demirer, Türkiye İslamı’nı Anlamak, Ankara: Öteki Yayınevi, 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com