You are here

The Research of Primary School Second Stage Students’ Parents’ Attitudes Related to Course of Physical Education According to Their Education Levels

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerin Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerine Göre Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study the relationship between educational levels of primary school second stage students’ parents and their attitudes related to Course of Physical Education and Sports was analysed. The samples were randomly chosen from 7 primary schools; 389 female and 384 male students attended voluntarily. For measuring the attitudes of children, “the scale of Primary school second stage students’ attitudes related to Course of Physical Education” was used. The scale consists of two sections. The first section consists of 12 items about personal information and the second section consists of 20 items with the type of 5 point likert scale about the attitudes related to Course of Physical Education. Firstly, the frequency distribution of the data was measured within descriptive statistics and crosstab values were examined. In the study, correlation analysis was made between the 3 factors created by factor analysis (interest to the course, attitude to the teacher, course hour) and the education level of the children’s parents. For the paired comparison in independent samples, t-test and one-way analysis of variance-ANOVA were carried out. For the significant difference at the results of one-way ANOVA analysis, Post-Hoc test was used for designating which group caused this difference. Meaningful differences were observed between the parents’ education levels and the attitudes of them related to Course of Physical Education and between the students’ interests to Course of Physical Education and the attitudes related to course hour.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören öğrencilerin annelerinin ve babalarının eğitim durumlarıyla beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya örneklem olarak random yöntemiyle seçilen 7 ilköğretim okulundan; 389 kız ve 384 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Öğrenci tutumlarının ölçülmesi için geliştirilen “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilere ilişkin 12 maddeden, ikinci bölüm ise beden eğitimi dersine yönelik tutumlara ilişkin 5’li likert tipi 20 maddelik ölçekten oluşmaktadır. İlk olarak tanımlayıcı istatistikler kapsamında verilerin frekans dağılımları alınmış ve çapraz tablo değerlerine bakılmıştır. Çalışmada faktör analizi sonucu oluşturulan 3 faktör (derse ilgi, öğretmene karşı tutum, ders saati) ve öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumu arasında korelasyon analizi yapılmıştır. İkili karşılaştırmalar için bağımsız iki örnek t-testi (independent samples t-test) ve varyant analizlerinden tek yönlü-ANOVA yöntemi uygulanmıştır. Tek yönlü-ANOVA analizi sonuçlarında anlamlı farklılığın çıktığı durumlarda ise bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Post-Hoc testlerinden yararlanılmıştır. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ebeveynlerinin eğitim düzeylerine göre beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasında, beden eğitimi dersine gösterdikleri ilgiyle beden eğitimi ders süresine ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Aktop A, Özer D. The adaptation of attitude scale for
the Course of Physical Education Prepared for Primary
School Students, The Journal of Sport Sciences, 2003; 14(2):
67-82.
2. Aicinena SJ. The Teacher and Student Attitudes toward
Physical Education. The Physical Educator, 1991; 48: 28-
32.
3. Aracı H. Physical Education in Schools for the
Teachers and Students. Ankara: Nobel Publishing, 46.
4. Bayram N. Data Analysis with SPSS in Social Sciences.
Bursa: Ezgi Publishing, 2004; 11-17.
5. Bucher AC. Foundations of Physical Education &
Sport, London: The C.V. Mosby Company, 1983; 13.
6. Bulgu N, Akcan F. Active participating in sport
activities: a Study on the 15-19-year old students. 1.
Youngs, Leisure Time and Nature Sports Symposium
and Memorial, 21–22 May, Gazi University, The
Journal of the Faculty of Education, Kırşehir, 2003;
6(1):70-74.
7. Büyüköztürk Ş. Data Analysis Handbook. Ankara:
Pegem A. Publishing, 2004; 27-42.
8. Demirhan G, Altay F. Attitude Scale Related to the
Course of Physical Education for the High School First
Class Students. The Journal of Sport Sciences, 2001; 12(2):
9-20.
9. Dismore HC, Bailey RP. How Children and Young
People Perceive Their Engagement and Participation in
Physical Education and School Sport, British Educational
Research Association Annual Conference, Manchester, UK,
2004.
10. Erkal M. Sociologically Sport, 2nd Edition, İstanbul,:
Kutsun Press, 1992; 83.
11. Grössing S. Body-Sport-Action, PE and Sport
Symposium in First Educational Organisations, 19-21
December, Ankara, Milli Eğitim Publishing, 1991; 53.
12. Güney S. Glossary of Behavioural Sciences and
Management Psychology. Ankara: Ocak Publishing,
1998; 89.
13. Güven Ö, Öncü E. The Factor of Family on
Participating to PE and Sport. Journal of Family and
Society, 2006; 3(10): 1-90.
14. Holoğlu OG. Primary School Second Stage Female
Students’ Attitudes related to the Course of PE,
Published Master Thesis, Uludağ University, The
Institute of Health Sciences, 2006; 43-45.
15. Karasar N. Scientific Research Method, 10th Edition,
Ankara: Nobel Publishing, 2000; 77.
16. Keating XD, Silverman S. Physical Education Teacher
Attitudes toward Fitness Test Scale: Development and
Validation. Journal of Teaching in Physical Education, 2004;
23: 143-161.
17. Koçak S, Hürmeriç I. Attitudes of Primary School
Students Towards Their Physical Education Classes In
Turkey, 10th ICHPER-SD European Congress and
TSSA 8th International Sport Science Congress, 17-20
November, Mirage Park Resort, Antalya, 2004; 134.
18. Koçak S, Hürmeriç I. Attitudes related to Physical
Education Classes of Primary School Students In
Turkey. Perceptual & Motor Skills, 2006; 103(1): 296-300.
19. Kuru E. Programme Developing in PE, Ankara,:4.
Evening Art School Press, 2000; 1.
20. Küntay E. Sport as a Corrective Measure for the
Behavioural Disorder of Children and Young People,
Ed: Erdemli, A., New Approaches about Sport Moral
and Sport Philosophy, İstanbul: Meya Press, 1991.
21. Luke M, Cope D. Student Attitudes Toward Teacher
Behaviour and Program Concent in School Physical
Education. The Physical Educator, 1994; 51(2): 57-66.
22. Mirzeoğlu D. Pedagogic Bases of Sport Sciences,
Introduction to Sport Sciences, Ankara: Bağırgan
Publishing, 2003; 84.
23. Öztürk F. Sport with its Social Dimensions, Ankara:
Bağırgan Publishing, 1998; 51-53.
24. Pehlivan Z. Prestudy Report for Attitude Scale of the
Course of PE, 1. International Symposium of Sport
Psychology, 10-12 October, Mersin, 1997; 117-127.
25. Ryan S, Felimng D, Daina M. Attitudes of Middle
School Students Toward Their Physical Education
Teachers and Classes. Physical Educator, 2003; 60.
26. Smoll FL, Schutz RV. Children’s Attitudes related to
Physical Activilongitudial Analysis. Journal of Sport
Psychology, 1980; (2): 137-147.
27. Tavşancıl E. The Measuring of Attitudes and Data
Analysis by SPSS, Ankara: Nobel Publishing, 2002; 65-
80.
28. Tekin M, Taşgın Ö, Yıldız M. Attitudes and Opinions
of Private School Students related to the Course of PE
according to Several Variables, the Congress of 9th
International Sport Sciences, Muğla, 2006; 993-996.
29. Üzüm H, Mirzeoğlu N. The Place and Importance of
Sport related to Believes and Attitudes, The Congress
of Social Fields on PE and Sport, 2003; 491-497.
30. Yavuzer H. Parents and Child, Remzi Publishing,
İstanbul, 2002; 155-156.
31. Yaylacı F. The Evaluation of Instructional Programme
about Primary School PE Course. Kocatepe University The
Journal of Social Sciences, 1998; 1: 95-106.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com