You are here

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION LEVELS AND TRAIT ANXIETY LEVELS OF STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11862
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to examine the relationship between internet addiction and trait anxiety levels of students attending secondary education institutions. The study was conducted following a relational screening model. The population of the research is constituted by secondary education students studying in state schools in Yeşilyurt and Battalgazi provinces in Malatya in 2016-2017 academic year. Stratified sampling method was utilized in the selection of the sample. A total of 529 students, 275 participants studying in general secondary education institutions and 254 participants in vocational and technical secondary education institutions, were included in the sample. The Internet Addiction Test (IAT) was used to measure the presence of Internet dependency among students. This scale is a developed 20-item form of the 7-item diagnostic questionnaire adapted from DSM-IV's "Psychoactive Substance Addiction" scale by Kimberley Young (1998) to determine "Pathological Internet Usage". The Turkish adaptation study of the scale was carried out by Bayraktar (2001) in the TRNC. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) was utilized to measure the trait anxiety levels of the students. This inventory was developed by (Spielberg et al.,1970) The reliability and validity study of the scale in Turkey was carried out by Öner and Le Compte. In the research was used Trait Anxiety Inventory. Data obtained in the study were analyzed by using independent sample t-test, One Way Analysis of Variance (ANOVA) and Pearson Correlation Coefficient Analysis. According to the results obtained in the research; 84.7% of the students participated in the study had No Symptoms, 13,2% had Limited Symptoms while 2.1% are pathological internet users. In terms of gender variable, there was no significant difference between students' internet addiction levels; however, a statistically significant difference was observed to be between Trait Anxiety levels. In terms of school type, no statistically significant difference was found between both internet addiction levels and trait anxiety levels. Considering variables ‘Having a computer’, ‘Having a mobile internet connection’, ‘Duration to use Internet’ and ‘Duration to use computer’, statistically significant differences were found to be in terms of internet addiction levels and trait anxiety levels. While there observed a significant difference between internet addiction levels, in terms of family income levels, there was not statistically significant difference regarding trait anxiety levels. According to the grades they study in, a statistically significant difference was found in terms of both internet addiction levels and trait anxiety levels. There was a low positive correlation between internet addiction levels and trait anxiety levels.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılıkları ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde resmi okullarda öğrenim gören orta öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme 275'i genel orta öğretim kurumlarında, 254'ü mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenim gören 529 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin internet bağımlılıklarını ölçmek amacıyla İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, “Patolojik İnternet Kullanımını” belirlemek için Kimberley Young’ın (1998), DSM-IV’ün “Psikoaktif Madde Bağımlılığı” ölçeğinden uyarlayarak hazırladığı 7 maddelik tanı anketinin geliştirilmiş 20 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Bayraktar(2001) tarafından KKTC’de gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Bu envanter, Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirliği Öner ve Le Compte tarafından yapılmıştır. Araştırmada Sürekli kaygı envanteri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi testi (ANOVA) ve Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; Araştırmaya katılan öğrencilerin %84,7'si Semptom göstermeyen, % 13,2'si Sınırlı Semptom gösteren ve %2,1'i ise patolojik internet kullanıcısıdır. Öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma bulunmamış fakat Sürekli Kaygı düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Öğrenim gördükleri okul türüne göre internet bağımlılık düzeyleri ve sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bilgisayara sahip olma, mobil internet bağlantısına sahip olma, İnternete Kullanım Sürelerine ve bilgisayar kullanım sürelerine göre internet bağımlılık düzeyleri ve sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklık bulunmuştur. Aile gelir durumlarına göre internet bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş fakat sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklık bulunmamıştır. Öğrenim gördükleri sınıflara göre İnternet bağımlılık düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İnternet bağımlılık düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

APA(2013). American Psychiatric Association, Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders DSM-V. London: American Psychiatric Publishing Aral, N. Başar, F. (1998). Çocukların Kaygı Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet, Sosyo Ekonomik Düzey ve Ailenin Parçalanma Durumuna Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, v. 22, n. 110, 7-11
Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1, 55-67.
Ayas, T. ve Horzum, M.B.(2013). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Aile İnternet Tutumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 4 (39), 46-57
Balkan, E. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar-İnternet Bağımlılığı ve Aile Fonksiyonları Arasındaki İlişki. e-Journal of New World Sciences Academy. 6(1), 231-239
Balta, Ö.Ç.ve Horzum, M.B. (2008). Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, 185-203.
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri… 91
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/11
Batıgün, A.D., ve Hasta, D. (2010). İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve Kişilerarası İlişki Tarzları Açısından Bir Değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi.11, 213-219
Bayraktar F. (2001). Ergenlik döneminde internet kullanımının rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilge, F. (2012). Bir Gurup İlköğretim Öğrencisinde Bilgisayara Yönelik Bağımlılık Eğilimi Değerlendirmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, 96-105
Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
Chou, C., Hsiao, M. (2000). Internet addiction, usage, gratifications, and pleasure experience: the Taiwan College Student‟s case. Computers & Education 35 65-80
Çelik, A., Çelen, F.K. ve S.S., Seferoğlu (2014). Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Akademik Bilişim 2014,5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi, Mersin
Çevik, B. G. ve Çelikkaleli, Ö. (2010) Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve anne baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 225-240.
Deveci, A.E., Çalmaz, A ve Açık, Y. (2012). Doğu Anadolu’da yeni açılan bir üniversitenin öğrencilerinde kaygı düzeylerinin sağlık, sosyal ve demografik faktörler ile ilişkisi. Dicle Tıp Dergisi, 39 (2): 189-196
DiNicola, M. D. (2004). Pathological Internet Use Among College Students: The Prevalence of Pathological İnternet Use and its Correlates. Unpublished Doctoral Dissertation, Ohio University, USA.
Döner, C. (2011). İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Esen, E. ve Siyez, D.M. (2011). Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36), 127-138
Ergin,A., Uzun, S.U., ve Bozkurt, A.İ. (2013). Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Sıklığı ve Etkileyen Etmenler. Pamukkale Tıp Dergisi, 6(3):134-142
Ersen, S ve Hatun, O. (2015). İnternet Bağımlılığı ile Başa Çıkmada Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kullanılması: Bir Olgu Sunumu. The Turkish Journal on Addictions 2(1), 53-83
Esen, E. (2010). Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-Sosyal Değişkenlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Goldberg, I. (1997). Are you suffering from Internet Addiction Disorder? http://www.webs.ulpgc.es/aeps/ JR/Documentos/ciberadictos.doc 02 Şubat 2017 tarihinde erişildi.
Günüç, S. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
Hardie, E., ve Tee, M.Y. (2007). Excessive Internet Use: The Role of Personality, Loneliness and Social Support Networks in Internet Addiction. Australian Journal of Emerging Technologies and Society, 5(1), 34-47.
92 Battal GÖLDAĞ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/11
Jang, M. H., & Ji, E. S. (2012). Gender Differences in Associations Between Parental Problem Drinking and Early Adolescents’ Internet Addiction. Journal of Specialists in Pediatric Nursing, 17(4), 288– 300.
Kaltiala-Heino, R., Lintonen, T., and Rimpela, A. (2004). Internet Addiction? Potentially Problematic Use of The Internet in a Population of 12–18 Year-Old Adolescents. Addiction Research and Theory, 12(1), 89–96.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Basımevi
Karataş, Z., Arslan, D. ve Karataş, M.E. (2014). Öğretmenlerin Sürekli, Durumluk Kaygı ve Bitişik Eğik Yazı Kaygılarının İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory &Practice, 14(1), 229-248.
Kaya, M. ve Varol, K. (2004) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri. On dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,17:31-63.
Khodayarifard, M. Anshel, M.H. & Brinthaupt, T.M. (2006). Relationships Between Attributional Style and Trait Anxiety for Preadolescent Australian Boys and Girls. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology Vol. 6, 26-38.
Kodaman, U., Dinç, M.(2011). Teknolojiye Yerinde Yeterince.. Yeşilay TBM Alan Kitaplığı Dizisi: 9, İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
Koyuncu, T., Ünsal, A. ve Arslantaş, D. (2012). İlköğretim ve Lise Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık. 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/1... 10 şubat 2017 tarihinde indirildi.
Köknel, Ö., (1985). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. İstanbul : Altın Kitaplar Yayın Evi.
Lee, M-S., Ko, Y-H., Song, H-S., Kwon, K.-H., Lee, H-S., Nam, M. & Jung, I-K., (2007). Characteristics of internet use in relation to game genre in Korean adolescents. Cyberpsychology & Behavior. 10(2), 278-285.
Nacar, E., İmamoğlu, O., Karahüseyinoğlu, M.F., Açak, M. (2011). Hentbolcuların Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Araştırılması. E-Journal Of New World Sciences Academy Sports Sciences, 6, (1), 1-12.
Ngai, S. S., (2007). Exploring the validity of the internet addiction test for students in grades 5-9 in Hong Kong. International Journal of Adolescence and Youth, Volume. 13:3, 221-237
Ocaktan, M. E., Keklik, A., & Çöl, M. (2002). Abidinpaşa sağlık ocağında çalışan sağlık personelinde s pielberg durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 55 (1), 21-28.
Öner N, Le Compte A.(1985) Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayımları,
Öner, N. (2012). Türkiye de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler. İstanbul: Boğaz içi Üniversitesi Yayınevi.
Öztürk, Ö., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. ve Kalyoncu, Ö.A. (2007). İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi, Bağımlılık Dergisi, 8 (1), 36-41
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri… 93
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/11
Pacheco-Unguetti, A.P., Acosta, A., Callejas, A. and Lupiáñez, J. (2010). Attention and Anxiety: Different Attentional Functioning Under State and Trait Anxiety. Psychological Science XX(X) 1–7
Park, S.K., Kim, J.Y. & Cho, C.B. (2008). Prevalence of internet addiction and correlations with family factors among South Korean adolescents.. (n.d.) >The Free Library. (2014). 07 Şubat 2017 de erişildi. https://www.thefreelibrary.com/Prevalence +of+internet+addiction+and+correlations+with+family+factors...-a0191213842
Peng, H. and Huang, T.C. (2014). An Examınation Of College Students’ State Anxiety to Trait Anxiety, Problem Solving Status And Spırituality. International Journal of Academic Research and Reflection Vol. 2, No. 4,64-80.
Sato, T. (2006). Internet addiction among students: prevalence and psychological problems in Japan. Japan Medical Association Journal, 49(7), 279-283.
Simkova, B. ve Cincera, J. (2004). Internet Addiction Disorder and Chatting in the Czech Republic. Cyberpsychology & Behavior, 7(5).
Spielberger, C. D. , Gorsuch, R.L., Lushene, R. E., (1970). Manual for State-Trait Anxiety Inventory.California: Consulting Psychologist Press,
Şahin, M. (2011). İlköğretim Okulu Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Taylan, H.H ve Işık, M. (2015). Sakarya’da Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/6 Spring, 855-874
Trousselard, M., Steiler, D., Lebreton, A., Beers, P.V., Drogout, C., Denis, J., Chennaoui,, M., Canini, F. (2014). Stress Management Based on Trait-Anxiety Levels and Sleep Quality in Middle-Aged Employees Confronted with Psychosocial Chronic Stress. Psychology. Vol.5, No.1, 78-89
TÜİK (2016a) T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Haber Bülteni, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016. 18 Ağustos 2016; Sayı:21779.
TUİK (2016b). T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Haber Bülteni, İstatistiklerle Gençlik, 2015. 17 Mayıs 2016 Sayı: 21517
Visser,L., Knaap, L.J., Loo, A.J.A.E. Weerd, C.M.M., Ohl, F. & Bos, R. (2010). Trait anxiety affects decision-making differently in healthy men and women: Towards gender-specific endophenotypes of anxiety. Neuropsychologia. 48, 1598–1606
Young K.S. (1998) Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behavior;1(3):237-244.
Young K.S. (2004). Internet Addiction A New Clinical Phenomenon and Its Consequences. American Behavioral Scientist, Vol. 48 No. 4 402-415
Yılmaz, E., Şahin,Y. L., Haseski, H. İ. ve Erol, O. (2014). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 4(1). 133-144.
Yılmaz, İ.A., Dursun, S., Güngör Güzeler, E. ve Pektaş, K. (2014) Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi: Bir Örnek Çalışma. Electronic Journal Of Vocational Colleges-December,16-26
94 Battal GÖLDAĞ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/11
Yüksel, M., Yılmaz, E. (2016). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 15(3), 1031-1042.
Zeidner,M. & Matthews, G.( 2011). Anxiety 101. New York : Springer Publishing Company
Zorbaz, O. ve Tuzgöl Dost, M. (2014). Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Cinsiyet, Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 298-310
Waldo, A.D. (2014).Correlates of Internet Addiction Among Adolescents. Psychology. 5. 1999-2008

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com