You are here

X VE Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ KARİYER UYUM YETENEKLERİ VE KARİYER TATMİNİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF GENERATION X AND Y EMPLOYEES IN TERMS OF CAREER ADAPTATION ABILITIES AND CAREER SATISFACTION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12008
Abstract (2. Language): 
Being as their most valuable resource organizations have to manage the human resource well in order to achieve the goals they have determined, to ensure sustainable competition against their competitors and more importantly to survive. Concept of career that affects people’s identities, societal and organizational status and, accordingly, their lifestyles, has a crucial importance for individuals and organizations. Organizations must also take into account the generational differences that their employees have in preparing career plans of their employees. Because behaviors, needs, motives and satisfaction of people are different from each other. The life style, expectancy from work, perspective to work, communication skills, usage of technology and susceptibility to innovation, family structure, traditions and cultural structure of X generation can be different from Y generation. The purpose of study in this context is to compare the employees’ career adaptation abilities and career satisfactions in terms of their generations (X, Y) and to determine the differences. The sample of the study constitutes of 401 employees working in four public institutions and in two private businesses operating in the city center of Kastamonu. Data of the study were collected via questionnaire technic and Career Adapt-Abilities Scale and Career Satisfaction Scale were used in the research. The factor analyze, reliability analyze, skewness and kurtosis values and t-test analyze were used in the study. According to the findings of the research; it can be seen that employees’ career adaptation abilities and anxiety, control and trust as its subdimensions differ according to their generation. However, it has been found that curiosity dimension of career adaptation abilities of employees and career satisfaction do not differ according to their generation (X, Y).
Abstract (Original Language): 
Örgütler, belirlediği amaçlara ulaşmak, rakipleri ile sürdürülebilir rekabet sağlamak ve daha da önemlisi hayatta kalabilmek için en değerli kaynağı olan insan kaynağını iyi yönetmelidirler. İnsanların kimliklerini, toplumsal ve örgütsel statülerini ve buna bağlı olarak yaşam tarzlarını etkileyen kariyer kavramı bireyler ve örgütler için kritik öneme sahiptir. Örgütler, çalışanlarının kariyer planlarını hazırlarken sahip oldukları kuşak farklılıklarını da dikkate almak durumundadır. Çünkü, insanların davranışları, davranışlarını yönlendiren ihtiyaçları, güdüleri ve tatminleri birbirinden farklıdır. X kuşağının hayat tarzı, işten beklentileri, işe bakış açısı, iletişim becerileri, teknoloji kullanma ve yeniliğe yatkınlık, aile yapısı, örf, anane ve gelenekleri, kültür yapısı ve bunun gibi özellikleri Y kuşağından farklı olabilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, çalışanlarının kariyer uyum yetenekleri ve kariyer tatminlerinin kuşakları (X,Y) yönüyle karşılaştırılması ve farklılıkların ortaya çıkartılmasıdır. Araştırmanın örneklemi, Kastamonu İl merkezinde faaliyetlerini sürdüren dört kamu kurumu ve iki özel işletmede görev yapan 401 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri anket tekniği ile toplanmış ve araştırmada Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği ve Kariyer Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, faktör, güvenilirlik, çarpıklık ve basıklık değerleri ve t-testi analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; çalışanların kariyer uyum yetenekleri ve kaygı, kontrol ve güven alt boyutlarının kuşaklarına (X,Y) göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Ancak, çalışanların kariyer uyum yetenekleri merak boyutu ve kariyer tatmininin kuşaklarına (X,Y) göre farklılık göstermediği belirtilmektedir.
115
134

REFERENCES

References: 

Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., Pehlivan, Ç., Özdemir, E., Akduman, G., Eregez, H., Öztürk, İ. ve Balcı, O. (2013). Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 11-41.
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Sakarya Kitabevi, İstanbul.
Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 203-212.
Aminul, I., Cheong T. W., Yusuf H. ve Desa H. (2011). A Study on Generation at Workplace in Penang. Journal of Applied Sciences Research, 7(11), 1802-1805.
Aydın, Ç. G. ve Başol, O. (2014). X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var Mı? Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(11), 1-15.
Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları. Ezgi Kitapevi, Bursa.
August, L. ve Waltman, J. (2004). Culture, Climate, and Contribution: Career Satisfaction Among Female Faculty. Research on Higher Education, 45(2), 177-192.
Avcı, U. ve Turunç, Ö. (2012). Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 45-55. Baggerly, J. ve Osborn, D. (2006). School Counselors' Career Satisfaction and Commitment: Correlates and Predictors. Professional School Counseling, 9(3), 197-205.
Bingöl, D. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Kitap, İstanbul.
Broadbridge, A. M., Maxwell, G. A. ve Ogden, S. M. (2007). Experiences, Perceptions and Expectations of Retail Employment for Generation Y. Career Development International, 12(6), 523-544.
Cennamo, L. ve Gardner, D. (2008). Generational Differences in Work Values, Outcomes and Person-Organisation Values Fit. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 891-906.
Chen, H. (2010). Advertising and Generational Identity: A Theoretical Model. American Academy of Advertising Conference Proceedings, 132-140.
Conley, S., Muncey, D. E. ve You, S. (2005). Standards-Based Evaluation and Teacher Career Satisfaction: A Strcutural Equation Modeling Analysis. Journal of Personnel Evaluation in Education, 18, 39-65.
Coupland, D. (1989). Generation X. http://joeclark.org/dossiers/GenerationX.pdf, Erişim Tarihi: 12.05.2017.
132 Engin KANBUR - Sakine ŞEN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/12
Crampton, M. S. ve Hodge, W. J. (2009). Generation Y: Unchartered Territory. Journal of Business & Economics Research, 7(4), 1-6.
Çetin, C. ve Özcan, D. E. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Kitap, İstanbul.
Dufy, R. D. (2010). Sense of Control and Career Adaptability Among Undergraduate Students. Journal of Career Assessment, 18(4), 420-430.
Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer Geliştirme: Kuram ve Uygulama. Nobel Yayınları, Ankara.
Göktaş, P. ve Çarıkçı, H. İ. (2016). Siyasi Liderlerden Beklenen Liderlik ve İletişim Tarzları: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(3), 855-888.
Greenhaus J. H., Parasurman, S. ve Wormley, W.M. (1990). Effects of Race on an Organiztional Experiences, Job Performans Evaluations, and Career Outcomes. Academy of Management Journal, 33(1), 64-86.
Greenhaus, H. J., Callanan, A. G. ve Godshalk, M. V. (2010). Career Management. SAGE Publication, California.
Gürkan, Ç. G. ve Koçoğlu, M. (2014). Yaratıcı Örgüt İkliminin Kariyer Tatmini Üzerine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracı Değişken Rolü: Türkiye’de Bir Vakıf ve Bir Devlet Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 588-602.
Hirschi, A. ve Vondracek, F. W. (2009). Adaptation of Career Goals to Self and Opportunities in Early Adolescence. Journal of Vocational Behavior, 75, 120-128, 2009.
Hofmans J., Dries, N. ve Pepermans, R. (2008). The Career Satisfaction Scale: Response Bias among Men and Women. Journal of Vocational Behavior, 73(3), 397-403.
Kanbur, A. ve Salihoğlu, H. G. (2014). Çalışanların Sınırsız ve Değişken Kariyer Yolculuğunda İşkolikliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 27-58.
Kanten, S. (2012). Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 191-205.
Keleş, H. N. (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Bahçeşehir Üniversitesi Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139.
Kupperschmidt, B. (2000). Multigenerational Employees: Strategies for Effective Management. Health Care Manager, 19, 65-76.
Kuyucu, M. (2014). Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 55-83.
Leahy K., McGinley J., Thompson J. ve Weese T. (2011). Intelligence Community Assessment: Generational Difference in Workplace Motivation. Intelligence Reform and Transformation, 29(1), 1-16.
Lepnurm, R., Dobson, R., Backman, A. ve Keegan, D. (2007). Factors Associated with Career Satisfaction among General Practitioners in Canada. Can J. Rural Med., 12(4), 217-230.
Levickaite, R. (2010). Generations X, Y, Z: How Social Networks form The Concept of the World without Borders (The Case of Lithuania). Limes, 3(2), 170-183.
X ve Y Kuşağı Çalışanlarının Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Tatmini… 133
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/12
Li, Y. M. R. (2012). Construction Safety Mobile Knowledge Sharing among Generation Y. Romanian Review of Social Sciences, 3, 3-12.
Lower, J. (2008). Brace Yourself Here Comes Generation Y. Critical Carenurse, 28(5), 80-85.
Macky, K., Gardner, D. ve Forsyth, S. (2008). Generational Differences at Work: Introduction and Overview. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 891-906.
Martin, C. A. (2005). From High Maintenance to High Productivity: What Managers Need to Know About Generation Y. Industrial and Commercial Training, 37(1), 39-44.
Mercan, N. (2016). Psikolojik Sermayenin Kariyer Uyum Yeteneği İle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. PressAcademia Procedia, 2, 434-442.
Nauta, A., Vianen, V. A., Heijden, V. B., Dam, V. K ve Willemsen, M. (2009). Understanding The Factors that Promote Employability Orientation: Theimpact of Employability Culture, Career Satisfaction, and Role Breadth Self-Efficacy. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 233-251.
Özler, E. D., Mercan, N. ve Yeni, Z. (2016). Y Kuşağının Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kariyer Uyum Yetenekleri Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma.“İŞ, GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18(4), 145-162.
Parry, E. ve Urwin, P. (2011). Generational Differences inWork Values: A Review of Theory and Evidence. International Journal of Management Reviews, 13, 79-96.
Reisenwitz, T. H. ve Iyer, R. (2009). Differences in Generation X and Y: Implications for the Organization and Marketers. Marketing Management Journal, 19 (2), 91- 103.
Sakal, Ö. ve Yıldız, S. (2015). Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerleri, Kariyer Çapaları ve Kariyer Tatmini İlişkisi. Journal of Yasar University, 10(40) , 6612-6623.
Savickas, M. L. ve Porfeli, E. J. (2012). The Career Adapt-Abilities Scale: Construction, Reliability, and Measurement Equivalence across 13 Countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661-673.
Savickas, M. L. (1997). Career Adaptability: An Integrative Construct for Life- Span, Life-Space Theory. The Career Development Quarterly, 45, 247-259.
Scott, J. ve Marshall, G. (2005). Oxford Dictionary of Sociology. Oxford University Press, Oxford.
Seyfi, Y. Ü. (2016). X ve Y Kuşaklarının Ruhsal Zeka Özellikleri ile Çalışma Algıları Üzerine Bir Analiz. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Celal Bayar Üniversitesi SBE, Manisa.
Sosyal, A. (2013). Kariyer Yönetimi. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (Ed. İsmail Bakan). Beta Kitap, İstanbul.
Şenturan, Ş., Köse, A., Dertli, M. E., Başak, S. ve Şentürk, N. (2016). X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme. Business and Economics Research Journal, 7(3), 171-182.
Şimşek, Ş. M., Çelik, A., Akgemci, T. ve Sosyal, A. (2004). Kariyer Yönetimi. Gazi Kitabevi, Ankara.
TDK, Büyük Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr) Erişim Tarihi:09.05.2017
Twenge, J. M. ve Campell S. M. (2008). Generational Differences in Psychological Traits and Their Impact on The Workplace. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 862-877.
134 Engin KANBUR - Sakine ŞEN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/12
Williams, C. K. ve Page, A. R. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3, 2-11.
Yaşa, E. ve Bozyiğit, S. (2012). Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma. Cag University Journal of Social Sciences, , 9(1), 29-46.
Yılmaz, H. (2016). İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Liderlik Tarzı, Yaratıcı Problem Çözme Kapasitesi ve Kariyer Tatmini Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Ampirik Bir Çalışma. Business & Management Studies: An International Journal, 4(3), 291-315.
Yousefi, Z., Abedi, M., Baghban, I., Eatemadi, O. ve Abedi, A. (2011). Personal and Situational Variables, and Career Concerns: Predicting Career Adaptability in Young Adults. The Spanish Journal of Psychology, 14(1), 263-271.
Yüksel, İ. (2005). İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini, İş Tatmini ve İş Davranışları İlişkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 301-314.
Zemke, R., Raines, C. ve Filipczak, B. (2000). Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in Your Workplace. Amacom: American Management Association.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com