You are here

TÜRK TOPLUMSAL HAYATINDA KADININ VARLIĞININ TARİHSEL EKSENDE SORGULANMASI

INVESTIGATION OF HISTORICAL EXTENSION OF THE WITNESS OF WOMEN IN TURKISH SOCIAL LIFE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11913

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The historical process of patriarchal existence requires us to questinize: the Women's history. As a matter of fact, this situation reveals an area where the woman is seen as the “other”. The social position and role of women are traditionally read through roles, shared within the family. That roles for has not only led to the dismissal of social sex based work, but has also shaped this framework within the context of patriarchal conditions. As a matter of fact, gender differences are not only biologically determined but are produced as values of culture and civilization. At this point, socialization of woman and man and their social, political, economical roles are so different. So the position of the Turkish woman, its role in terms of gender and the participation of politics are not independent from this frame. The cultural values, history, beliefs, economic, political and social life of each society are self-inflicted. Considering these elements, there is a sui generis adventure about the existence of the Turkish woman. Thus in this study, we will focus on the study axis and the question of the role and position of the Turkish Woman in the social sides in the historical process. In this context, we try to show the changing / unchanging position of women in a chronological historical process betweentimes to Western comparisons. Consequently, within the role of gender and biological differences, women's rights and the socio-political position of women in Turkish history will be analyzed.
Abstract (Original Language): 
Tarihsel sürecin ataerkil varlığı bize kadın tarihinin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim bu durum kadının öteki olarak görüldüğü bir alan ortaya çıkarmaktadır. Kadının toplumsal konumu ve rolü geleneksel olarak aile ve içinde paylaşılan roller üzerinden okunmaktadır. Kadın ve erkek için rollerin belirlenmesi ise toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünü ortaya çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda bu çerçeveyi ataerkil şartlar ekseninde şekillendirmiştir. Nitekim toplumsal cinsiyet farklılıkları sadece biyolojik olarak belirlenmemekte, içinde bulunulan kültür ve medeniyetin değerleri olarak da üretilmektedir. Bu noktada kadının ve erkeğin toplumsallaşmaları farklılık göstermekte ve toplumsal, siyasi, iktisadi vb. alanlarda konum ve rolleri de değişmektedir. Türk kadının konumu, toplumsal cinsiyet açısından rolleri ve siyasete katılımı ise bu çerçeveden bağımsız değildir. Her toplumun kültürel değerleri, tarihi, inançları, ekonomik, siyasal ve sosyal hayatı kendine hastır. Bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, Türk kadınının da geçmişten günümüze toplumsal alanda var olmasına ilişkin sui generis bir serüveni söz konusudur. Çalışma ekseninde odaklanacağımız husus da Türk kadının tarihsel süreç içerisinde toplumsal alandaki rolü ve konumunun sorgulanması olacaktır. Bu kapsamda kronolojik bir tarihsel süreç içerisinde kadının değişen/değişmeyen konumunu, zaman zaman Batı karşılaştırmaları ile ortaya konmaya çalışılacaktır. Son noktada toplumsal cinsiyet ve biyolojik farklılıklarının kadına biçtiği rol kapsamında, Türk tarihi içerisinde kadın haklarının ve kadının sosyo-politik alandaki konumunun analizi ortaya konacaktır.

REFERENCES

References: 

Aktaş, G. (Haziran 2013). Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak. Edebiyat Dergisi/Journal of Faculty of Letters, Cilt/volume 30, Sayı 1.
Altındal. A. (1985). Turkiye'de Kadın. İstanbul: Süreç Yayıncılık.
Arslan, A. (2004). “Türk Siyasi Elitleri Arasında Kadının Temsili”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: VI, Sayı:1, (s.103-120).Berktay. F. (2004). Kadınların İnsan Haklarının Gelişimi ve Türkiye. Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları NO: 7, 2. (Erişim: http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/02/01/berktay_std_7.pdf).
Aydın Yılmaz S. E. (2015). “Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı” Kadın Araştırmaları Dergisi SAYI: 01.ss.9-32.
Beauvoir, S. (1993) İkinci Cins, (Çev ).Bertan Onaran, İstanbul: Payel Yayınevi.
Boesten, J. (2014). Sexual Violence during War and Peace: Gender, Power, and Post-Conflict Justice in Peru. USA. Palgrave Macmillan.
Butler, J. (1990). Gender Trouble, Feminism And The Subversion Of Identıty, Chapman & Hall, Inc., I. Title II. Series, Printed in the United States of America. Erişim:http://auto.files.wordpress.com/2010/02/butler-judith-gender-troublefemi.....
Çaha, Ö. (2010). Sivil Kadın –Türkiye’de Kadın ve Sivil Toplum-. Ankara: Savaş Yayınevi. Çağlar, N. (2011). “Kadının Siyasal Yaşama Katılımı ve Kota Uygulamaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 4, (s.56-79).
Çarkoğlu A. Kalaycıoğlu E. Türkiye'de Aile, İş ve Toplumsal Cinsiyet. erişim: http://www.ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2014/02/Aile-2012-ISSP...
Çubukçu, H (2015). "Bâciyân-ı Rûm ve Anadolu Tasavvufundaki Yeri ", FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S. 5, s. 217-231
DeHart-Davis (2009). Can Bureaucracy Benefit Organizational Women? An Exploratory Study. Administration & Society . Volume 41 Number 3.pp. 340-363
Demir, Z. (2015). “Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler”,KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2 (http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/kadinlarin-siyasete-katilimi-ve-k..., Erişim tarihi 18 Şubat 2017)
Deniz, Ş. (2007). “Kadın Parlamenterlerin Bakış Açısıyla Türkiye'de Kadınların Siyasal Hayattaki Temsili”, Balıkesir Üniversitesi Akademik Fener Dergisi, Sayı: 7, (s. 2-16).
Türk Toplumsal Hayatında Kadının Varlığının Tarihsel Eksende Sorgulanması 187
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/12
Duby G., Perrot M. (2005). Kadınların Tarihi III: Devrimden Dünya Savaşına
Feminizmin Ortaya Çıkışı. (Cev.). Ahmet Fethi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
--------------------(2005). Kadınların Tarihi IV: Devrimden Dünya Savaşına
Feminizmin Ortaya Çıkışı. (Cev.). Ahmet Fethi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Ferguson, K. E. (1984). The feminist case against bureaucracy. Philadelphia: Temple University Press.
Giddens A. (2008). Sosyoloji, İstanbul Kırmızı Yayınları.
Gökçimen, S. (2008). “Ülkemizde KadınlarınSiyasal Hayata Katılım Mücadelesi”, Yasama Dergisi, Sayı:10, (s.5-59).
Gökkulu, G. (2013). “Türkiye’de Kadınların siyasal Temsili ve Kota Tartışmaları”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1506 Volume 6 Issue 5, ( s. 347-370.)
Gündüz. A. (2012). Tarihî Süreç İçerisinde Türk Toplumunda Ve Devletlerinde Kadının Yeri Ve Önemi. Cilt. 5 Sayı. 5, s.129-148.
Heywood, A. (2013). Siyasi İdeolojiler. Ankara: Adres yayınları.
Hooks B. (1999). Ain't I a Woman: Black Women and Feminism. (First Pub. 1982). Boston. South and East Press.
Karmaz. E. (2013). Ücretli Çalışmayan Evli Kadınların Ev Dışına Çıkmayı Meşrulaştırma Şekilleri. (ed). Tuna. M. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar. S. 21-31.
Kaymaz. İ.H. (2010). Çağdaş Uygarlığın Mihenk Taşı: Türkiye’de Kadının
Toplumsal Konumu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 46, Güz 2010, s. 333-366.
Konan. B. (2011). Türk Kadınının Siyasi Hakları Kazanma Süreci. AUHFD, 60 (1) s.157-174.
Kösoğlu, N. (1995). Kültür/Kimlik Üzerine. Türkiye Günlüğü, Kış: 33.
Loomba, A. (2000). Kolonyalizm Postkolonyalizm, Çev: M. Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
McDonalds. (1997). Gender Equity, Social İnstitutions And The Future Of Fertility. (Ed.). Cosıo-Zavala. M.E. Women and Families: Evolution of the Status of Women as a Factor and Consequence of Changes in Family Dynamics. 24-26 February 1997 UNESCO - Paris
Örtlek, M.; Tekelioğlu, S. (2013). “Türkiye’de Siyaset ve Kadın”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 5, No: 2, (s.278-287).
Rogers, D. (2000). Hegel and His "Victims" on Women in the Private Sphere. in: Topics in Feminism, History and Philosophy, IWM Junior Visiting Fellows Conferences, Vol. 6.
Sjoberg L. (2015). Toplumsal Cinsiyet, Savaş ve Çatışma. İstanbul. Altın Bilek Yayınları.
Thebaud. F. (2005a). Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları. (Ed.). Duby G., Perrot M. kadınların tarihi IV: Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı. (Cev.). Ahmet Fethi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.ss.13-24.
188 Merve Suna ÖZEL ÖZCAN - Emine ERDEN KAYA
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/12
Torun Çelik. E. (2016). Türk Kadın Kahramanlarından Kara Fatma Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/16 Fall 2016, p. 131-158
Tür, Ö. , Koyuncu A. (2010). “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 26 (Yaz 2010), p. 3-24.
Sevim. A. (2005) Feminizim. İstanbul:İnsan Yayınları.
Karapehlivan-Şenel, F. (2012). Tarihsel Ve Toplumsal Süreçte Kadın. Toplum Ve Hekim . Cilt 27. Sayı 4
Yanık, C. (2013). Etnisite, Kimlik Ve Milliyetçilik Kavramlarının Sosyolojik Analizi. Journal Of Philosophy 20: ss.225-237.
Yılmaz. A. (2010). “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Kadın Kimliğinin Biçimlendirilmesi” ÇTTAD, IX/20-21. ss.191-212.
Yuval-Davis, N. (2003) Cinsiyet ve Millet, İstanbul: İletişim Yayınları.
Walters, M. (2009) Feminizm, Çev: Hakan Gür, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
İnternet:
TUİK/ Haber bülteni Sayı: 21519 07 Mart 2016 Saat: 10:00, (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519 , Erişim tarihi, 18 Şubat 2017)
TUİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068, Erişim tarihi ; 17 Şubat 2017
YSK,http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folder..., Erişim tarihi, 17 Şubat 2017.
Türkiye'de Kadın Hakları Alanında Kaydedilen Gelişmeler, MFA, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_de-kadin-haklari-alaninda-kaydedilen-gelis..., Erişim tarihi, 11 Şubat 2017.
Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme. (1952). https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/18411--Kadinlarin-Siyasal-Ha..., Erişim tarihi, 12 Şubat 2017.
The Women Suffrage Timeline, http://womensuffrage.org/?page_id=69 Erişim tarihi ; 17 Nisan 2017

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com