You are here

ARİSTOTELES'İN KÖLELİK ANLAYIŞINA TOPLUMSAL DEĞERLERİN ETKİSİ

THE INFLUENCE OF SOCIAL VALUES ON ARISTOTLE'S PERSPECTIVE ON SLAVERY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/Turkish Studies.11760

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Slavery was institutionalized in Greek and Eurasian civilizations. Although the justifications for slavery and related practices are different, slaves worked in almost all fields under severe conditions. It can be said that the need for work in agriculture, livestock, and crafts based on physical strength in antiquity prompted the emergence of slavery. Aristotle also evaluated slavery by taking into account the economic conditions in Athens at the time. As in other civilizations, slaves were sometimes freed in Ancient Greece, and Aristotle suggested in his will that a share from the inheritance should be given to his slaves and some of them should to be freed. Aristotle did not remain insensitive to the concept of slavery and addressed the issue from a philosophical point of view. His thoughts on slavery reflect the value judgements of the society he lived in. He divides slavery into two categories, namely “natural” and “legal” slavery, and tries to ground it philosophically. According to him, those who are inadequate with respect to mental abilities or those who cannot fully exercise their mental abilities are naturally slaves. Thus, slavery in this case is introduced as a just practice. On the other hand, regarding legally practiced slavery Aristotle holds a double standard. While accepting that nations other than Greeks could be enslaved legally because of a war, he claims that Greeks cannot be enslaved. Accepting that nations other than Greeks could be enslaved as a result of war, Aristotle justifies the “outsourced” slavery of Greek city states. This approach is obviously contrary to the idea of universal human nature.
Abstract (Original Language): 
Yunan uygarlığında ve Avrasya'da kurulan uygarlıklarda köleliğin müesseseleştiği görülmektedir. Köleleştirme sebepleri ve kölelere yapılan uygulamalar farklı olsa da köleler hemen hemen tüm iş kollarında ağır koşullarda çalışmıştır. İlk Çağ'da tarım, hayvancılık, beden gücüne dayanan zanaatlar ve denizcilikte kol gücüne duyulan ihtiyacın, köleliğin bir olgu olarak ortaya çıkmasına etki ettiği söylenebilir. Aristoteles de Atina'nın ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak köleliği değerlendirmiştir. Diğer uygarlıklarda olduğu gibi Yunanlarda da kölelerin özgürlüğe kavuştukları görülmektedir. Aristoteles vasiyetinde kölelerine mirastan pay ayrılmasını ve bazı kölelerin ise özgürlüğe kavuşturulmalarını varislerine tavsiye etmektedir. Aristoteles, kölelik olgusuna duyarsız kalmamış ve felsefi bakış açısıyla konuyu ele almıştır. Onun kölelik hakkındaki düşünceleri, içerisinde yaşadığı toplumun değer yargılarını yansıtmaktadır. O, köleliği doğal ve hukuki olmak üzere ikiye ayırır ve felsefi olarak temellendirmeye çalışır. Ona göre zihinsel yetileri yetersiz olan ya da zihinsel yetilerini tam olarak kullanamayanlar doğal olarak köledir. Böylece bu durumda olan insanların köleliğini haklı bir uygulama olarak sunmuştur. Hukuki olarak uygulanmakta olan kölelikte ise tamamen çifte standart ortaya koymuştur. Yunanlar dışında kalan milletlerin bir savaş sonucu hukuki olarak köleleştirilebileceğini kabul ederken Yunanların köleleştirilemeyeceğini iddia etmektedir. Aristoteles, Yunanların dışındaki milletlerin savaş sonucunda köleleştirilebileceğini kabul ederek, Yunan site devletlerinin dış kaynaklı kölelik anlayışlarını haklı çıkarmaktadır. Onun bu yaklaşımı evrensel insan doğasına aykırıdır.

REFERENCES

References: 

Akarsu, Bedia. (1998). Mutluluk Ahlakı (Ahlak Öğretileri-1). İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Tic. A.Ş.
Aristotele. (1981). ThePolitics. Harmondsworth: Penguin Books.
Aristoteles. (2000). Politika (5. bs.). (Çev.: Mete Tunçay). İstanbul: Remzi Kitabevi.
---------. (2014). Nikomakhos'a Etik. (Çev.: Furkan Akderin). İstanbul: Say Yayınları.
412 Murat Sultan ÖZKAN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/13
Aydon, Cyril. (2015). İnsanlık Tarihi 150.000 Yıl Öncesinden Bugüne İnsanın ve Uygarlığın Öyküsü. (Çev.: Ilgın B.Yıldız). İstanbul: Say Yayınları.
Bauer, Susan Wise. (2014). Dünya Tarihi 1. Cilt: İlkçağ En Eski Göçebe Halklardan Roma İmparatorluğu'nun Çöküşüne. (Çev.: Mihriban Doğan). İstanbul: Say Yayınları.
Bıçak, Ayhan. (2014). Evren Tasavvuru Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak (2. bs.). İstanbul: Dergâh Yayınları.
Botton, Alain de. (2013). Felsefenin Tesellisi (12. bs.). (Çev.: Banu Tellioğlu). İstanbul: Sel Yayıncılık.
Capelle, Wilhelm. (1995). Sokrates'ten Önce Felsefe II (Fragmanlar-Doksograflar). Wilhelm Capelle (Haz.). (Çev.: Oğuz Özgül), İstanbul: Kabalacı Yayınevi.
Claessen, Henri J.M. ve Skalnik, Peter. (1993). Erken Devlet Kuramlar-Veriler-Yorumlar. (Çev.: Alâeddin Şenel). Ankara: İmge Kitabevi.
Coulanges, Fustel De. (2011). Antik Site Yunan'dan Roma'ya Kadar Tapınma, Hukuk ve Kurumlar Üzerine İnceleme. (Çev.:İsmailKılınç). Ankara: Epos Yayınları.
Ekinci, Ekrem Buğra. (2015). Hukukun Serüveni (2. bs.). İstanbul: Arı Sanat Yayınevi.
Elmalı, Osman ve Özden, H. Ömer. (2011). İlkçağ Felsefe Tarihi Metinlerle (1. bs.). İstanbul: Arı Sanat Yayınları.
Fırat, Samih. (2012). Herakleitos Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi (4. bs.). Ankara: Yapı Kredi Yayınları.
Fieser, James ve Lillegard, Norman. (2002). A Historical Introduction to Philosophy Texts and Interactive Guides. New York: Oxford University Press.
Herakleitos. (2016). Fregmanlar Testimonia-Fragmenta - Imitationes. (Çev.: Güven Şar ve Erdal Yıldız). İstanbul: Dergâh Yayınları.
Homeros. (2015). Odysseia(2. bs.). (Çev.: Azra Erhat ve A. Kadir). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Höffe, Otfried. (2014). Felsefenin Kısa Tarihi. (Çev.: Okşan Nemlioğlu Aytolu). İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ.
İbn Haldun. (1990). Mukaddime I. (Çev.:Zakir Kadiri Ugan). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
İşçi, Metin. (2012). (2012). Siyasi Düşünceler Tarihi (Gözden Geçirilmiş 3. bs.). İstanbul: Der Yayınları.
Karaköse, Hasan. (2007). Siyasi Düşünce Tarihi (2. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kılıç, Yusuf ve Akkuş Mutlu, Suzan. (2013). "Çivi Yazılı Hukukta Kölelere Verilen Cezalar". Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013, p. 283-292, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/Turkish Studies. 5196, ANKARA-TURKEY
Kraut, Richard. (2002). "Introduction". Steven M. Cahn (Ed.). Classics of Politicaland Moral Philosophy (ss.178-182). New York: Oxford University Press.
Aristoteles'in Kölelik Anlayışına Toplumsal Değerlerin Etkisi 413
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/13
Kutsal Kitap ( Tevrat, Zebur, İncil). (2014). İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
Laertios, Diogenes. (2015). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri (6. bs.). (Çev.: Candan Şentuna). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Maclntyre, Alasdair. (2001). Ethik'in Kısa Tarihi Homerik Çağdan Yirminci Yüzyıla. (Çev.: Hakkı Hünler ve Solmaz ZelyütHünler). İstanbul: Paradigma Yayınları.
Platon. (2015). Devlet (28. bs.). (Çev.: Sabahattin Eyüboğlu- M. Ali Cimcoz). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Popper, Karl R. (2013). (2013). Açık Toplum ve Düşmanları Kitap 1Platon'un Büyüsü Kitap 2 Hegel, Marx ve Sonrası (3. bs.). (Çev.: Meta Tunçay ve Harun Rızatepe). Ankara: Liberte Yayınları.
Reyhan, Esma ve B. Cengiz, Tülin. (2015). Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
Ross, W. David. (2011). Aristoteles. (Çev.: Ahmet Arslan). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
Russell, Bertrand. (2016). Batı Felsefe Tarihi 1. Cilt: İlk Çağ Felsefesi. (Çev.: Ahmet Fethi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Selçuk, Havva. (2014). "Savaş Esirlerinin Din Değiştirmesi (Nemçeli Esirler Örneği)". Turkish Studies- International Periodical ForThe Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/4 Spring 2014, p. 1005-1013, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10,7827/Turkish Studies. 6843, ANKARA-TURKEY
Solomon, Robert C. ve Higgens, Kathleen M. (1996). A Short History of Philosophy. New York: Oxford University Press.
Störing, H.J. (2015). İlk Çağ Felsefesi Hint- Çin- Yunan (3. bs.). (Çev.:Ömer Cemal Güngören). İstanbul: Yol Yayıncılık Dağ. Dan. Ltd. Şti.
Şenel, Alâeddin. (2013). Siyasi Düşünceler Tarihi Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda Ve Yeniçağda Toplum Ve Siyasal Düşünceler (Kısaltılmış ve Gözden Geçirilmiş 4. bs.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Tanilli, Server. (2015). Yüzyılların Gerçeği ve Mirası I. Cilt İlkçağ: Doğu, Yunan, Roma (2. bs.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Tannenbaum, Donald. G. ve Schultz, David. (2007). Siyasi Düşünceler Tarihi Filozoflar ve Fikirleri (3. bs.). (Çev.: Fatih Demirci). Ankara: Adres Yayınları.
Tümer, Günay ve Küçük, Abdurrahman. (1993). Dinler Tarihi (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. bs.). Ankara: Ocak Yayınları.
Warburton, Nigel. (2016a). Felsefenin Kısa Tarihi (18. bs.). (Çev.: Güçlü Ateşoğlu). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
--------. (2016b). Klasiklerle Felsefe (1. bs.). (Çev.: Ahmet Fethi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Weischedel, Wilhelm. (2014). Felsefenin Arka Merdiveni. (Çev.: Sedat Umran). İstanbul: İz Yayıncılık.
414 Murat Sultan ÖZKAN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/13
Wood, Ellen Meiksins. (2013). Yurttaşlardan Lordlara Eskiçağdan Ortaçağa Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi (2. bs.). (Çev.: Oya Köymen). İstanbul: Yordam Kitap Basın ve Yayın Tic. Ltd. Şti.
Yılmaz, Abdurrahman. (2014). "Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri". Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 1685-1704, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/Turkish Studies. 6274, ANKARA-TURKEY

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com