You are here

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR: ÖĞRETİM YÖNTEMİ OLARAK SORULARIN NİTELİĞİ VE KULLANIMI

CONTEMPORARY APPROACHES IN TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE: QUALIFICATION AND USE OF QUESTIONS AS TEACHING METHOD

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11834
Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the quality of the questions which are used in Turkish Language and Literature course has been tried to be evaluated within the framework of contemporary teaching approaches. There are two main purposes / directions in the use of questions in educational environments: Asking questions based on teaching (as a teaching method) and asking questions based on measurement (for measuring, evaluating). In addition to these two basic dimentions, questions may used for different purposes. This study focuses on the questions which are used in the course process as a teaching method in Turkish language and literature education. As mentioned in 2015 Turkish Language and Instruction program, Turkish Language and literature course is text-centered. Within the scope of this course, reading-comprehension activities conducted through different text types (text- comprehension, critical reading) mostly carried out with quesntions. In this study, the questions which are used for texts; It has been attempted to determine the qualities that enable functionalization in the development of high-level cognitive skills by being transformed into effective and meaningful learning tools. The questions seem to exhibit this function when the students mediate the generation of knowledge (the influence of production) and are arranged to expand the textual information out of the text. Questions; It would be appropriate to give more limited questions to the whole of the text, especially when it is the goal of expanded information teaching, which opens out of the text. In this framework, examples of limited practice are given with reference to two teaching materials; Emphasizing the importance of evaluating the texts for the achievements of the course and emphasizing that the material and the questions should be structured according to the course processing process in providing the guidance of the teacher.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde kullanılan soruların niteliği çağdaş öğretim yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Eğitim ortamlarında soruların kullanımında iki temel amaç/yönelimden bahsedilebilir: öğretmeye dayalı soru sorma (bir öğretim yöntemi olarak) ve ölçmeye dayalı soru sorma (ölçmeye, değerlendirmeye yönelik olarak). Bu iki temel yönelimin yanı sıra ders işleme sürecinde farklı amaçlarla da sorulardan yararlanılmaktadır. Bu çalışma, Türk dili ve edebiyatı eğitiminde bir öğretim yöntemi olarak ders işleme sürecinde kullanılan sorulara odaklanmıştır. Türk Dili Edebiyatı dersi, Türk Dili ve Edebiyatı (9, 10 ,11, 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2015) da belirtildiği gibi metin merkezli bir derstir. Bu ders kapsamında farklı metin türleri üzerinden yürütülen okuma-anlama etkinlikleri (Metni Anlama ve Çözümleme, Eleştirel Okuma) çoğunlukla sorularla gerçekleştirilir. Bu çalışmada, metinlere yönelik kullanılan soruların; etkili ve anlamlı öğrenme aracına dönüştürülerek üst düzey bilişsel becerileri geliştirmesinde işlevsellik kazanmasını sağlayan nitelikler belirlenmeye çalışılmıştır. Sorular, öğrencilerin bilgiyi üretmesine aracılık ettiğinde (üretme etkisi) ve metin içi bilgileri metin dışına genişletecek şekilde düzenlendiğinde bu işlevi sergiler görünmektedir. Sorular; özellikle metin dışına açılan, genişletilen bilgi öğretim hedefi olduğunda metnin bütününe yönelen sorulara daha sınırlı yer verilmesi uygun olacaktır. Bu çerçevede, iki öğretim materyaline değinilerek sınırlı uygulama örnekleri verilmiş; metinlerin dersin kazanımlarına yönelik olarak değerlendirilmesinin önemine değinilerek öğretmen rehberliğinin sağlanmasında materyallerin ve soruların ders işleme sürecine uygun yapılandırılması gerektiğine dikkat çekilmiştir.
535
560

REFERENCES

References: 

Adıgüzelli, Y. (2015). Öğretmenlerin Öğretim Etkinliklerini Gerçekleştirme Sürecinde Yaşadıkları Sorunların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Studies, 10(15), 1-18.
Akyol, H. (2001). İlköğretim Okulları 5. Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Okuma Metinleriyle İlgili Soruların Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 26, 169-178.
Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., & Çetinkaya, Ç. (2013). Anlamaya Yönelik Ne Tür Sorular Soruyoruz. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-56.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Öğretim Yöntemi Olarak… 555
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/17
Alkan, M. (2013). PISA 2009 Okuma Becerileri Açık Uçlu Sorularının Puanlanmasında Genellenebilirlik Kuramındaki Farklı Desenlerin Karşılaştırılmas (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
Applegate, M. D. (2007). Teacher's Use of Comprehension Questioning to Promote Thoughtful Literacy. Journal of Reading Education, 32(3), 12-19.
Aslan, C. (2009). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretim Ortamlarında Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri. 1. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (s. 85-105). Lefkoşe: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları.
Aslan, C. (2011). Soru Sorma Becerilerini Geliştirmeye Dönük Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 160(36), 236-249.
Aydemir, Y., & Çiftçi, Ö. (2008). Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(11), 103-115.
Biemer, L. (1993). Authentic Assessment. Educational Leadhership, 50(8), 81-82.
Bilen, M. (2014). Öğretimi Geliştirmede Öğretim Yönteminin Rolü. M. Bilen içinde, Eğitimde İlke ve Yöntemler (s. 244-314). Ankara: Yargı Yayınevi.
Borich, G. D. (2008). Charecteristics of Effective Teaching. N. J. Saldin içinde, Encyclopedia of Educational Psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Borich, G. D. (2017). Etkili Öğretim Yöntemleri Araştırma Temelli Uygulama (8 b.). (B. Acat, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Bozkurt, Ü. B., Uzun, G. L., & Lee, Y. (2015). Türkçe ve Korece Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Sorularının Karşılaştırılması: PISA 2009 Sonuçlarına Dönük Bir Tartışma. International Journal of Language Academy, 4(3), 295-313.
Bruning, R. H., Schraw, G. J., & Norby, M. M. (2014). Bilişsel Psikoloji ve Öğretim (5 b.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Cemiloğlu, M. (2003). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
Chuska, K. (2003). Improving Classroom Questions: A Teacher's Guide to Increasing Student Motivation, Participation and Higer-Level Thinking (2 b.). Bloomingron, IN: Delta Kappa Educarional Foundation.
Çelik, Y., Kurt, M., Yargı Uçkan, Ş., & Uyar, M. (2016). 9. Sınıf Öğretim Materyale Türk Dili ve Edebiyatı (1 b.). Ankara: Devlet Kitapları.
Çetin, İ. (2010). Öğretim Yöntem ve Teknikler. İ. Çetin içinde, Dil ve Edebiyat Öğretimi Yöntemleri (1 b., s. 73-87). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Demirel, Ö. (2006). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (9 b.). Ankara: Pegem Akedemi Yayıncılık.
Demirtaşlı, N. Ç. (2010). Açık Uçlu Soru Formatı ve Öğrenci İzleme Sistemi Akademik Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Modülündeki Kullanımı. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 22-30.
Eagleton, T. (2011). Şiir Nasıl Okunur. İstanbul: Agora Kitaplığı.
556 Nermin YAZICI
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/17
Gronlund, N. E., & Brookhart, S. M. (2009). Gronlund's Writting Instructional Objectives. Upple Saddle Rİves, NJ: Pearson.
Günday, R. (2012). Edebi Metinlerin İncelenmesi ve Öğretimi. Ankara: Elhan Kitap Yayın Dağıtım.
Güneş, F. (2017). Türkçe Eğitiminde Etkinlik Yaklaşımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(1), 48-64.
Kurulu, T. C. (2011). 9, 10, 11, 12. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara.
Ormrod, J. E. (2017). Öğrenme Psikolojisi (6 b.). (M. Baloğlu, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Pressley, M., & Yukoi, L. (1994). Motion for a New Trial on Transfer. Educational Researcher, 23(5), 36-38.
Slavin, R. E. (2017). Eğitim Psikolojisi Kuram ve Uygulama (10 b.). (G. Yüksel, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Smith, E. E., & Kosslyn, S. M. (2017). Bilişsel Psikoloji Zihin ve Beyin. (M. Şahin, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Sönmez, V. (2006). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Organisazyon Hizmetleri Alanı: Biçime Göre Sorular. (2012). Ankara.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu. (2015). 9,10,11,12. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara.
Walsh, J., & Sattes, B. (2004). Quality Questioning: Research-based Practice to Engage Every Learner. Thousand Oaks, CA: Carwin.
Yağmur, K. (13 Haziran 2015). Bilişsel Beceriler ve Dil Gelişimi. Türkiye Özel Okullar Birliği Konferansı. İstanbul.
Yaşar, F. Ö. (2014). Nitel Bir Araştırma: Türkçe Dersinde Beceri Eğitimi. Turkish Studies, 9(6), 865-886.
Yıldırım, K. (2012). Öğretmenlerin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerini Değerlendirmede Kullanabilecekleri Bir Sistem: Barrett Taksonomisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 45-58.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com