You are here

EKONOMİK KRİZİN KONYA'DA TÜKETİCİ DAVRANIŞINA ETKİLERİ

THE IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON CONSUMER BEHAVIOR IN KONYA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12340

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In 2008, the economic crisis that emerged in the United States has a global dimension, affecting the entire world. The crisis periods which is a war of survival for businesses, influence the owners and employees of businesses and consumers significantly. Varying income levels of consumers bring about changes in needs, priorities and purchasing behavior. To know the consumer behavior in the crisis environment allows companies to take the right decisions about their possible behaviors, preferences and expectations of the product. In this study, the effects of the 2008 economic crisis in 2015, changes of buying behavior of 800 consumers during this period, and the impact of the crisis were tested. This study carried out with 800 consumers from the city of Konya in 2015. In the analysis, it is observed that the consumers who are more careful in spending money, avoid extravagance, prefer cheap and discount products affected by the crisis adversely. Impact of the crisis on consumers’ socio-demographic characteristics was found to be significant differences between levels. At the end of this study, it is observed that consumers adversely affected by the crisis. Nowadays, consumers are at the center of economy and it is extremely important to understand their new behaviors consumption
Abstract (Original Language): 
2008 yılında ABD’ de ortaya çıkan ekonomik kriz tüm dünyayı etkileyerek küresel bir boyut kazanmıştır. İşletmeler için hayatta kalma savaşı olan kriz dönemleri; işletmelerin sahipleri ve çalışanları olmak üzere bütün çevresini ve tüketicileri önemli derecede etkilemektedir. Tüketicilerin değişen gelir düzeyi ihtiyaçlarda, önceliklerde ve satın alma davranışlarında değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Firmalar için kriz ortamında tüketici davranışlarını bilmek onların olası davranışları, ürün tercihleri ve beklentileri yönünde doğru kararlar almalarına imkan vermektedir. Araştırmada, 2008 ekonomik krizinin 2015 yılında etkileri, Konya’da yaşayan 800 tüketicinin satın alma davranışlarındaki değişimler, krizden etkilenme düzeyleri ve krizin etkisi test edildi. Ayrıca, tüketicilerin ekonomik kriz dönemlerinde satın alma davranışlarında yaşanan değişimleri ortaya koymaktır. Bu çalışma, 2015 yılında Konya ilinde 800 tüketiciyle gerçekleştirildi. Yapılan analizlerde tüketicilerin krizden olumsuz etkilendiği, para harcarken daha dikkatli olduğu, israftan kaçındığı, ucuz ve indirimli ürünleri tercih ettiği görülmektedir. Tüketiciler alışverişten önce ihtiyacı olan mal ve hizmetleri yeniden gözden geçirdiğini %68’i (X=3,40) söylemektedir. Katılımcıların birçoğu %64 oranında (X=3,20) tüketim tercih ve alışkanlıklarını değiştirdiğini ve tüketicilerin yaklaşık %62,6‘sı (X=3,13) mevcut yaşam standardını korumak için daha çok çalıştığını söylemektedir. Tüketicilerin Sosyodemografik özellikleri ile krizden etkilenme düzeyleri arasında da anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu araştırma sonunda tüketicilerin krizden olumsuz etkilendiği görülmektedir. Tüketicinin ekonomi merkezinde olduğu günümüzde tüketicilerin yeni davranışlarını anlamak son derece önemlidir.

REFERENCES

References: 

Altunışık, R, Torlak, Ö, Özdemir, Ş (2003). “Ekonomik Kriz ve Değişen Alışveriş Alışkanlıkları
Üzerine Bir Araştırma”. 8.Ulusal Pazarlama Kongresi, 16-19 Ekim, Kayseri, pp. 327-343.
Ang, S. H. (2001). “Crisis Management: A Comparison Across Economic Scenarios”. International
Business Review pp.10, 263-284.
Ang, S. H., Leong, S. M., Kotler, P. (2000).” The Asian Apocalypse: Crisis Marketing for Consumers
and Business”. Long Range Planning, pp. 33, 97-119.
Bilge, O. (2009). “Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri” Ankara: T.C. Başbakanlık
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, p.24.
Çoban, Y, (2012), Türkiye Ekonomisi, İkinci Sayfa Yayınları, İstanbul.
Eğilmez, M, Kumcu, E, (2011), Ekonomi Politikası-Teori ve Türkiye Uygulaması, Remzi Kitabevi,
İstanbul.
Erman, A, (2010), Küresel Ekonomik Kriz-Sermaye Birikimin Analizi, Truva Yayınları, İstanbul.
Foster, J.B. (2008). Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz, Çev: Çidamlı, Çiğdem. İstanbul, Kalkedan
Yayınları, p.45.
Gilpin, R, (2012), Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Kripto Basım, Ankara.
https://www.britannica.com/list/5-of-the-worlds-most-devastating-financi..., 2017
Haynes, R., O‟Dougherty, D. (2007). Consumer Behavior: Level 2. South Africa: Pearson
Education, p.2.
82 Hasan GEDİK - Bilge AFŞAR
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/24
Kalkan, S., Pamuk, H., Polat, B. (2006). “2001 Krizi ve Sonrasındaki Gelişmelerin Hanehalkı
Tüketimi Üzerine Etkileri”. Tepav. pp. 1-20.
Özatay, F, (2011), Finansal Krizler ve Türkiye, Doğan Kitap, İstanbul.
Öztürk, A, (2011). Kriz Sosyolojisi, Doğu Kitabevi, İstanbul.
Shama, A. (July 2003). “Marketing Strategies During Recession: A Comparision of Small and Large
Firms”. Journal of Small Business Management, pp.62-72.
Snyder, P., Hall, M., Robertson, J., Jasinski, T., Miller, J.S. (2006). “Ethical Rationality: AStrategic
Approach to Organizational Crisis”. Journal of Business Ethics 63, 371-383.
Seçkin, F.S. (2001). Yeni Tüketiciyi Anlayın. Capital, year :9, vol:10, p.65
Tan, A., Bektaş, F., Aslan, M. (2002). “Yaşanan Ekonomik Krizin Tüketiciler Üzerindeki Etkisi”. 7.
Ulusal Pazarlama Kongresi, 31 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, pp. 115-131.
Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama İlkeleri: Türkiye Uygulamaları: Global Yönetimsel Yaklaşım. 8. Baskı.
İstanbul: Beta Yayınları. p.196
Yıldırım, S. (2010). “2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri.”
Karaman: KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18):47-55.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com