You are here

ORTAOKUL 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF MIDDLE SCHOOL 6TH, 7TH AND 8TH-GRADE TURKISH CLASS TEACHER'S GUIDEBOOKS IN TERMS OF INTERDISCIPLINARY APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12192

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to examine listening/watching, speaking, reading and writing activities and preparation studies in 6th, 7th and 8th-grade teacher's guidebooks in terms of interdisciplinary approach. To this end, preparation studies concerning texts and listening/watching, speaking, reading and writing activity sections in 6th, 7th and 8th-grade teacher's guidebooks were examined by the researcher. Accordingly, the study attempts to determine to what extent interdisciplinary approach are included in the sample books and whether there is a relationship between Turkish class and other disciplines. This study is a content analysis research using document analysis method that is a qualitative research method. Research data was collected in 6th, 7th and 8th-grade teacher's guidebooks published by the Ministry of National Education (MEB) as well as 6th-grade guide book by Dörtel Publishing House, 7th-grade guide book by Meram Publishing House and 8th-grade guide book by Dikey Publishing House. The sample books consist of those that are adopted as teacher’s guidebooks in middle schools by the Board of Education of Ministry of National Education as of 2010-2011 academic year and approved as textbooks in 2016-2017 academic year across the country. Preparation studies concerning texts and instructions concerning listening, speaking, reading and writing skills in guidebooks published by MEB, Dörtel, Meram and Dikey Publishing Houses were classified with respect to the relationships of Turkish class with other disciplines (Social Studies, English, Science, Mathematics, Information Technologies, Visual Arts, Music and Physical Education). The study has found out that the relationship with other disciplines are intensified and there is little interdisciplinarity in listening/watching, speaking, reading and writing sections. The study has also concluded that the relationship with other disciplines in of Turkish class teacher's guidebooks is weak.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada 6, 7 ve 8. sınıf öğretmen kılavuz kitaplarındaki hazırlık çalışmaları ile dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinliklerinin disiplinler arası yaklaşım açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki metinlere ait hazırlık çalışmaları, dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerisine ait bölümler araştırmacı tarafından incelenmiş olup örneklemi oluşturan kitaplarda Türkçe dersi ile diğer disiplinler arasında ne kadar ilişki olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle yapılmış bir içerik çözümlemesi çalışmasıdır. Araştırmada veriler, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca ortaokullarda öğretmen kılavuz kitabı olarak kabul edilen; 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında ülke genelinde ders kitabı olarak kabul gören bütün (MEB 6, 7 ve 8. sınıf öğretmen kılavuz kitapları ile Dörtel Yayınlarına ait 6, Meram Yayınlarına ait 7 ve Dikey Yayınlarına ait 8. Sınıf) Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarından elde edilmiştir. MEB, Dörtel, Meram ve Dikey Yayınlarından çıkmış olan kılavuz kitaplardaki hazırlık çalışmaları ile dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ait yönergeler Türkçe dersi ile diğer disiplinler (sosyal bilgiler, İngilizce, fen bilgisi, matematik, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi) arasındaki ilişki açısından sınıflandırılmıştır. Araştırma sonunda diğer disiplinler ile ilişkinin hazırlık çalışmaları bölümünde yoğunlaştığı ve dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma bölümlerinde disiplinler arasılığa çok az yer verildiği tespit edilmiş; Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında diğer disiplinler ile ilişkinin zayıf olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aktan, C. (2007). Disiplinlerarası eğitim ve araştırma, yüksek öğretimde değişim: global trendler ve
yeni paradigmalar, disiplinlerarası eğitim ve araştırma. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını.
Aybek, B. (2001). Disiplinlerarası (bütünleştirilmiş) öğretim yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları
Dergisi, 3: 1-7.
Aydın, G. ve Balım, A. G. (2005). Yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinlerarası
uygulama: enerji konularının öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, 38(2): 145-166.
Durukan, E. (2008). Türkçe dersi öğretim programının (6-8. Sınıflar) hedef ve kazanımları
doğrultusunda 7. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının
değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin.
Halis, İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
Kanatlı, F. ve Çekici, Y. E. (2011). Nermi Uygur penceresinden okuma sorunsalına felsefi bir
yaklaşım. 11. Uluslararası Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya.
MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6-8. sınıflar). Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Öz, F. (2001). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Özkök, A. (2005). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı yaratıcı problem çözme öğretim programının
yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
(28): 159-167.
Rischard, J.F. (2002). High noon. New York: Basic Boks.
Şahbaz, N. K. ve Çekici, Y. E. (2012). Disiplinler arası bir disiplin olarak Türkçe eğitimi. Turkish
Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic-, 7/3: 2367-2387.
Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2011). İlköğretim müfredatındaki fen ve dil temelli derslerin
disiplinlerarası yaklaşımla incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1):
217-232.
Tunç, M. Ve Yılmaz, G. (2016). İşbirlikli öğrenmenin öğrenme stilllerine etkisi. Turkish Studies -
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,
11/9: 1308-2140.
Türkeli, Y. (2007). İlköğretim fen eğitiminde disiplinler arası yaklaşım/zekâ ve mesleklerle ilişkisi.
(Online): http.//www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fen/Panel/t47.pdf. (İndirme
Tarihi: 15.07.2007).
252 Elif DEMİR
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/25
Ulağlı, S. (2006). İmgebilim “öteki”nin bilimine giriş. Ankara: Sinemis.
Ulusoy, G. (2007). Disiplinler arası araştırma ve eğitim. Değişim çağında yüksek öğretim: global
trendler – paradigmal yönelimler, Coşkun Can Aktan (Editör), 389-398.
Yalçın, P. ve Yıldırım, H. (1998). Disiplinler arası öğretim üzerine bir uygulama. Ç.Ü. Eğitim
Fakültesi Dergisi, 17: 146-150.
Yanpar, Ş. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı
Yayıncılık.
Yıldırım, A. (1996). Disiplinler arası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12): 89-94.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com