You are here

DERS İMECESİ (LESSONSTUDY) MODELİ HAKKINDA UYGULAYICI GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF PARTICIPANTS ABOUT THE LESSON STUDY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12545

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There are ongoing studies intended to enhance education all over the world in an attempt to improve the quality of teaching in schools. Given that one of the factors influencing student success is teachers, the development of teachers is a priority. Therefore, it has been of great importance to enhance professional development programs both quantitatively and qualitatively. One of the professional development programs, recently being widely used in some countries, is course research model or course study described as Lesson Study that being said. This study aims to determine the insights of the participants involved in a lesson study in relation to the process of preparing and practicing the lesson, their opinions regarding the characteristics that the teachers involved in a lesson study should have, the applicability of the model to the public schools in Turkey and their suggestions to over comepotential challenges that may emerge in the application process. Being a qualitative research, the study was carried out in the spring semester of the academic year of 2015-2016, with the participation of a training program and teaching specialist, a mathematics education specialist and 5 mathematics teachers serving in different public schools. As a part of the data collection process, the practice of 6-hour lesson study was performed in certain stages. Following the practice, a focus group discussion with all of the authors was conducted to reveal the opinions of the participants in regard to the whole process. A content analysis technique was used in the analysis of the data obtained from the focus group discussion. The study concluded that the opinions of the teachers in relation to the process of preparing and practicing the method of lesson study were more positive whereas the insights regarding the applicability of this method in Turkey seem to be more negative.
Abstract (Original Language): 
Okullarda yapılan öğretimin niteliğini artırmak amacıyla dünyanın her yerinde eğitimi geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu noktada öğrenci başarısını etkileyen faktörlerden biri öğretmen olması sebebiyle öğretmenlerin gelişimi öncelikli olmaktadır. Dolayısıyla, mesleki gelişim programlarının nicelik ve nitelik bakımından arttırılması önem kazanmaktadır. Bazı ülkelerde yaygın olarak kullanılmaya başlayan mesleki gelişim yöntemlerinden bir tanesi de LessonStudy olarak tanımlanan ders araştırması modeli ya da ders imecesi uygulamasıdır. Bu araştırmada, ders imecesi çalışmasında yer alan katılımcıların, çalışmanın hazırlık ve uygulama sürecine yönelik görüşleri, ders imecesi çalışmasına katılan öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler, modelin Türkiye şartlarında devlet okullarında uygulanabilirliği ve uygulamada karşılaşılan olası zorluklara yönelik çözüm önerileri ile ilgili düşünceleri belirlenmek istenmiştir. Bu araştırma,2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde gerçekleşmiştir. Araştırma, bir eğitim programları ve öğretim uzmanı, bir matematik eğitimi alan uzmanı ve farklı devlet okullarında çalışan 5 matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplama sürecinde, 6 saatlik ders imecesi uygulaması belirli basamaklar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası ise katılımcıların tüm süreç ile ilgili görüşlerini ortaya koymak için tüm yazarların katıldığı odak grup görüşmesi yapılmıştır.Odak grup görüşmesinden elde edilen verilerin analizinde içerik çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ders imecesi yönteminin hazırlık ve uygulama sürecine yönelik görüşleri daha çok olumlu yönde iken, bu yöntemin Türkiye’de uygulanabilirliği ile ilgili görüşlerin daha çok olumsuz yönde olduğu söylenilebilir.

REFERENCES

References: 

Aydin, H. (2014). A comparative study between the united states and Turkey on teachers’ lesson
planning effort. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 46, 99-117.
Baki, A., Erkan, İ., & Demir, E. (2012). Ders planı etkililiğinin lesson study ile geliştirilmesi: Bir
aksiyon araştırması. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
Baki, M. ve Arslan, S. (2015). Ders imecesinin sınıf öğretmeniadaylarının matematikdersini
planlama bilgilerine etkisinin incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi,
6(2), 209-229.
Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. McGraw-Hill Education (UK).
Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık
Bogner, L. (2008). Using lesson study as an instrument to find the mental models of teaching and
learning held by career and technical ducation instructors. International Journal of
Learning, 15 (1).
Boran, E., & Tarım, K. (2016). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Hakkındaki
Görüşleri. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 259-273.
Bower, M., &Richards, D. (2006). Collaborative learning: Some possibilities and limitations for
student and teachers. In Who’s learning? Whose technology? Proceedings Ascilite Sydney.
Bowling, A. (2002). Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services.
Philadelphia, PA: McGraw-Hill House.
Budak, İ., Budak, A., Kaygın, B., & Bozkurt, I. (2011). A Lesson Study Implementation With Pre-
Service Mathematics Teachers. Education Sciences, 6(2), 1606-1617.
158 F.BOZKUŞ–Z.KABLAN – K.PAK – S.ÖZDİŞÇİ – A.ÖZDEMİR – M.AYDIN – D.BOĞAZLIYAN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/28
Bütün, M. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Uygulanan Zenginleştirilmiş
Program Sürecinde Matematiği Öğretme Bilgilerinin Gelişimi. (Yayınlanmamış doktora
tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüTrabzon.
Bütün, M. (2015). Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Ders İmecesi Modelinin Değerlendirilmesi:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi,5(2), 136-
167.
Cajkler, W., &Wood, P. (2016). Adapting ‘lesson study’ to investigate classroom pedagogy in initial
teacher education: what student-teachers think. Cambridge Journal of Education, 46(1), 1-
18.
Cerbin, W., & Kopp, B. (2006). Lesson study as a model for building pedagogical knowledge and
improving teaching. International journal of teaching and learning in higher
education, 18(3), 250-257.
Chassels, C., & Melville, W. (2009). Collaborative, reflective, and iterative Japanese lesson study in
an initial teacher education program: Benefits and challenges. Canadian Journal of
Education, 32(4),734-763.
Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,19(2), 207-237.
Devlin Scherer, R.,Mitchel, L. Z., &Mueller, M. (2007). Lesson study in a professional development
school. Journal of Education for Teaching, 33(1), 119-120.
Eraslan, A. (2008). Japanese Lesson Study: Can it work in Turkey?. Egitim ve Bilim, 33(149), 62.
Erbilgin, E. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ders Araştırması Hakkındaki Görüşleri. Dicle
Universite Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 21.
Fernandez, C. (2005). Lesson study: A means for elementary teachers to develop the knowledge of
mathematics needed for reform-minded teaching?. Mathematical thinking and
learning, 7(4), 265-289.
Fernandez, M. L. (2010). Investigating how and what prospective teachers learn through
microteaching lesson study. Teaching and Teacher Education, 26(2), 351-362.
Fulton, L. A. (2012). Science notebooks: Teachers’ developingbeliefs, practices, andstudent
outcomes. Action in Teacher Education, 34(2), 121-132.
Gutierez, S. B. (2015). Collaborative professional learning through lesson study: Identifying the
challenges of inquiry-based teaching. Issues in Educational Research, 25(2), 118-134.
Günay, R., Yücel-Toy, B., & Bahadır, E. (2016). Lesson study model in teacher education and a
proposal toward preservice teaching practices in Turkey. Journal of International Social
Research, 9(42).
Howell, J. B., & Saye, J. W. (2016). Using lesson study to develop a shared professional teaching
knowledge culture among 4th grade social studies teachers. The Journal of Social Studies
Research, 40(1),25-37.
Huang, R., Su, H., & Xu, S. (2014). Developing teachers’ and teaching researchers’ professional
competence in mathematics through Chinese Lesson Study. ZDM, 46(2), 239-251.
Ders İmecesi (Lessonstudy) Modeli Hakkında Uygulayıcı Görüşleri 159
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/28
Kıncal, R., Beypınar, D. (2015). Ders araştırması uygulamasının matematik öğretmenlerinin mesleki
gelişimlerine ve öğrenme sürecinin geliştirilmesine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi,33,186 – 210.
Konyalıoğlu, A. C., Konyalıoğlu, S., & Işık, A. (2002). Matematik derslerinde planlı eğitim
üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 351-358.
Lee, J. F. (2008). A Hong Kong case of lesson study: Benefits and concerns. Teaching and Teacher
Education, 24(5), 1115-1124.
Lewis, C. C., Perry, R.R., Friedkin, S., & Roth, J. R. (2012). Improving teaching does improve
teachers: evidence from lesson study.Journal Of Teacher Education, (5), 368.
Matoba, M.,Shibata, Y., Reza, M., &Arani, S. (2007). School-university partnerships: A new recipe
for creating professional knowledge in school. Educational Research for Policy and
Practice,6(2), 55–65.
Meyer, R. D., & Wilkerson, T. L. (2011). Lesson study: The impact on teachers’ knowledge for
teaching mathematics. In L. C. Hart, A. S. Alston, & A. Murata (Eds.), Lesson study research
and practice imathematics education (pp. 15–26). New York: Springer.
Mitcheltree, M. K. (2006). Exploring lesson study as a form of professional development for
enriching teacher knowledge and classroom practices. ProQuest.
Murata, A. (2011). Introduction: Conceptual overview of lesson study. In Lesson study research and
practice in mathematics education (pp. 1-12). Springer Netherlands.
Myers, J. (2012). Lesson study as a means for facilitating preservice teacher
reflectivity. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 6(1),
15.
Olson, J. C., White, P., & Sparrow, L. (2011). Influence of lesson study on teachers’ mathematics
pedagogy. In Lesson study research and practice in mathematics education (pp. 39-57).
Springer Netherlands.
Parks, A. N. (2008). Messy learning: Preservice teachers’ lesson-study conversations about
mathematics and students. Teaching and Teacher Education, 24(5), 1200-1216.
Pérez, Á. I., Soto, E., & Serván, M. J. (2010). Participatory action research and the reconstruction of
teachers’ practical thinking: Lesson studies and core reflection. An experience in
Spain. Educational Action Research, 18(1), 73-87.
Posthuma, B. (2012). Mathematics teachers' reflective practice within the context of adapted
lessonstudy: original research. Pythagoras, 33(3), 1-9.
Puchner, L. D., & Taylor, A. R. (2006). Lesson study, collaboration and teacher efficacy: Stories
from two school-based math lesson study groups. Teaching and teacher education, 22(7),
922-934.
Putnam, R. T., & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about
research on teacher learning?. Educational researcher, 29(1), 4-15.
Safari, K., Haghighi, A. S., Rastegar, A., & Jamshidi, A. (2011). The relationship between
psychological empowerment and organizational learning. Procedia-Social and Behavioral
Sciences,30, 1147-1152.
160 F.BOZKUŞ–Z.KABLAN – K.PAK – S.ÖZDİŞÇİ – A.ÖZDEMİR – M.AYDIN – D.BOĞAZLIYAN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/28
Sato, M. (2008). Japanese Lesson Studies, Looking Back and Thinking Forward, Keynote Speech,
The World Association of Lesson Studies International Conference, Hong Kong Institute of
Education, Hong Kong.
Serbest, A. (2014). Ders imecesi yönteminin etki alanları üzerine bir meta-sentez çalışması.
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Trabzon.
Sims, L., & Walsh, D. (2009). Lesson study with preservice teachers: Lessons from lessons. Teaching
and Teacher Education,25(5), 724-733.
Sitton, P. A. (2006). The effectiveness of lesson study as a professional development model for K-5th
grade teachers. ProQuest.
Stigler, J. W., & Hiebert, J. (1999). Understanding and improving. Comparing Standards
Internationally: Research and practice in mathematics and beyond,119.
Takahashi, A., Watanabe, T., & Yoshida, M. (2006). Developing good mathematics teaching practice
through lesson study: A US perspective. Progress report of the APEC project:“A
Collaborafive Study on Innovafions for Teaching and Learning Mathemafics in Different
Cultures among the APEC Member Economies”-Innovafive Teaching Mathemafics through
Lesson Study, 129-136.
Tsui, A. B., & Law, D. Y. (2007). Learning as boundary-crossing in school–university
partnership. Teaching and teacher education, 23(8), 1289-1301.
Verhoef, N., Tall, D., Coenders, F., & Van Smaalen, D. (2014). The complexities of a lesson study
in a Dutch situation: mathematics teacher learning. International journal of science and
mathematics education, 12(4), 859-881.
Warwick, P., Vrikki, M., Vermunt, J. D., Mercer, N., & Van Halem, N. (2016). Connecting
observations of student and teacher learning: An examination of dialogic processes in Lesson
Study discussions in mathematics. ZDM, 48(4), 555-569.
Watanabe, T. (2002). Learning from Japanese lesson study. Educational leadership, 59(6), 36-39.
Wright Jr, T. D. (2009). Investigating teachers' perspectives on the impact of the Lesson Study
Process on their mathematical content knowledge, pedagogical knowledge, and the potential
for student achievement. ProQuest.
Yıldırım, A.,& Öztürk, A. G. E. (2002). Sınıf Öğretmenlerinin Günlük Planlarla İlgili Algıları:
Öncelikler, Sorunlar Ve Öneriler. İlköğretim Online, 1(1).
Yoshida, M., & Jackson, W. C. (2011). Response to part V: Ideas for developing mathematical
pedagogical content knowledge through lesson study. In Lesson study research and practice
in mathematics education (pp. 279-288). Springer Netherlands.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com